Russia Chinese (Simplified) English Filipina Itali Japanese Korean Malay Thai Vietnam

DAF (Dihantar Pada Frontier (... dinamakan tempat))
Dihantar pada Frontier (... tempat yang dinamakan)

The istilah "Dihantar Pada Frontier" bermakna bahawa penjual menyampaikan apabila dia meletakkan barang-barang tidak dipunggah, dibersihkan untuk eksport, tetapi tidak untuk import pada kenderaan kepada pembeli pada titik yang dinamakan dan tempat di sempadan, tetapi sebelum penerimaan barangan di sempadan kastam yang negara-negara jiran. Istilah "sempadan" ertinya mana-mana sempadan termasuk negara eksport. Oleh itu, ia adalah penting dengan tepat menentukan sempadan dengan sentiasa menamakan titik dan tempat.
Walau bagaimanapun, jika pihak-pihak yang ingin penjual bertanggungjawab untuk memunggah barang dari cara tiba pengangkutan dan untuk menanggung risiko dan kos pemunggahan, ini perlu dinyatakan dengan jelas dalam lampiran berkaitan dengan kontrak jualan.
Istilah ini boleh digunakan tanpa mengira mod pengangkutan apabila barangan dihantar di sempadan tanah.
Jika penghantaran adalah untuk mengambil tempat di pelabuhan destinasi, di atas kapal atau di jeti, terma harus digunakan DES atau DEQ.

pENJUAL THE

KEWAJIPAN PEMBELI

A.1. PENGHANTARAN BARANG SESUAI DENGAN KONTRAK

B.1. PEMBAYARAN HARGA

Penjual mesti, mengikut kontrak jualan menyediakan barangan dan invois komersial, atau mesej elektronik bersamaan, dan apa-apa keterangan lain pematuhan yang mungkin dikehendaki oleh kontrak jualan.

Pembeli perlu membayar diperuntukkan dalam kontrak pembelian dan harga jualan barang-barang.

A.2. LESEN, SIJIL DAN FORMALITI

B.2. LESEN, SIJIL DAN FORMALITI

Penjual mesti memberikan pada perbelanjaannya sendiri dan risiko mana-mana lesen eksport atau kebenaran pegawai lain yang perlu untuk meletakkan barang-barang kepada pembeli. Penjual diwajibkan untuk menjalankan, di mana berkenaan, semua formaliti kastam untuk eksport barang ke tempat yang dinamakan penghantaran di sempadan dan untuk transit melalui mana-mana negara.

Pembeli hendaklah atas perbelanjaannya sendiri dan risiko apa-apa lesen import atau kebenaran rasmi yang lain dan menjalankan, jika berkenaan, semua formaliti kastam untuk import barangan dan pengangkutan mereka yang berikutnya.

A.3. KONTRAK KERJA DAN INSURANS

B.3. KONTRAK KERJA DAN INSURANS

a) Kontrak pengangkutan
i) Penjual mesti kontrak pada perbelanjaannya sendiri untuk pengangkutan barang ke titik yang dinamakan, jika ada, di tempat penghantaran di sempadan. Jika satu titik di tempat yang bernama penghantaran di sempadan tidak bersetuju atau tidak ditentukan oleh amalan, penjual boleh memilih yang paling sesuai untuk dia menunjukkan di tempat yang dinamakan penghantaran.
ii) Penjual boleh, bagaimanapun, pada permintaan pembeli, risiko dan perbelanjaan, untuk membuat kesimpulan mengenai pengangkutan barangan dari pengangkutan berikutnya tempat yang dinamakan di sempadan ke destinasi akhir, yang dinamakan oleh pembeli di negara pengimport. Penjual boleh menolak untuk membuat kontrak, di mana ia hendaklah dengan segera memberitahu pembeli betul.
b) Kontrak insurans
Tiada kewajipan.

a) Kontrak pengangkutan
Tiada kewajipan.
b) Kontrak insurans
Tiada kewajipan.

A.4. BEKALAN

B.4. PENERIMAAN PENGHANTARAN

Penjual mesti menyediakan barangan neotgruzhenny kepada pembeli pada cara tiba pengangkutan di tempat yang dinamakan penghantaran di sempadan pada tarikh atau masa.

Pembeli mesti mengambil penghantaran barangan apabila mereka telah dihantar selaras dengan Perkara A.4.

A.5. PEMINDAHAN RISIKO

B.5. PEMINDAHAN RISIKO

Penjual mesti, tertakluk kepada peruntukan B.5. menanggung semua risiko kerugian atau kerosakan kepada barangan sehingga mereka telah dihantar selaras dengan Perkara A.4.

Pembeli perlu menanggung semua kerugian atau kerosakan kepada barangan dari saat risiko telah dihantar selaras dengan Perkara A.4. Pembeli adalah bertanggungjawab untuk - jika dia tidak memberikan notis mengikut Perkara B.7. - menanggung semua risiko kerugian atau kerosakan kepada barangan dari tarikh tamat tarikh yang dipersetujui atau tarikh tempoh yang dipersetujui untuk penghantaran. Dengan syarat, bagaimanapun, adalah sesuai sebagai barangan kontrak. Ini bermakna bahawa barang itu mesti dikenal pasti dengan betul, iaitu, jelas mengetepikan atau selainnya dikenalpasti sebagai komoditi, yang merupakan subjek kontrak ini.

A.6. PENGAGIHAN KOS

B.6. PENGAGIHAN KOS

Penjual kemestian, tertakluk kepada peruntukan B.6: -. Di samping kos yang terhasil dari artikel yang A.3a) - semua kos yang berhubungan dengan barang sehingga mereka telah dihantar selaras dengan Perkara A.4, Dan jika anda memerlukannya - untuk membayar semua kos formaliti kastam serta semua tugas, cukai dan caj-caj lain yang kena dibayar atas eksport dan transit mereka melalui mana-mana negara sebelum penyampaian selaras dengan Perkara A.4.

pembeli perlu membayar - semua kos yang berhubungan dengan barang-barang dari masa penghantaran mengikut Perkara A.4, termasuk kos pemunggahan perlu untuk mengambil penghantaran barangan dari kenderaan di tempat yang dinamakan di sempadan, dan - semua tambahan. perbelanjaan yang ditanggung akibat kegagalan untuk melaksanakan kewajipan untuk menerima barangan yang telah dihantar selaras dengan Perkara A.4., atau memberi mesej mengikut Perkara B.7. Dengan syarat, bagaimanapun, adalah sesuai sebagai barangan kontrak. Ini bermakna bahawa barang itu mesti dikenal pasti dengan betul, iaitu, jelas mengetepikan atau selainnya dikenalpasti sebagai komoditi, yang merupakan subjek kontrak ini, dan - jika berkenaan, semua duti, cukai dan caj lain serta kos formaliti kastam dibayar apabila mengimport barang-barang, dan, jika perlu, untuk pengangkutan yang berikutnya.

A.7. PEMBERITAHUAN KEPADA PEMBELI

B.7. PEMBERITAHUAN KEPADA PENJUAL

Penjual mesti memberi pembeli yang mencukupi bahawa barang-barang telah dihantar ke lokasi yang ditetapkan di sempadan, serta pembeli untuk apa-apa notis lain yang diperlukan beliau untuk mengambil penghantaran.

Pembeli perlu, jika dia berhak untuk menentukan masa dalam tempoh yang telah dipersetujui dan / atau titik mengambil penghantaran di tempat yang dinamakan, memberi penjual.

A.8. BUKTI PENGHANTARAN, DOKUMEN PENGANGKUTAN ATAU PESAN ELEKTRONIK YANG SAMA

B.8. BUKTI PENGHANTARAN, DOKUMEN PENGANGKUTAN ATAU PESAN ELEKTRONIK YANG SAMA

i) Penjual mesti perbelanjaannya sendiri menyediakan pembeli dengan dokumen biasa atau keterangan lain bagi penghantaran barang-barang ke tempat yang dinamakan di sempadan mengikut Perkara A.3.a) i). ii) Penjual mesti - melainkan jika pihak-pihak telah bersetuju dengan pengangkutan berikutnya barang-barang ke tempat yang dinamakan di sempadan mengikut Perkara A.3a) ii) - untuk memberi pembeli atas perbelanjaannya sendiri dan risiko biasanya diperolehi di negara penghantaran transit pengangkutan dokumen pengangkutan barang-barang di biasa keadaan dari sudut berlepas di negara eksport kepada pembeli yang dinyatakan destinasi terakhir di negara import. Jika penjual dan pembeli telah bersetuju untuk berkomunikasi secara elektronik, dokumen yang disebut di atas boleh digantikan dengan pertukaran data elektronik bersamaan (EDI).

Pembeli mesti menerima dokumen pengangkutan dan / atau bukti penghantaran yang lain selaras dengan Perkara A.8.

A.9. SEMAK - PEMBUNGKUSAN - LABEL

B.9. PEMERIKSAAN BARANG

penjual perlu membayar kos mereka memeriksa operasi (seperti memeriksa kualiti, mengukur, berat, mengira) yang diperlukan untuk penghantaran barangan mengikut Perkara A.4. Penjual mesti pada pembungkusan perbelanjaannya sendiri (kecuali dalam perdagangan tertentu biasanya diambil atau bersetuju untuk menghantar barang-barang daripada perihalan kontrak terpadat) yang diperlukan untuk pengangkutan barang-barang ke sempadan. Pembungkusan dijalankan setakat mana hal keadaan yang berhubungan dengan pengangkutan (contohnya kaedah, destinasi) dimaklumkan kepada penjual sebelum kontrak jualan. Pembungkusan perlu ditandakan dengan sewajarnya.

Pembeli hendaklah membayar kos apa-apa pemeriksaan pra-penghantaran kecuali apabila pemeriksaan itu diberi mandat oleh pihak berkuasa negara eksport.

A.10. KEWAJIBAN LAIN

B.10. KEWAJIBAN LAIN

Penjual mesti menyebabkan pembeli pada permintaan risiko perbelanjaan yang kedua itu, dan setiap bantuan dalam mendapatkan apa-apa dokumen atau bersamaan mesej elektronik (selain daripada yang disebut dalam A.8) Dikeluarkan atau disebarkan dalam negara penghantaran dan / atau negara asal, mana pembeli mungkin memerlukan untuk import barangan dan, jika perlu, untuk transit melalui mana-mana negara. Penjual mesti memberikan pembeli dengan maklumat yang diperlukan untuk mendapatkan insurans.

pembeli perlu membayar semua kos dan caj yang ditanggung dalam mendapatkan dokumen atau mesej elektronik bersamaan, sebagaimana yang diperuntukkan dalam Perkara A.10., Dan membayar balik penjual yang ditanggung oleh bantuan kepada pembeli. Dalam kes keperluan, mengikut Perkara A.3a) ii) menyediakan penjual permintaannya, tetapi pada perbelanjaan dan risiko pembeli, kebenaran kawalan pertukaran asing, permit dan lain-lain dokumen atau salinan disahkan, dan juga sebagai alamat destinasi terakhir barangan di negara import untuk mendapatkan dokumen melalui pengangkutan atau apa-apa dokumen lain yang dipertimbangkan dalam A.8. ii).