Russia Chinese (Simplified) English Filipina Itali Japanese Korean Malay Thai Vietnam

FAS (Percuma Di samping Kapal (... dinamakan pelabuhan penghantaran))
Percuma Di samping Kapal (... pelabuhan dinamakan penghantaran)

"Percuma samping Kapal" bermaksud bahawa penjual menyampaikan apabila barang itu diletakkan bersama kapal di jeti atau pemetik api di pelabuhan dinamakan penghantaran. Ini bermakna bahawa dari sekarang segala kos dan risiko kerugian atau kerosakan kepada barangan perlu ditanggung oleh pembeli. Istilah FAS memerlukan penjual untuk membersihkan barangan untuk eksport. INI ADALAH REVERSAL DARI EDITIONS TERDAHULU "Incoterms", YANG PERLU mengatur EXPORT CLEARANCE tanggungjawab pembeli. Walau bagaimanapun, jika pihak-pihak ingin pembeli menanggung kewajipan untuk membersihkan barangan untuk eksport, ini perlu dinyatakan dengan jelas di dalam sepadan tambahan kepada kontrak jualan.
Istilah ini boleh digunakan hanya untuk laut atau jalan air pedalaman.

pENJUAL THE

KEWAJIPAN PEMBELI

A.1. PENGHANTARAN BARANG SESUAI DENGAN KONTRAK

B.1. PEMBAYARAN HARGA

Penjual mesti, mengikut kontrak jualan menyediakan barangan dan invois komersial, atau mesej elektronik bersamaan, dan apa-apa keterangan lain pematuhan yang mungkin dikehendaki oleh kontrak jualan.

Pembeli perlu membayar diperuntukkan dalam kontrak pembelian dan harga jualan barang-barang.

A.2. LESEN, SIJIL DAN FORMALITI

B.2. LESEN, SIJIL DAN FORMALITI

Penjual mesti atas perbelanjaannya sendiri dan risiko mana-mana lesen eksport atau lain-lain kebenaran rasmi dan menjalankan, di mana berkenaan, semua formaliti kastam perlu bagi eksport barangan.

Pembeli hendaklah atas perbelanjaannya sendiri dan risiko apa-apa lesen import atau kebenaran rasmi yang lain dan menjalankan, di mana berkenaan, semua formaliti kastam untuk import barangan dan untuk transit melalui mana-mana negara.

A.3. KONTRAK KERJA DAN INSURANS

B.3. KONTRAK KERJA DAN INSURANS

a) Kontrak pengangkutan
Tiada kewajipan.
b) Kontrak insurans
Tiada kewajipan.

a) Kontrak pengangkutan
Pembeli hendaklah atas perbelanjaannya sendiri untuk pengangkutan barang-barang dari pelabuhan yang dinamakan penghantaran.
b) Kontrak insurans
Tiada kewajipan.

A.4. BEKALAN

B.4. PENERIMAAN PENGHANTARAN

Penjual mesti menyampaikan barang-barang bersama kapal di pelabuhan yang dinamakan penghantaran dan pembeli mengikut adat pelabuhan itu, pada tarikh itu atau dalam tempoh yang dipersetujui.

Pembeli mesti mengambil penghantaran barangan apabila mereka telah dihantar selaras dengan Perkara A.4.

A.5. PEMINDAHAN RISIKO

B.5. PEMINDAHAN RISIKO

Penjual mesti, tertakluk kepada peruntukan-peruntukan Perkara B.5. menanggung semua risiko kerugian atau kerosakan risiko sehingga ia dihantar selaras dengan Perkara A.4.

Pembeli perlu menanggung semua risiko kerugian atau kerosakan kepada barangan - dari saat apabila barang itu dihantar selaras dengan Perkara A.4, dan -. Dari tarikh yang dipersetujui atau tamat tempoh yang dipersetujui untuk penghantaran yang timbul sama ada kerana dia gagal memberi notis mengikut artikel B.7., atau jika kapal yang dinamakan olehnya gagal tiba tepat pada masanya atau tidak dapat untuk mengambil barang-barang pada masa, atau menutup untuk kargo lebih awal daripada yang ditetapkan dalam artikel B.7. masa. Dengan syarat, bagaimanapun, adalah sesuai sebagai barangan kontrak. Ini bermakna bahawa barang itu mesti dikenal pasti dengan betul, iaitu, jelas mengetepikan atau selainnya dikenalpasti sebagai komoditi, yang merupakan subjek kontrak ini.

A.6. PENGAGIHAN KOS

B.6. PENGAGIHAN KOS

Penjual mesti, tertakluk kepada peruntukan-peruntukan Perkara B.6: -. membayar semua kos yang berhubungan dengan barang-barang sehingga saat penghantaran mengikut Perkara A.4. dan - jika berkenaan, semua duti, cukai dan caj lain yang kena dibayar kepada eksport.

Pembeli adalah bertanggungjawab untuk: -., bayar semua kos yang berhubungan dengan barang-barang dari tarikh penghantaran barangan mengikut Perkara A.4, dan - semua kos tambahan yang ditanggung sama ada kerana kapal yang dinamakan olehnya telah tidak tiba tepat pada masanya atau tidak dalam dapat mengambil barangan pada masa, atau ditutup untuk kargo lebih awal daripada yang ditetapkan di bawah masa Pasal B.7, atau dengan tidak memberi notis yang sesuai mengikut Perkara B.7. Dengan syarat, bagaimanapun, adalah sesuai sebagai barangan kontrak. Ini bermakna bahawa barang itu mesti dikenal pasti dengan betul, iaitu, jelas mengetepikan atau selainnya dikenalpasti sebagai komoditi, yang merupakan subjek kontrak ini, dan - jika berkenaan, semua duti, cukai dan caj lain serta kos formaliti kastam dibayar apabila import barangan dan, jika perlu, untuk transit melalui mana-mana negara.

A.7. PEMBERITAHUAN KEPADA PEMBELI

B.7. PEMBERITAHUAN KEPADA PENJUAL

Penjual mesti memberikan pembeli notis yang mencukupi bahawa barang-barang telah dihantar bersama kapal dicalonkan.

Pembeli perlu memberi penjual notis yang cukup mengenai nama kapal, titik memuatkan dan memerlukan masa penghantaran.

A.8. BUKTI PENGHANTARAN, DOKUMEN PENGANGKUTAN ATAU PESAN ELEKTRONIK YANG SAMA

B.8. BUKTI PENGHANTARAN, DOKUMEN PENGANGKUTAN ATAU PESAN ELEKTRONIK YANG SAMA

Penjual mesti menyediakan pembeli perbelanjaannya sendiri dengan bukti biasa penghantaran dokumen pengangkutan mengikut Perkara A.4. Jika keterangan itu, yang dipetik di atas, bukan dokumen pengangkutan, penjual harus memberikan pembeli, atas permintaannya, atas perbelanjaannya, risiko dan setiap bantuan dalam mendapatkan dokumen pengangkutan (contohnya bil niaga muatan, satu surat angkutan laut tidak boleh dirunding, pedalaman yang laluan air). Jika penjual dan pembeli telah bersetuju untuk berkomunikasi secara elektronik, dokumen yang disebut di atas boleh digantikan dengan pertukaran data elektronik bersamaan (EDI).

Pembeli mesti menerima bukti penghantaran mengikut Perkara A.8.

A.9. SEMAK - PEMBUNGKUSAN - LABEL

B.9. PEMERIKSAAN BARANG

penjual perlu membayar kos mereka memeriksa operasi (seperti memeriksa kualiti, mengukur, berat, mengira) yang diperlukan untuk penghantaran barangan mengikut Perkara A.4. Penjual mesti menyediakan sekurang perbelanjaannya sendiri yang berkaitan dengan pembungkusan, diperlukan untuk pengangkutan barang-barang (melainkan jika ia adalah biasa untuk menghantar barangan pakej kontrak untuk perdagangan tertentu). Yang terakhir ini dijalankan setakat mana hal keadaan yang berhubungan dengan pengangkutan (contohnya kaedah, destinasi) dimaklumkan kepada penjual sebelum kontrak jualan. Pembungkusan perlu ditandakan dengan sewajarnya.

Pembeli hendaklah membayar kos apa-apa pemeriksaan pra-penghantaran kecuali apabila pemeriksaan itu diberi mandat oleh pihak berkuasa negara eksport.

A.10. KEWAJIBAN LAIN

B.10. KEWAJIBAN LAIN

Penjual mesti menyediakan pembeli pada permintaan perbelanjaan yang kedua itu, risiko dan setiap bantuan dalam mendapatkan apa-apa dokumen atau mesej elektronik bersamaan (selain daripada yang disebut dalam A.8 artikel) yang dikeluarkan atau disiarkan dalam negara penghantaran dan / atau negara asal, yang pembeli mungkin memerlukan untuk import barangan dan, jika perlu, untuk transit melalui mana-mana negara. Penjual mesti menyediakan pembeli, atas permintaannya dengan maklumat yang diperlukan untuk mendapatkan insurans.

Pembeli perlu membayar semua kos dan caj yang ditanggung dalam mendapatkan dokumen atau mesej elektronik bersamaan, sebagaimana yang diperuntukkan dalam Perkara A.10., Dan membayar balik kepada penjual yang ditanggung oleh pembeli dalam memberi bantuan beliau.