Russia Chinese (Simplified) English Filipina Itali Japanese Korean Malay Thai Vietnam

CFR (Kos dan Freight (... dinamakan pelabuhan destinasi))
Kos dan Freight (... dinamakan pelabuhan destinasi)

Istilah "Kos dan Freight" bermaksud bahawa penjual menyampaikan apabila barang lulus rel kapal di pelabuhan penghantaran.
Penjual perlu membayar kos dan barang yang perlu untuk membawa barang-barang ke pelabuhan yang dinamakan destinasi TETAPI risiko kerugian atau kerosakan kepada barangan, serta apa-apa kos tambahan yang berlaku selepas penghantaran, dipindahkan daripada penjual kepada pembeli.
Istilah CFR memerlukan penjual untuk membersihkan barangan untuk eksport. Istilah ini boleh digunakan hanya untuk laut atau jalan air pedalaman. Jika pihak-pihak tidak berniat untuk menghantar barang-barang seluruh kereta api kapal, istilah CPT yang harus digunakan.

pENJUAL THE

KEWAJIPAN PEMBELI

A.1. PENGHANTARAN BARANG SESUAI DENGAN KONTRAK

B.1. PEMBAYARAN HARGA

Penjual mesti, mengikut kontrak jualan menyediakan barangan dan invois komersial, atau mesej elektronik bersamaan, dan apa-apa keterangan lain pematuhan yang mungkin dikehendaki oleh kontrak jualan

Pembeli perlu membayar diperuntukkan dalam kontrak pembelian dan harga jualan barang-barang.

A.2. LESEN, SIJIL DAN FORMALITI

B.2. LESEN, SIJIL DAN FORMALITI

Penjual mesti atas perbelanjaannya sendiri dan risiko mana-mana lesen eksport atau lain-lain kebenaran rasmi dan menjalankan, di mana berkenaan, semua formaliti kastam perlu bagi eksport barangan.

Pembeli hendaklah atas perbelanjaannya sendiri dan risiko apa-apa lesen import atau kebenaran rasmi yang lain dan menjalankan, di mana berkenaan, semua formaliti kastam untuk import barangan dan untuk transit melalui mana-mana negara.

A.3. KONTRAK KERJA DAN INSURANS

B.3. KONTRAK KERJA DAN INSURANS

A) Kontrak pengangkutan
Penjual mesti kontrak perbelanjaannya sendiri untuk pengangkutan barang-barang ke pelabuhan yang dinamakan destinasi melalui laluan biasa ke laut (atau pengangkutan jalan air pedalaman) kapal dari jenis yang biasanya digunakan untuk pengangkutan barang-barang yang sama dengan barang yang dinyatakan dalam kontrak pembelian dijual.
B) Kontrak insurans
Tiada kewajipan.

A) Kontrak pengangkutan
Tiada kewajipan.
B) Kontrak insurans
Tiada kewajipan.

A.4. BEKALAN

B.4. PENERIMAAN PENGHANTARAN

Penjual mesti menyampaikan barang-barang di atas kapal di pelabuhan penghantaran pada tarikh itu atau dalam tempoh yang dipersetujui.

Pembeli mesti mengambil penghantaran barangan apabila mereka telah dihantar selaras dengan Perkara A.4. Dan menerima mereka daripada pengangkut di pelabuhan yang dinamakan destinasi.

A.5. PEMINDAHAN RISIKO

B.5. PEMINDAHAN RISIKO

Penjual mesti, tertakluk kepada peruntukan-peruntukan Perkara B.5. menanggung semua risiko kerugian atau kerosakan kepada barangan sehingga barangan lulus rel kapal di pelabuhan penghantaran.

Pembeli perlu menanggung semua risiko kerugian atau kerosakan kepada barangan apabila barangan lulus rel kapal di pelabuhan penghantaran. Pembeli adalah bertanggungjawab untuk - jika dia tidak memberikan notis mengikut Perkara B.7. - menanggung semua risiko kerugian atau kerosakan kepada barangan dari tarikh tamat tarikh yang dipersetujui atau tarikh tamat tempoh yang ditetapkan untuk penghantaran. Dengan syarat, bagaimanapun, adalah sesuai sebagai barangan kontrak. Ini bermakna bahawa barang itu mesti dikenal pasti dengan betul, iaitu, jelas mengetepikan atau selainnya dikenalpasti sebagai komoditi, yang merupakan subjek kontrak ini.

A.6. PENGAGIHAN KOS

B.6. PENGAGIHAN KOS

Penjual mesti, tertakluk kepada peruntukan B.6: -. membayar semua kos yang berhubungan dengan barang-barang sehingga mereka telah dihantar selaras dengan Perkara A.4, dan - fret dan semua di bawah Perkara A.3a), termasuk kos. memunggah barang di atas kapal dan apa-apa caj untuk memunggah barang-barang di pelabuhan itu bersetuju pelepasan yang menurut kontrak pengangkutan untuk penjual, dan - jika berkenaan, semua kos formaliti kastam perlu bagi eksport dan semua duti, cukai dan caj lain, di sebelah -containing pembayaran bagi eksport barangan, serta perbelanjaan yang berkaitan dengan transit melalui negara ketiga dalam kes-kes di mana mereka adalah selaras dengan kontrak pengangkutan pada penjual.

Pembeli mesti, tertakluk kepada peruntukan A.3a): - membayar semua kos yang berhubungan dengan barang-barang semasa penghantaran mengikut Perkara A.4, dan - semua kos dan caj yang berhubungan dengan barang semasa dalam perjalanan sehingga. tiba di pelabuhan destinasi, kecuali apabila mereka adalah selaras dengan kontrak pengangkutan untuk penjual dan - membayar kos menunaikan barang-barang, termasuk kos membayar tongkang dan dermaga caj, kecuali apabila mereka adalah selaras dengan kontrak pengangkutan untuk penjual, dan - menanggung semua kos tambahan akibat daripada kegagalan untuk memberi notis yang sesuai mengikut Perkara B.7. dari tarikh tamat tarikh yang dipersetujui atau masa penghantaran yang dipersetujui. Dengan syarat, bagaimanapun, adalah sesuai sebagai barangan kontrak. Ini bermakna bahawa barang itu mesti dikenal pasti dengan betul, iaitu, jelas mengetepikan atau selainnya dikenalpasti sebagai komoditi, yang merupakan subjek kontrak ini, dan - jika berkenaan, semua duti, cukai dan caj lain serta kos formaliti kastam dibayar apabila import barangan dan, jika perlu, untuk transit melalui mana-mana negara jika mereka bagi penjual apabila anda membuat kontrak pengangkutan.

A.7. PEMBERITAHUAN KEPADA PEMBELI

B.7. PEMBERITAHUAN KEPADA PENJUAL

Penjual mesti memberikan pembeli notis yang mencukupi bahawa barang-barang telah dihantar selaras dengan Perkara A.4., Selain pembeli apa-apa notis lain yang dikehendaki untuk menunaikan adalah biasanya langkah yang perlu bagi penerimaan barangan.

Jika pembeli berhak untuk menentukan masa di mana barang itu telah dihantar, dan / atau pelabuhan destinasi - dengan betul mesti memberitahu penjual.

A.8. BUKTI PENGHANTARAN, DOKUMEN PENGANGKUTAN ATAU PESAN ELEKTRONIK YANG SAMA

B.8. BUKTI PENGHANTARAN, DOKUMEN PENGANGKUTAN ATAU PESAN ELEKTRONIK YANG SAMA

Penjual hendaklah dengan segera menyediakan pembeli dengan mengorbankan dokumen pengangkutan biasa untuk pelabuhan bersetuju destinasi. Dokumen ini (contohnya bil niaga muatan, tidak boleh dirunding surat angkutan laut, dokumen laluan air) mesti meliputi kontrak barang, bertarikh dalam tempoh yang dipersetujui untuk penghantaran, dan membolehkan pembeli untuk mendapatkan barang-barang daripada pengangkut di pelabuhan destinasi dan, melainkan jika dipersetujui selainnya, membolehkan pembeli untuk menjual barang-barang kepada pihak ketiga dalam transit oleh label pemindahan (rang undang-undang boleh niaga muatan) atau melalui pemberitahuan kepada pengangkut . Jika dikeluarkan dalam beberapa asal dokumen pengangkutan, pembeli perlu menjadi set penuh asal. Jika penjual dan pembeli telah bersetuju untuk berkomunikasi secara elektronik, dokumen yang disebut di atas boleh digantikan dengan pertukaran data elektronik bersamaan (EDI).

Pembeli mesti menerima A.8 artikel. dokumen pengangkutan jika ia memenuhi syarat-syarat kontrak jualan.

A.9. SEMAK - PEMBUNGKUSAN - LABEL

B.9. PEMERIKSAAN BARANG

Penjual perlu membayar kos yang memeriksa operasi (seperti memeriksa kualiti, mengukur, berat, mengira) yang diperlukan untuk penghantaran barangan mengikut Perkara A.4. Penjual mesti pada bungkusan perbelanjaan sendiri (kecuali dalam perdagangan tertentu untuk menghantar barang-barang kontrak biasa terpadat) yang diperlukan untuk pengangkutan barang-barang. Pembungkusan hendaklah ditandakan dengan sewajarnya.

Pembeli hendaklah membayar kos yang berkaitan dengan apa-apa pemeriksaan penghantaran kecuali apabila pemeriksaan itu diberi mandat oleh pihak berkuasa negara eksport.

A.10. KEWAJIBAN LAIN

B.10. KEWAJIBAN LAIN

Penjual mesti menyediakan pembeli pada permintaan perbelanjaan yang kedua itu, risiko dan setiap bantuan dalam mendapatkan apa-apa dokumen atau mesej elektronik bersamaan (selain daripada yang disebut dalam A.8 artikel.) Dikeluarkan atau disebarkan di negara penghantaran dan / atau negara asal, mana pembeli mungkin memerlukan untuk import barangan dan, jika perlu, untuk transit melalui mana-mana negara. Penjual mesti menyediakan pembeli, atas permintaannya dengan maklumat yang diperlukan untuk mendapatkan insurans.

Pembeli perlu membayar semua kos dan caj yang ditanggung dalam mendapatkan dokumen atau mesej elektronik bersamaan, sebagaimana yang diperuntukkan dalam Perkara A.10., Dan membayar balik kepada penjual yang ditanggung oleh pembeli dalam memberi bantuan beliau.