Russia Chinese (Simplified) English Filipina Itali Japanese Korean Malay Thai Vietnam

DES (Dihantar Bekas Kapal (... dinamakan pelabuhan destinasi))
Dihantar Kapal Ex (... dinamakan pelabuhan destinasi)

Istilah "Dihantar Kapal Bekas" bermakna bahawa penjual menyampaikan apabila dia meletakkan tidak dibersihkan untuk import barangan kepada pembeli di atas kapal di pelabuhan yang dinamakan destinasi. Penjual perlu menanggung semua kos dan risiko yang terlibat dalam membawa barang-barang ke pelabuhan yang dinamakan destinasi sebelum menunaikan. Jika pihak-pihak ingin penjual untuk menanggung kos dan risiko menunaikan barang, harus memohon DEQ panjang.
Istilah ini boleh digunakan hanya untuk laut atau perairan pedalaman atau pengangkutan multimodal apabila barang tiba di pelabuhan destinasi di atas kapal.

pENJUAL THE

KEWAJIPAN PEMBELI

A.1. PENGHANTARAN BARANG SESUAI DENGAN KONTRAK

B.1. PEMBAYARAN HARGA

Penjual mesti, mengikut kontrak jualan menyediakan barangan dan invois komersial, atau mesej elektronik bersamaan, dan apa-apa keterangan lain pematuhan yang mungkin dikehendaki oleh kontrak jualan.

Pembeli perlu membayar diperuntukkan dalam kontrak pembelian dan harga jualan barang-barang.

A.2. LESEN, SIJIL DAN FORMALITI

B.2. LESEN, SIJIL DAN FORMALITI

Penjual mesti menyediakan sekurang perbelanjaannya sendiri dan risiko mana-mana lesen eksport atau kebenaran atau lain-lain dokumen rasmi yang lain dan menjalankan, di mana berkenaan, semua formaliti kastam bagi eksport barangan dan, jika perlu, untuk transit mereka melalui negara-negara ketiga.

Pembeli hendaklah atas perbelanjaannya sendiri dan risiko apa-apa lesen import atau kebenaran rasmi yang lain dan menjalankan, jika berkenaan, semua formaliti kastam bagi import barangan.

A.3. KONTRAK KERJA DAN INSURANS

B.3. KONTRAK KERJA DAN INSURANS

a) Kontrak pengangkutan
Penjual mesti kontrak pada perbelanjaannya sendiri untuk pengangkutan barang ke titik yang dinamakan, jika ada, di pelabuhan yang dinamakan destinasi. Jika mata tidak bersetuju atau tidak ditentukan oleh amalan, penjual boleh memilih yang paling sesuai untuk beliau menunjukkan di pelabuhan yang dinamakan destinasi.
b) Kontrak insurans
Tiada kewajipan.

a) Kontrak pengangkutan
Tiada kewajipan.
b) Kontrak insurans
Tiada kewajipan.

A.4. BEKALAN

B.4. PENERIMAAN PENGHANTARAN

Penjual mesti menyampaikan barangan kepada pembeli di atas kapal kapal memunggah titik, mengikut Perkara A.3a) di pelabuhan yang dinamakan destinasi pada tarikh atau dalam tempoh yang dipersetujui, dalam apa-apa cara a bahawa ia akan dikeluarkan dari kapal dengan memunggah peralatan yang sesuai dengan sifat barang.

Pembeli mesti mengambil penghantaran barangan apabila mereka telah dihantar selaras dengan Perkara A.4.

A.5. PEMINDAHAN RISIKO

B.5. PEMINDAHAN RISIKO

Penjual mesti, tertakluk kepada peruntukan B.5, Bear semua risiko kerugian atau kerosakan kepada barangan sehingga mereka telah dihantar selaras dengan Perkara A.4.

Pembeli perlu menanggung semua kerugian atau kerosakan kepada barangan dari saat risiko telah dihantar selaras dengan Perkara A.4. Pembeli adalah bertanggungjawab untuk - jika dia tidak memberikan notis mengikut Perkara B.7. - menanggung semua risiko kerugian atau kerosakan kepada barangan dari tarikh tamat tarikh yang dipersetujui atau tarikh tempoh yang dipersetujui untuk penghantaran. Dengan syarat, bagaimanapun, adalah sesuai sebagai barangan kontrak. Ini bermakna bahawa barang itu mesti dikenal pasti dengan betul, iaitu, jelas mengetepikan atau selainnya dikenalpasti sebagai komoditi, yang merupakan subjek kontrak ini.

A.6. PENGAGIHAN KOS

B.6. PENGAGIHAN KOS

Penjual kemestian, tertakluk kepada peruntukan B.6: -. Dalam tambahan untuk kos yang terhasil dari A.3a artikel), semua kos yang berhubungan dengan barang sehingga mereka telah dihantar selaras dengan Perkara A.4, Dan jika anda memerlukannya - untuk membayar semua kos formaliti kastam serta semua tugas, cukai dan caj-caj lain yang kena dibayar atas eksport dan transit mereka melalui mana-mana negara sebelum penyampaian selaras dengan Perkara A.4.

pembeli perlu membayar - semua kos yang berhubungan dengan barang-barang dari masa yang mereka telah dihantar selaras dengan Perkara A.4, termasuk kos pemunggahan barang dari kapal dikehendaki mengambil penghantaran, dan - semua kos tambahan yang ditanggung akibat kegagalan untuk melaksanakan tugas. untuk mengambil barang-barang, selepas beliau telah diletakkan pada beliau mengikut Perkara A.4., atau untuk memberi notis mengikut Perkara B.7. Dengan syarat, bagaimanapun, adalah sesuai sebagai barangan kontrak. Ini bermakna bahawa barang itu mesti dikenal pasti dengan betul, iaitu, jelas mengetepikan atau selainnya dikenalpasti sebagai komoditi, yang merupakan subjek kontrak ini, dan - jika berkenaan, semua duti, cukai dan caj lain serta kos formaliti kastam dibayar apabila import barangan.

A.7. PEMBERITAHUAN KEPADA PEMBELI

B.7. PEMBERITAHUAN KEPADA PENJUAL

Penjual mesti memberi pembeli yang mencukupi untuk tarikh jangkaan ketibaan kapal yang dinamakan dalam selaras dengan Perkara A.4., Serta pembeli untuk apa-apa notis lain yang dikehendaki untuk menunaikan adalah biasanya langkah-langkah yang perlu untuk mengambil penghantaran barangan.

Pembeli mesti, apabila dia berhak untuk menentukan masa dalam tempoh yang telah dipersetujui dan / atau titik mengambil penghantaran di pelabuhan yang dinamakan destinasi, memberi penjual.

A.8. BUKTI PENGHANTARAN, DOKUMEN PENGANGKUTAN ATAU PESAN ELEKTRONIK YANG SAMA

B.8. BUKTI PENGHANTARAN, DOKUMEN PENGANGKUTAN ATAU PESAN ELEKTRONIK YANG SAMA

Penjual mesti memberikan pembeli pada perbelanjaan perintah penyampaian itu dan / atau yang dokumen pengangkutan biasa (contohnya bil of lading dirunding, sebuah laut tidak boleh dirunding surat angkutan, satu dokumen pedalaman perairan atau satu dokumen pengangkutan multimodal) untuk membolehkan pembeli untuk menuntut barang-barang dari pengangkut di pelabuhan destinasi. Dalam kes penjual dan pembeli telah bersetuju untuk berkomunikasi secara elektronik, dokumen yang disebut di atas boleh digantikan dengan data setara elektronik (EDI).

Pembeli mesti menerima perintah penghantaran atau dokumen pengangkutan mengikut Perkara A.8.

A.9. SEMAK - PEMBUNGKUSAN - LABEL

B.9. PEMERIKSAAN BARANG

Penjual perlu membayar kos mereka operasi memeriksa (seperti memeriksa kualiti, mengukur, berat, mengira) yang diperlukan untuk penghantaran barangan selaras dengan Perkara A.4. Penjual mesti menyediakan sekurang pembungkusan perbelanjaan sendiri (melainkan jika ia adalah untuk perdagangan tertentu untuk menyampaikan barangan kontrak biasa yang terpadat) yang diperlukan untuk penghantaran. Pembungkusan adalah ditandakan sewajarnya.

Pembeli hendaklah membayar kos apa-apa pemeriksaan pra-penghantaran kecuali apabila pemeriksaan itu diberi mandat oleh pihak berkuasa negara eksport.

A.10. KEWAJIBAN LAIN

B.10. KEWAJIBAN LAIN

Penjual mesti menyebabkan pembeli pada permintaan risiko perbelanjaan yang kedua itu, dan setiap bantuan dalam mendapatkan apa-apa dokumen atau bersamaan mesej elektronik (selain daripada yang disebut dalam A.8) Dikeluarkan atau disebarkan dalam negara penghantaran dan / atau negara asal, yang pembeli mungkin memerlukan untuk import barangan. Penjual mesti memberikan pembeli dengan maklumat yang diperlukan untuk mendapatkan insurans.

Pembeli perlu membayar semua kos dan caj yang ditanggung dalam mendapatkan dokumen atau mesej elektronik bersamaan, sebagaimana yang diperuntukkan dalam Perkara A.10., Dan membayar balik kepada penjual yang ditanggung oleh pembeli dalam memberi bantuan beliau.