Russia Chinese (Simplified) English Filipina Itali Japanese Korean Malay Thai Vietnam

EXW (EX Kerja Raya (... tempat yang dinamakan))
Ex Kerja Raya (... tempat yang dinamakan)

Istilah "Kerja Bekas" bermakna bahawa penjual memenuhi obligasinya untuk menyampaikan apabila dia meletakkan barang-barang di premis pembeli atau di tempat lain dinamakan (iaitu kerja, kilang, gudang, dan lain-lain).

Penjual tidak bertanggungjawab untuk memunggah barang ke atas kenderaan, serta membersihkan barangan untuk eksport.
Istilah ini sekali gus mewakili kewajipan minimum bagi penjual dan pembeli untuk menanggung semua kos dan risiko yang terlibat dalam mengambil barangan dari premis penjual.

Walau bagaimanapun, jika pihak-pihak yang ingin penjual untuk menjadi bertanggungjawab untuk memuatkan barang-barang pada berlepas dan menanggung risiko dan kos muatan itu, ini perlu dinyatakan dengan jelas dalam lampiran berkaitan dengan kontrak jualan.

Istilah ini tidak dapat digunakan apabila pembeli tidak dapat mematuhi, secara langsung atau tidak langsung, dengan formaliti eksport. Dalam kes ini, istilah FCA mesti digunakan, dengan syarat penjual bersetuju untuk menanggung kos dan risiko penghantaran barang.

pENJUAL THE

KEWAJIPAN PEMBELI

A.1. PENGHANTARAN BARANG SESUAI DENGAN KONTRAK

B.1. PEMBAYARAN HARGA

Penjual mesti, mengikut kontrak jualan menyediakan barangan dan invois komersial, atau mesej elektronik bersamaan, dan apa-apa keterangan lain pematuhan yang mungkin dikehendaki oleh kontrak jualan.

Pembeli perlu membayar diperuntukkan dalam kontrak pembelian dan harga jualan barang-barang.

A.2. LESEN, SIJIL DAN FORMALITI

B.2. LESEN, SIJIL DAN FORMALITI

Penjual hendaklah, atas permintaan perbelanjaan dan risiko pembeli, untuk menyediakan kedua, jika perlu, setiap bantuan dalam mendapatkan apa-apa lesen eksport atau kebenaran rasmi yang lain yang perlu bagi eksport barangan.

Pembeli hendaklah atas perbelanjaannya sendiri dan risiko mana-mana eksport atau lesen import atau kebenaran rasmi yang lain dan menjalankan, jika berkenaan, semua formaliti kastam bagi eksport barangan.

A.3. KONTRAK KERJA DAN INSURANS

B.3. KONTRAK KERJA DAN INSURANS

a) Kontrak pengangkutan
Tiada kewajipan.
b) Kontrak insurans
Tiada kewajipan.

a) Kontrak pengangkutan
Tiada kewajipan.
b) Kontrak insurans
Tiada kewajipan.

A.4. BEKALAN

B.4. PENERIMAAN PENGHANTARAN

Penjual diwajibkan untuk tarikh yang dipersetujui atau dalam tempoh yang dipersetujui masa untuk menyediakan neotgruzhenny dalam mana-mana kenderaan barang-barang kepada pembeli di tempat yang dinamakan penghantaran dalam kontrak. Dalam ketiadaan petunjuk sedemikian dalam kontrak, penjual mesti kapal untuk penghantaran tetap barangan yang sama dengan tempat dan masa. Jika pihak-pihak tidak bersetuju pada titik tertentu di tempat yang dinamakan, dan jika terdapat beberapa mata yang ada, penjual boleh memilih yang paling sesuai untuk titik pada tempat penghantaran.

Pembeli mesti mengambil penghantaran barangan dengan seberapa segera sebagai barang-barang yang diletakkan di pelupusan beliau selaras dengan artikel dan A.4 A.7 / B.7.

A.5. PEMINDAHAN RISIKO

B.5. PEMINDAHAN RISIKO

Penjual mesti, tertakluk kepada B.5 peruntukan menanggung semua risiko kerugian atau kerosakan kepada barangan sehingga mereka telah dihantar selaras dengan Perkara A.4.

Pembeli mestilah menanggung semua risiko kerugian atau kerosakan kepada barangan - dari saat apabila barangan yang dihantar mengikut Perkara A.4, Dan -. Dari tarikh yang dipersetujui atau yang tempoh yang dipersetujui untuk mengambil penghantaran yang timbul kerana beliau gagal untuk memberi notis menurut Artikel B.7. Disediakan, bagaimanapun, adalah barisan yang betul pematuhan. Ini bermakna bahawa barang itu mesti dikenal pasti, iaitu, mengetepikan atau selainnya dikenalpasti sebagai komoditi, yang merupakan subjek perjanjian ini.

A.6. PENGAGIHAN KOS

B.6. PENGAGIHAN KOS

Penjual mesti, tertakluk kepada peruntukan B.6. semua kos yang berhubungan dengan barang sehingga mereka telah dihantar selaras dengan Perkara A.4.

pembeli perlu membayar - semua kos yang berhubungan dengan barang-barang dari tarikh penghantaran barangan pada beliau mengikut Perkara A.4, dan - semua kos tambahan yang ditanggung akibat daripada, atau kegagalan untuk mematuhi kewajipan untuk menerima barangan selepas dia telah diberikan. pada beliau, atau dia tidak memberi notis yang sewajarnya mengikut Perkara B.7. Dengan syarat, bagaimanapun, adalah sesuai sebagai barangan kontrak. Ini bermakna bahawa barang itu mesti dikenal pasti dengan betul, iaitu, jelas mengetepikan atau selainnya dikenalpasti sebagai barang-barang yang merupakan subjek kontrak itu - di mana berkenaan, semua duti, cukai dan caj lain serta kos formaliti kastam untuk menjadi dibayar apabila eksport. Pembeli perlu membayar balik semua kos dan caj yang ditanggung oleh penjual dalam memberi bantuan mengikut Perkara A.2.

A.7. PEMBERITAHUAN KEPADA PEMBELI

B.7. PEMBERITAHUAN KEPADA PENJUAL

Penjual mesti memberi notis pembeli tarikh dan tempat yang mencukupi bila dan di mana barang itu akan diletakkan pada pelupusan beliau.

Jika pembeli mempunyai hak untuk menentukan masa dalam tempoh yang telah dipersetujui dan / atau tempat mengambil penghantaran, ia mesti menyediakan notis penjual yang mencukupi mengenainya.

A.8. BUKTI PENGHANTARAN, DOKUMEN PENGANGKUTAN ATAU PESAN ELEKTRONIK YANG SAMA

B.8. BUKTI PENGHANTARAN, DOKUMEN PENGANGKUTAN ATAU PESAN ELEKTRONIK YANG SAMA

Tiada kewajipan.

Pembeli mesti menyediakan penjual dengan bukti-bukti yang sesuai telah diambil penghantaran.

A.9. SEMAK - PEMBUNGKUSAN - LABEL

B.9. PEMERIKSAAN BARANG

penjual perlu membayar kos mereka memeriksa operasi (seperti memeriksa kualiti, mengukur, berat, mengira) yang perlu untuk meletakkan barang-barang di tangan pembeli. Penjual mesti menyediakan sekurang perbelanjaannya sendiri yang berkaitan dengan pembungkusan, diperlukan untuk pengangkutan barang-barang (melainkan jika ia adalah biasa untuk menghantar barangan pakej kontrak untuk perdagangan tertentu). Yang terakhir ini dijalankan setakat mana hal keadaan yang berhubungan dengan pengangkutan (contohnya kaedah, destinasi) dimaklumkan kepada penjual sebelum kontrak jualan. Pembungkusan perlu ditandakan dengan sewajarnya.

Pembeli hendaklah membayar, melainkan jika dipersetujui selainnya, kos apa-apa pemeriksaan pra-penghantaran, termasuk kos pemeriksaan yang diberi mandat oleh pihak berkuasa negara eksport.

A.10. KEWAJIBAN LAIN

B.10. KEWAJIBAN LAIN

Penjual mesti menyebabkan pembeli pada permintaan risiko perbelanjaan yang kedua itu, dan setiap bantuan dalam mendapatkan apa-apa dokumen atau bersamaan mesej elektronik dikeluarkan atau dihantar dalam negara penghantaran dan / atau asal yang pembeli mungkin memerlukan untuk eksport dan / atau import barangan dan, jika perlu, untuk transit melalui mana-mana negara. Penjual mesti memberikan pembeli, atas permintaan, dengan maklumat yang diperlukan untuk mendapatkan insurans.

Pembeli perlu membayar semua kos dan caj yang ditanggung dalam mendapatkan dokumen atau setaraf mesej elektronik, sebagaimana yang diperuntukkan dalam Perkara A.10, Dan membayar balik kepada penjual yang ditanggung oleh kedua sebagai hasil membantu pelanggan.