Russia Chinese (Simplified) English Filipina Itali Japanese Korean Malay Thai Vietnam

TDID (Dihantar Duty tidak bergaji (... dinamakan tempat destinasi))
Kewajipan Dihantar bergaji (... dinamakan tempat destinasi)

"Cukai tidak dibayar Dihantar" bermakna bahawa penjual menyampaikan tidak dibersihkan untuk import dan tidak dipunggah dari apa-apa cara yang tiba barang-barang pengangkutan kepada pembeli di tempat yang dinamakan destinasi. Penjual mesti menanggung segala kos dan risiko yang terlibat dalam membawa barang-barang kepadanya, kecuali (jika perlu) apa-apa bayaran untuk import di negara destinasi (perkataan "caj" termasuklah tanggungjawab bagi dan risiko menjalankan pelepasan kastam dan bagi pembayaran formaliti kastam, duti kastam, cukai dan caj lain). Tanggungjawab untuk bayaran tersebut hendaklah ditanggung oleh pembeli serta apa-apa kos dan risiko yang timbul daripada fakta bahawa kegagalannya untuk membersihkan barangan untuk import.
Walau bagaimanapun, jika pihak-pihak yang ingin penjual untuk menanggung risiko dan kos formaliti kastam serta kos import, maka ini perlu dinyatakan dengan jelas dalam lampiran berkaitan dengan kontrak jualan.
Tanggungjawab, risiko dan kos memunggah dan tambah nilai barangan bergantung kepada yang mengawal tempat yang dipilih penghantaran.
Istilah ini boleh digunakan tanpa mengira mod pengangkutan tetapi apabila penghantaran adalah di atas kapal atau di jeti di pelabuhan destinasi, terma harus digunakan DES atau DEQ.

pENJUAL THE

KEWAJIPAN PEMBELI

A.1. PENGHANTARAN BARANG SESUAI DENGAN KONTRAK

B.1. PEMBAYARAN HARGA

Penjual mesti, mengikut kontrak jualan menyediakan barangan dan invois komersial, atau mesej elektronik bersamaan, dan apa-apa keterangan lain pematuhan yang mungkin dikehendaki oleh kontrak jualan.

Pembeli perlu membayar diperuntukkan dalam kontrak pembelian dan harga jualan barang-barang.

A.2. LESEN, SIJIL DAN FORMALITI

B.2. LESEN, SIJIL DAN FORMALITI

Penjual mesti menyediakan sekurang perbelanjaannya sendiri dan risiko mana-mana lesen eksport atau kebenaran atau lain-lain dokumen rasmi yang lain dan menjalankan, di mana berkenaan, semua formaliti kastam bagi eksport barangan dan transit mereka melalui mana-mana negara.

Pembeli hendaklah atas perbelanjaannya sendiri dan risiko apa-apa lesen import atau kebenaran rasmi yang lain atau dokumen lain dan menjalankan, di mana berkenaan, semua formaliti kastam untuk import barangan.

A.3. KONTRAK KERJA DAN INSURANS

B.3. KONTRAK KERJA DAN INSURANS

a) Kontrak pengangkutan
Penjual mesti kontrak perbelanjaannya sendiri untuk pengangkutan barang-barang ke destinasi yang dinamakan. Jika titik tertentu tidak bersetuju atau tidak ditentukan oleh amalan, penjual boleh memilih yang paling sesuai untuk dia menunjukkan di tempat yang dinamakan destinasi.
b) Kontrak insurans
Tiada kewajipan.

a) Kontrak pengangkutan
Tiada kewajipan.
b) Kontrak insurans
Tiada kewajipan.

A.4. BEKALAN

B.4. PENERIMAAN PENGHANTARAN

Penjual mesti menyampaikan barang-barang untuk kegunaan pembeli atau orang lain yang dinamakan oleh pembeli, tidak diturunkan pada apa-apa cara tiba pengangkutan di tempat yang dinamakan destinasi pada tarikh atau dalam tempoh yang dipersetujui untuk penghantaran.

Pembeli mesti mengambil penghantaran barangan apabila mereka telah dihantar selaras dengan Perkara A.4.

A.5. PEMINDAHAN RISIKO

B.5. PEMINDAHAN RISIKO

Penjual mesti, tertakluk kepada peruntukan-peruntukan Perkara B.5. dan menanggung semua risiko kerugian atau kerosakan risiko sehingga ia dihantar selaras dengan Perkara A.4.

Pembeli perlu menanggung semua kerugian atau kerosakan kepada barangan dari saat risiko telah dihantar selaras dengan Perkara A.4. Pembeli adalah bertanggungjawab untuk - gagal melaksanakan tugasnya menurut Artikel B.2. - menanggung semua risiko tambahan kerugian dan kerosakan kepada barangan yang ditanggung. Pembeli adalah bertanggungjawab untuk - jika dia tidak memberikan notis mengikut Perkara B.7. - menanggung semua kerugian atau kerosakan kepada barangan dari tarikh tamat tarikh yang dipersetujui atau akhir tempoh yang dipersetujui untuk risiko penghantaran. Dengan syarat, bagaimanapun, adalah sesuai sebagai barangan kontrak. Ini bermakna bahawa barang itu mesti dikenal pasti dengan betul, iaitu, jelas mengetepikan atau selainnya dikenalpasti sebagai komoditi, yang merupakan subjek kontrak ini.

A.6. PENGAGIHAN KOS

B.6. PENGAGIHAN KOS

Penjual mesti, tertakluk kepada peruntukan-peruntukan Perkara B.6: -.. di samping kos akibat Perkara A.3a), membayar semua kos yang berhubungan dengan barang-barang sehingga mereka telah dihantar selaras dengan Perkara A.4, dan - jika perlu - untuk membayar semua kos formaliti kastam perlu bagi eksport dan semua duti, cukai dan caj lain yang kena dibayar atas eksport dan untuk transit melalui mana-mana negara sebelum penghantaran mengikut Perkara A.4.

pembeli perlu membayar - semua kos yang berhubungan dengan barang-barang dari masa yang mereka telah dihantar selaras dengan Perkara A.4. - semua kos tambahan yang ditanggung jika dia tidak di bawah Perkara B.2. atau sekiranya gagal memberi notis mengikut Perkara B.7. Dengan syarat, bagaimanapun, adalah sesuai sebagai barangan kontrak. Ini bermakna bahawa barang itu mesti dikenal pasti dengan betul, iaitu, jelas mengetepikan atau selainnya dikenalpasti sebagai komoditi, yang merupakan subjek kontrak ini, dan - jika berkenaan, semua duti, cukai dan perbelanjaan lain, serta kos formaliti kastam dibayar apabila import barangan.

A.7. PEMBERITAHUAN KEPADA PEMBELI

B.7. PEMBERITAHUAN KEPADA PENJUAL

Penjual mesti memberi pembeli yang mencukupi untuk menghantar barang-barang dan pembeli kepada apa-apa notis lain yang dikehendaki untuk menunaikan adalah biasanya langkah-langkah yang perlu untuk mengambil penghantaran barangan.

Pembeli mesti, apabila dia berhak untuk menentukan masa dalam tempoh yang telah dipersetujui dan / atau titik mengambil penghantaran di tempat yang dinamakan destinasi, memberi penjual.

A.8. BUKTI PENGHANTARAN, DOKUMEN PENGANGKUTAN ATAU PESAN ELEKTRONIK YANG SAMA

B.8. BUKTI PENGHANTARAN, DOKUMEN PENGANGKUTAN ATAU PESAN ELEKTRONIK YANG SAMA

Penjual mesti menyediakan pembeli perbelanjaannya sendiri dengan pesanan penghantaran dan / atau dokumen pengangkutan biasa (contohnya bil niaga muatan, tidak boleh dirunding surat angkutan laut, dokumen laluan air pedalaman, suatu surat angkutan udara, invois kereta api atau jalan atau dokumen pengangkutan yang mod) yang mungkin dikehendaki pembeli untuk mengambil barang-barang itu mengikut perkara A.4. / B.4.V jika penjual dan pembeli telah bersetuju untuk berkomunikasi secara elektronik , Dokumen-dokumen yang disebut di atas boleh digantikan dengan data elektronik bersamaan (EDI).

Pembeli mesti menerima perintah penyampaian yang sesuai atau dokumen pengangkutan mengikut Perkara A.8.

A.9. SEMAK - PEMBUNGKUSAN - LABEL

B.9. PEMERIKSAAN BARANG

Penjual perlu membayar kos mereka operasi memeriksa (seperti memeriksa kualiti, mengukur, berat, mengira) yang diperlukan untuk penghantaran barangan selaras dengan Perkara A.4. Penjual mesti menyediakan sekurang pembungkusan perbelanjaan sendiri (melainkan jika ia adalah untuk perdagangan tertentu untuk menyampaikan barangan kontrak biasa yang terpadat) yang diperlukan untuk penghantaran. Pembungkusan adalah ditandakan sewajarnya.

Pembeli hendaklah membayar kos apa-apa pemeriksaan pra-penghantaran kecuali apabila pemeriksaan itu diberi mandat oleh pihak berkuasa negara eksport.

A.10. KEWAJIBAN LAIN

B.10. KEWAJIBAN LAIN

Penjual mesti menyebabkan pembeli pada permintaan risiko perbelanjaan yang kedua itu, dan setiap bantuan dalam mendapatkan apa-apa dokumen atau bersamaan mesej elektronik (selain daripada yang disebut dalam A.8) Dikeluarkan atau disebarkan dalam negara penghantaran dan / atau negara asal, yang pembeli mungkin memerlukan untuk import barangan. Penjual mesti memberikan pembeli dengan maklumat yang diperlukan untuk mendapatkan insurans.

Pembeli perlu membayar semua kos dan caj yang ditanggung dalam mendapatkan dokumen atau mesej elektronik bersamaan, sebagaimana yang diperuntukkan dalam Perkara A.10., Dan membayar balik kepada penjual yang ditanggung oleh pembeli dalam memberi bantuan beliau.