Russia Chinese (Simplified) English Filipina Itali Japanese Korean Malay Thai Vietnam

DEQ (Dihantar Ex Quay (... dinamakan pelabuhan destinasi))
Dihantar Ex Quay (... dinamakan pelabuhan destinasi)

Istilah "Dihantar Ex Quay" bermaksud bahawa penjual memenuhi obligasinya untuk menyampaikan apabila barang-barang yang tidak dibersihkan untuk import pada pelupusan pembeli di jeti di pelabuhan yang dinamakan destinasi. Penjual perlu menanggung semua kos dan risiko yang berkaitan dengan pengangkutan dan memunggah barang-barang di dermaga. Istilah DEQ memerlukan pembeli untuk pelepasan kastam bagi import barangan, serta pembayaran cukai, duti dan caj lain atas import.
Walau bagaimanapun, jika pihak-pihak yang ingin termasuk dalam kewajipan penjual semua atau sebahagian daripada kos import, maka ini perlu dinyatakan dengan jelas dalam lampiran berkaitan dengan kontrak jualan.
Istilah ini boleh digunakan hanya untuk laut atau perairan pedalaman atau pengangkutan multimodal apabila barang-barang yang dipunggah dari kapal untuk berlabuh di pelabuhan destinasi. Walau bagaimanapun, jika pihak-pihak ingin untuk termasuk dalam kewajipan penjual yang risiko dan kos yang berkaitan dengan bergerak barangan dari jeti ke tempat lain (gudang, terminal, dan lain-lain) di pelabuhan atau di luar pelabuhan, terma harus akan digunakan TDID dan DDP.

pENJUAL THE

KEWAJIPAN PEMBELI

A.1. PENGHANTARAN BARANG SESUAI DENGAN KONTRAK

B.1. PEMBAYARAN HARGA

Penjual mesti, tertakluk kepada perjanjian pembelian dan penjualan menyediakan barangan dan invois komersial, atau mesej elektronik yang setaraf dengannya, dan apa-apa keterangan lain pematuhan yang mungkin dikehendaki oleh kontrak jualan.

Pembeli perlu membayar diperuntukkan dalam kontrak pembelian dan harga jualan barang-barang.

A.2. LESEN, SIJIL DAN FORMALITI

B.2. LESEN, SIJIL DAN FORMALITI

Penjual hendaklah, dengan perbelanjaan sendiri dan risiko, apa-apa lesen eksport atau kebenaran atau lain-lain dokumen rasmi yang lain dan menjalankan, di mana berkenaan, semua formaliti kastam yang perlu bagi eksport barangan dan transit mereka melalui mana-mana negara.

Pembeli hendaklah atas perbelanjaannya sendiri dan risiko apa-apa lesen import atau kebenaran atau lain-lain dokumen rasmi yang lain dan menjalankan, jika berkenaan, semua formaliti kastam bagi import barangan.

A.3. KONTRAK KERJA DAN INSURANS

B.3. KONTRAK KERJA DAN INSURANS

a) Kontrak pengangkutan
Penjual mesti kontrak pada perbelanjaannya sendiri untuk pengangkutan barang ke jeti yang dinamakan di pelabuhan yang dinamakan destinasi. Jika dok khas tidak bersetuju atau tidak ditentukan oleh amalan, penjual boleh memilih yang paling sesuai untuk dia jeti di pelabuhan destinasi.
b) Kontrak insurans
Tiada kewajipan.

a) Kontrak pengangkutan
Tiada kewajipan.
b) Kontrak insurans
Tiada kewajipan.

A.4. BEKALAN

B.4. PENERIMAAN PENGHANTARAN

Penjual mesti menyampaikan barangan kepada pembeli di jeti bawah Perkara A.3a) pada tarikh itu atau dalam tempoh yang dipersetujui.

Pembeli mesti menerima barangan apabila mereka telah dihantar selaras dengan Perkara A.4.

A.5. PEMINDAHAN RISIKO

B.5. PEMINDAHAN RISIKO

Penjual mesti, tertakluk kepada peruntukan-peruntukan Perkara B.5. dan menanggung semua risiko kerugian atau kerosakan risiko sehingga ia dihantar selaras dengan Perkara A.4.

Pembeli perlu menanggung semua kerugian atau kerosakan kepada barangan dari saat risiko telah dihantar selaras dengan Perkara A.4. Pembeli adalah bertanggungjawab untuk - jika dia tidak memberikan notis mengikut Perkara B.7. - menanggung semua kerugian atau kerosakan kepada barangan dari tarikh tamat tarikh yang dipersetujui atau risiko jangka penghantaran dipersetujui. Dengan syarat, bagaimanapun, adalah sesuai sebagai barangan kontrak. Ini bermakna bahawa barang itu mesti dikenal pasti dengan betul, iaitu, jelas mengetepikan atau selainnya dikenalpasti sebagai komoditi, yang merupakan subjek kontrak ini.

A.6. PENGAGIHAN KOS

B.6. PENGAGIHAN KOS

Penjual mesti, tertakluk kepada peruntukan B.6: - Di samping kos yang terhasil dari A.3a artikel), segala kos yang berhubungan dengan barang sehingga penghantaran ke dermaga di selaras dengan Perkara A.4, Dan - jika. anda memerlukannya - untuk membayar semua kos formaliti kastam serta semua tugas, cukai dan caj-caj lain yang kena dibayar atas eksport dan transit mereka melalui mana-mana negara sebelum penyampaian selaras dengan Perkara A.4.

pembeli perlu membayar - semua kos yang berhubungan dengan barang-barang dari masa yang mereka telah dihantar selaras dengan Perkara A.4, termasuk semua kos yang berkaitan dengan pengendalian barang-barang di pelabuhan sehingga pengangkutan berikutnya atau meletakkan dalam gudang atau terminal, dan - semua. kos tambahan yang ditanggung akibat kegagalan untuk melaksanakan kewajipan untuk menerima barangan selepas beliau telah diletakkan pada beliau mengikut Perkara B.7 itu. Dengan syarat, bagaimanapun, adalah sesuai sebagai barangan kontrak. Ini bermakna bahawa barang itu mesti dikenal pasti dengan betul, iaitu, jelas mengetepikan atau selainnya dikenalpasti sebagai komoditi, yang merupakan subjek kontrak ini, dan - jika berkenaan, semua duti, cukai dan caj lain serta kos formaliti kastam dibayar apabila import barangan dan pengangkutan yang berikutnya.

A.7. PEMBERITAHUAN KEPADA PEMBELI

B.7. PEMBERITAHUAN KEPADA PENJUAL

Penjual mesti memberi pembeli yang mencukupi untuk tarikh jangkaan ketibaan kapal yang dinamakan dalam selaras dengan Perkara A.4., Serta pembeli untuk apa-apa notis lain yang dikehendaki untuk menunaikan adalah biasanya langkah-langkah yang perlu untuk mengambil penghantaran barangan.

Pembeli mesti, jika dia berhak untuk menentukan masa dalam tempoh yang telah dipersetujui dan / atau titik mengambil penghantaran di pelabuhan yang dinamakan destinasi, memberi penjual.

A.8. BUKTI PENGHANTARAN, DOKUMEN PENGANGKUTAN ATAU PESAN ELEKTRONIK YANG SAMA

B.8. BUKTI PENGHANTARAN, DOKUMEN PENGANGKUTAN ATAU PESAN ELEKTRONIK YANG SAMA

Penjual mesti memberikan pembeli pada perbelanjaan perintah penyampaian itu dan / atau yang dokumen pengangkutan biasa (contohnya bil of lading dirunding, sebuah laut tidak boleh dirunding surat angkutan, satu dokumen pedalaman perairan atau satu dokumen pengangkutan multimodal) untuk membolehkan pembeli untuk mengambil penghantaran barangan dan mengeluarkannya dari jeti . Dalam kes penjual dan pembeli telah bersetuju untuk berkomunikasi secara elektronik, dokumen yang disebut di atas boleh digantikan dengan data setara elektronik (EDI).

Pembeli mesti menerima perintah penghantaran atau dokumen pengangkutan mengikut Perkara A.8.

A.9. SEMAK - PEMBUNGKUSAN - LABEL

B.9. PEMERIKSAAN BARANG

Penjual perlu membayar kos mereka operasi memeriksa (seperti memeriksa kualiti, mengukur, berat, mengira) yang diperlukan untuk penghantaran barangan selaras dengan Perkara A.4. Penjual mesti menyediakan sekurang pembungkusan perbelanjaan sendiri (melainkan jika ia adalah untuk perdagangan tertentu untuk menyampaikan barangan kontrak biasa yang terpadat) yang diperlukan untuk penghantaran. Pembungkusan adalah ditandakan sewajarnya.

Pembeli hendaklah membayar kos apa-apa pemeriksaan pra-penghantaran kecuali apabila pemeriksaan itu diberi mandat oleh pihak berkuasa negara eksport.

A.10. KEWAJIBAN LAIN

B.10. KEWAJIBAN LAIN

Penjual mesti menyebabkan pembeli pada risiko perbelanjaan permintaan kedua, dan setiap bantuan dalam mendapatkan apa-apa dokumen atau mesej elektronik bersamaan (selain daripada yang disebut dalam A.8.) Diterbitkan atau dihantar di negara penghantaran dan / atau negara asal yang pembeli mungkin memerlukan untuk import barangan. Penjual mesti memberikan pembeli dengan maklumat yang diperlukan untuk mendapatkan insurans.

Pembeli perlu membayar semua kos dan caj yang ditanggung dalam mendapatkan dokumen atau mesej elektronik bersamaan, sebagaimana yang diperuntukkan dalam Perkara A.10., Dan membayar balik kepada penjual yang ditanggung oleh pembeli dalam memberi bantuan beliau.