Russia Chinese (Simplified) English Filipina Itali Japanese Korean Malay Thai Vietnam

CIF (Kos, Insurans dan Pengangkutan (... dinamakan pelabuhan destinasi).)
Kos, Insurans dan Pengangkutan (... pelabuhan dinamakan destinasi)

"Kos, Insurans dan Pengangkutan" bermakna bahawa penjual menyampaikan apabila barangan lulus rel kapal di pelabuhan penghantaran. Penjual mesti membayar kos dan pengangkutan diperlukan untuk membawa barang-barang ke pelabuhan yang dinamakan destinasi TETAPI risiko kerugian atau kerosakan kepada barangan, serta apa-apa kos tambahan disebabkan oleh peristiwa-peristiwa yang berlaku selepas masa penghantaran, akan dipindahkan daripada penjual kepada pembeli.
Walau bagaimanapun, dalam CIF penjual juga mempunyai untuk mendapatkan insurans marin terhadap risiko kerugian atau kerosakan kepada barang-barang dalam transit pembeli.
Oleh itu, kontrak penjual insurans dan membayar premium insurans. Pembeli harus mengambil perhatian bahawa bawah CIF terma, penjual diperlukan untuk mendapatkan insurans hanya pada penutup minimum.
Jika pembeli ingin mempunyai perlindungan perlindungan yang lebih besar, sama ada dia akan perlu untuk bersetuju dengan penjual atau untuk membuat insurans tambahan sendiri.
Istilah CIF memerlukan penjual untuk membersihkan barangan untuk eksport.
Istilah ini boleh digunakan hanya untuk laut dan laluan air pedalaman pengangkutan. Jika pihak-pihak tidak berniat untuk menyampaikan barangan merentasi rel kapal, ia perlu memohon CIP panjang.

pENJUAL THE

KEWAJIPAN PEMBELI

A.1. PENGHANTARAN BARANG SESUAI DENGAN KONTRAK

B.1. PEMBAYARAN HARGA

Penjual mesti, mengikut kontrak jualan menyediakan barangan dan invois komersial, atau mesej elektronik bersamaan, dan apa-apa keterangan lain pematuhan yang mungkin dikehendaki oleh kontrak jualan.

Pembeli perlu membayar diperuntukkan dalam kontrak pembelian dan harga jualan barang-barang.

A.2. LESEN, SIJIL DAN FORMALITI

B.2. LESEN, SIJIL DAN FORMALITI

Penjual mesti menyediakan sekurang perbelanjaannya sendiri dan risiko mana-mana lesen eksport atau kebenaran rasmi yang lain dan menjalankan, di mana berkenaan, semua formaliti kastam bagi eksport barangan.

Pembeli hendaklah atas perbelanjaannya sendiri dan risiko apa-apa lesen import atau kebenaran rasmi yang lain dan menjalankan, jika berkenaan, semua formaliti kastam untuk import barangan dan transit mereka melalui mana-mana negara.

A.3. KONTRAK KERJA DAN INSURANS

B.3. KONTRAK KERJA DAN INSURANS

A) Kontrak pengangkutan
Penjual mesti kontrak pada perbelanjaannya sendiri untuk pengangkutan itu barang ke pelabuhan yang dinamakan destinasi oleh laluan yang biasa di laut (atau di perairan satu sesuai) sebuah kapal jenis yang biasanya digunakan untuk pengangkutan yang barangan dari yang dinyatakan dalam kontrak dijual.
B) Kontrak insurans
Penjual mesti menyediakan sekurang perbelanjaannya sendiri - seperti yang dipersetujui dalam kontrak jualan - insurans kargo atas terma yang membolehkan pembeli atau mana-mana orang lain yang mempunyai kepentingan boleh insurans, merayu terus kepada syarikat insurans dan menyediakan pembeli dengan polisi insurans atau keterangan lain bagi perlindungan insurans. insurans hendaklah kontrak dengan penaja jamin atau syarikat insurans yang mempunyai reputasi yang baik dan, sekiranya tiada persetujuan yang dinyatakan sebaliknya, insurans perlu dibuat mengikut dengan penutup minimum Institut untuk membangunkan terma komersial / Fasal Institut Kargo / (Persatuan London Underwriters / Institut London Underwriters /) atau mana-mana set sama fasal. Tempoh perlindungan insurans hendaklah mengikut B.4. dan B.5. Atas permintaan dan perbelanjaan pembeli, penjual adalah bertanggungjawab untuk membuat insurans risiko perang, mogok, rusuhan dan kekecohan awam, jika boleh. Insurans hendaklah meliputi, sekurang-kurangnya, yang diperuntukkan dalam harga kontrak jualan ditambah 10% (iaitu 110%) dan harus membuat kesimpulan dalam mata wang kontrak jualan.

A) Kontrak pengangkutan
Tiada kewajipan.
B) Kontrak insurans
Tiada kewajipan.

A.4. BEKALAN

B.4. PENERIMAAN PENGHANTARAN

Penjual mesti menyampaikan barang-barang di atas kapal di pelabuhan penghantaran pada tarikh itu atau dalam tempoh yang dipersetujui.

Pembeli mesti mengambil penghantaran barangan mengikut Perkara A.4. dan menerima mereka daripada pengangkut di pelabuhan yang dinamakan destinasi.

A.5. PEMINDAHAN RISIKO

B.5. PEMINDAHAN RISIKO

Penjual mesti, tertakluk kepada peruntukan-peruntukan Perkara B.5. menanggung semua risiko kerugian atau kerosakan kepada barangan sehingga barangan lulus rel kapal di pelabuhan penghantaran.

Pembeli perlu menanggung semua risiko kerugian atau kerosakan kepada barangan apabila barangan lulus rel kapal di pelabuhan penghantaran. Pembeli adalah bertanggungjawab untuk - jika dia tidak memberikan notis mengikut Perkara B.7. - menanggung semua risiko kerugian atau kerosakan kepada barangan dari tarikh tamat tarikh yang dipersetujui atau tarikh tamat tempoh yang ditetapkan untuk penghantaran. Dengan syarat, bagaimanapun, adalah sesuai sebagai barangan kontrak. Ini bermakna bahawa barang itu mesti dikenal pasti dengan betul, iaitu, jelas mengetepikan atau selainnya dikenalpasti sebagai komoditi, yang merupakan subjek kontrak ini.

A.6. PENGAGIHAN KOS

B.6. PENGAGIHAN KOS

Penjual mesti, tertakluk kepada peruntukan B.6: -. membayar semua kos yang berhubungan dengan barang-barang sehingga mereka telah dihantar selaras dengan Perkara A.4, dan - fret dan semua di bawah Perkara A.3a), termasuk kos. untuk memunggah barang di atas kapal, dan - untuk menanggung kos yang berkaitan dengan pengambilalihan insurans mengikut Perkara A.3b), dan - apa-apa caj untuk memunggah barangan di pelabuhan itu bersetuju pelepasan yang menurut kontrak pengangkutan untuk penjual, serta - membayar jika perlu, kos yang berkaitan nye adat formaliti yang perlu untuk eksport serta semua duti, cukai dan caj lain yang kena dibayar atas eksport, dan untuk transit melalui negara ketiga dalam kes-kes di mana kos kontrak pengangkutan pada penjual.

Pembeli mesti, tertakluk kepada peruntukan A.3a): - membayar semua kos yang berhubungan dengan barang-barang semasa penghantaran mengikut Perkara A.4, dan - semua kos dan caj yang berhubungan dengan barang semasa dalam perjalanan sehingga. tiba di pelabuhan destinasi, kecuali apabila mereka adalah selaras dengan kontrak pengangkutan untuk penjual dan - membayar kos menunaikan barang-barang, termasuk kos membayar tongkang dan dermaga caj, kecuali apabila mereka adalah selaras dengan kontrak pengangkutan untuk penjual, dan - menanggung semua kos tambahan akibat daripada kegagalan untuk memberi notis yang sesuai mengikut Perkara B.7. dari tarikh yang dipersetujui atau tamat tempoh yang dipersetujui untuk penghantaran. Dengan syarat, bagaimanapun, adalah sesuai sebagai barangan kontrak. Ini bermakna bahawa barang itu mesti dikenal pasti dengan betul, iaitu, jelas mengetepikan atau selainnya dikenalpasti sebagai komoditi, yang merupakan subjek kontrak ini, dan - jika berkenaan, semua duti, cukai dan caj lain serta kos formaliti kastam dibayar apabila import barangan dan, jika perlu, untuk transit melalui mana-mana negara jika mereka bagi penjual apabila anda membuat kontrak pengangkutan.

A.7. PEMBERITAHUAN KEPADA PEMBELI

B.7. PEMBERITAHUAN KEPADA PENJUAL

Penjual mesti memberikan pembeli notis yang mencukupi bahawa barang-barang telah dihantar selaras dengan Perkara A.4., Selain pembeli apa-apa notis lain yang dikehendaki untuk menunaikan adalah biasanya langkah yang perlu bagi penerimaan barangan.

Jika pembeli berhak untuk menentukan masa di mana barang itu telah dihantar, dan / atau pelabuhan destinasi - dengan betul mesti memberitahu penjual.

A.8. BUKTI PENGHANTARAN, DOKUMEN PENGANGKUTAN ATAU PESAN ELEKTRONIK YANG SAMA

B.8. BUKTI PENGHANTARAN, DOKUMEN PENGANGKUTAN ATAU PESAN ELEKTRONIK YANG SAMA

Penjual hendaklah dengan segera menyediakan pembeli dengan mengorbankan dokumen pengangkutan biasa untuk pelabuhan bersetuju destinasi. Dokumen ini (contohnya bil niaga muatan, tidak boleh dirunding surat angkutan laut, dokumen laluan air) mesti meliputi kontrak barang, bertarikh dalam tempoh yang dipersetujui untuk penghantaran, dan membolehkan pembeli untuk mendapatkan barang-barang daripada pengangkut di pelabuhan destinasi, dan, melainkan jika dipersetujui selainnya, membolehkan pembeli untuk menjual barang-barang kepada pihak ketiga dalam transit oleh label pemindahan (rang undang-undang boleh niaga muatan) atau melalui pemberitahuan kepada pengangkut a. Jika dikeluarkan dalam beberapa asal dokumen pengangkutan, pembeli perlu menjadi set penuh asal. Jika penjual dan pembeli telah bersetuju untuk berkomunikasi secara elektronik, dokumen yang disebut di atas boleh digantikan dengan pertukaran data elektronik bersamaan (EDI).

Pembeli mesti menerima A.8 artikel. dokumen pengangkutan jika ia memenuhi syarat-syarat kontrak jualan.

A.9. SEMAK - PEMBUNGKUSAN - LABEL

B.9. PEMERIKSAAN BARANG

Penjual perlu membayar kos yang memeriksa operasi (seperti memeriksa kualiti, mengukur, berat, mengira) yang diperlukan untuk penghantaran barangan mengikut Perkara A.4. Penjual mesti pada bungkusan perbelanjaan sendiri (kecuali dalam perdagangan tertentu untuk menghantar barang-barang kontrak biasa terpadat) yang diperlukan untuk pengangkutan barang-barang. Pembungkusan hendaklah ditandakan dengan sewajarnya.

Pembeli hendaklah membayar kos apa-apa pemeriksaan pra-penghantaran kecuali apabila pemeriksaan itu diberi mandat oleh pihak berkuasa negara eksport.

A.10. KEWAJIBAN LAIN

B.10. KEWAJIBAN LAIN

Penjual mesti menyebabkan pembeli pada permintaan risiko perbelanjaan yang kedua itu, dan setiap bantuan dalam mendapatkan apa-apa dokumen atau bersamaan mesej elektronik (selain daripada yang disebut dalam A.8) Dikeluarkan atau disebarkan dalam negara penghantaran dan / atau negara asal, mana pembeli mungkin memerlukan untuk import barangan dan, jika perlu, untuk transit melalui mana-mana negara. Penjual mesti memberikan pembeli, atas permintaan, dengan maklumat yang diperlukan untuk mendapatkan insurans.

Pembeli perlu membayar semua kos dan caj yang ditanggung dalam mendapatkan dokumen atau setaraf mesej elektronik, sebagaimana yang diperuntukkan dalam Perkara A.10, Dan membayar balik kepada penjual yang ditanggung oleh kedua sebagai hasil bantuan kepada pembeli. Pembeli perlu menyediakan penjual, atas permintaan, dengan maklumat yang diperlukan untuk mendapatkan insurans.