Russia Chinese (Simplified) English Filipina Itali Japanese Korean Malay Thai Vietnam

FCA (Carrier Percuma (... tempat yang dinamakan))
Carrier Percuma (... tempat yang dinamakan)

"Percuma Pembawa" bermaksud bahawa penjual menyampaikan barang-barang, dibersihkan pengangkut yang dinamakan oleh pembeli di tempat yang dinamakan. Ia harus diperhatikan bahawa tempat yang dipilih penghantaran menjejaskan obligasi memuatkan dan memunggah barang-barang di tempat itu. Jika penghantaran berlaku di premis penjual, penjual adalah bertanggungjawab untuk penghantaran. Jika penghantaran berlaku di mana-mana tempat lain, penjual tidak bertanggungjawab untuk memunggah. Istilah ini boleh digunakan tanpa mengira mod pengangkutan termasuk pengangkutan pelbagai mod.

"Carrier" ertinya mana-mana orang yang, dalam kontrak pengangkutan, berjanji untuk melaksanakan atau mengadakan peruntukan bagi pengangkutan barangan oleh kereta api, jalan raya, udara, laut, laluan air pedalaman atau oleh gabungan mod tersebut.
Jika pembeli adalah orang lain daripada pembawa untuk menerima barang, penjual memenuhi obligasinya untuk menyampaikan barang-barang apabila mereka dihantar kepada orang itu.

pENJUAL THE

KEWAJIPAN PEMBELI

A.1. PENGHANTARAN BARANG SESUAI DENGAN KONTRAK

B.1. PEMBAYARAN HARGA

Penjual mesti, mengikut kontrak jualan menyediakan barangan dan invois komersial, atau mesej elektronik bersamaan, dan apa-apa keterangan lain pematuhan yang mungkin dikehendaki oleh kontrak jualan.

Pembeli perlu membayar diperuntukkan dalam kontrak pembelian dan harga jualan barang-barang.

A.2. LESEN, SIJIL DAN FORMALITI

B.2. LESEN, SIJIL DAN FORMALITI

Penjual mesti atas perbelanjaannya sendiri dan risiko mana-mana lesen eksport atau lain-lain kebenaran rasmi dan menjalankan, di mana berkenaan, semua formaliti kastam perlu bagi eksport barangan.

Pembeli hendaklah atas perbelanjaannya sendiri dan risiko apa-apa lesen import atau kebenaran rasmi yang lain dan menjalankan, di mana berkenaan, semua formaliti kastam untuk import barangan dan untuk transit melalui mana-mana negara.

A.3. KONTRAK KERJA DAN INSURANS

B.3. KONTRAK KERJA DAN INSURANS

a) Kontrak pengangkutan
Tiada kewajipan. Walau bagaimanapun, jika diminta oleh pelanggan, atau berdasarkan amalan komersial, jika pembeli tidak memberi arahan lain, penjual boleh kontrak untuk pengangkutan atas terma yang biasa pada perbelanjaan dan risiko pembeli. Penjual boleh menolak untuk membuat kontrak. Dalam kes itu, dia mesti segera memberitahu pembeli.
b) Kontrak insurans
Tiada kewajipan.

a) Kontrak pengangkutan
Pembeli hendaklah atas perbelanjaan sendiri untuk mengangkut barang-barang dari tempat yang dinamakan, kecuali apabila kontrak pengangkutan yang dibuat oleh penjual sebagaimana yang diperuntukkan A.3a).
b) Kontrak insurans
Tiada kewajipan.

A.4. BEKALAN

B.4. PENERIMAAN PENGHANTARAN

Penjual mesti menyampaikan barangan kepada pembawa atau orang lain yang dicalonkan oleh pembeli, atau yang dipilih oleh penjual dalam selaras dengan Perkara A.3a) di tempat yang dinamakan pada tarikh atau dalam tempoh yang ditetapkan.
Penghantaran selesai
a) Jika tempat yang dinamakan adalah premis penjual, apabila barang telah dimuatkan ke dalam pembawa kenderaan, pembeli atau orang lain yang bertindak bagi pihaknya
b) Jika tempat yang dinamakan di luar premis penjual apabila tidak dipunggah daripada penjual kenderaan barang-barang yang disediakan kepada pengangkut atau orang lain yang dinamakan oleh pembeli, atau dipilih oleh penjual mengikut Perkara A.3a). Jika pihak-pihak telah tidak bersetuju dengan mana-mana titik tertentu di tempat yang dinamakan, dan jika terdapat beberapa mata yang ada, penjual boleh memilih tempat yang paling sesuai untuk dia. Jika penjual tidak mempunyai arahan tepat daripada pembeli, dia boleh menghantar barang-barang untuk pengangkutan dalam apa-apa cara sebagaimana mod pengangkutan dan / atau jumlah dan / atau jenis barang.

Pembeli mesti mengambil penghantaran barangan apabila mereka telah dihantar selaras dengan Perkara A.4.

A.5. PEMINDAHAN RISIKO

B.5. PEMINDAHAN RISIKO

Penjual mesti, tertakluk kepada peruntukan B.5. menanggung semua risiko kerugian atau kerosakan kepada barangan sehingga mereka telah dihantar selaras dengan Perkara A.4.

Pembeli perlu menanggung semua kerugian atau kerosakan risiko - dari saat apabila barang itu dihantar selaras dengan Perkara A.4, dan -. Dari tarikh yang dipersetujui atau tamat tempoh yang dipersetujui untuk penghantaran yang timbul sama ada kerana dia tidak mencalonkan pengangkut atau orang lain mengikut Perkara A.4., atau kerana pengangkut atau orang yang lain tidak boleh mengambil barang-barang ke dalam jagaannya pada masa yang dipersetujui, atau dia tidak boleh memberikan notis mengikut Perkara B.7. Dengan syarat, bagaimanapun, adalah sesuai sebagai barangan kontrak. Ini bermakna bahawa barang itu mesti dikenal pasti dengan betul, iaitu, jelas mengetepikan atau selainnya dikenalpasti sebagai komoditi, yang merupakan subjek kontrak ini.

A.6. PENGAGIHAN KOS

B.6. PENGAGIHAN KOS

Penjual mesti, tertakluk kepada peruntukan B.6: - Semua kos berkaitan dengan barang-barang sehingga mereka telah dihantar selaras dengan perenggan A.4, Dan - di mana berkenaan, semua duti, cukai dan caj lain, serta. kos formaliti kastam dibayar apabila eksport.

pembeli perlu membayar - semua kos yang berhubungan dengan barang-barang dari masa penghantaran barangan mengikut Perkara A.4, dan - semua kos tambahan yang ditanggung kerana dia gagal untuk mencalonkan pengangkut atau orang lain menurut Artikel A.4 .. atau kerana pengangkut atau orang yang lain tidak boleh mengambil barang-barang ke dalam jagaannya pada masa yang dipersetujui, atau dia tidak dapat memberikan notis mengikut Perkara B.7. Dengan syarat, bagaimanapun, adalah sesuai sebagai barangan kontrak. Ini bermakna bahawa barang itu mesti dikenal pasti dengan betul, iaitu, jelas mengetepikan atau selainnya dikenalpasti sebagai komoditi, yang merupakan subjek kontrak ini, dan - jika berkenaan, semua duti, cukai dan caj lain, serta kos formaliti kastam dibayar apabila import barangan dan, jika perlu, untuk transit melalui mana-mana negara.

A.7. PEMBERITAHUAN KEPADA PEMBELI

B.7. PEMBERITAHUAN KEPADA PENJUAL

Penjual mesti memberi pembeli yang mencukupi untuk membekalkan barang selaras dengan Perkara A.4. Jika pengangkut tidak dapat untuk mengambil penghantaran pada masa yang dipersetujui, selaras dengan Perkara A.4 penjual sewajarnya mesti memberitahu pembeli.

Pembeli perlu memberi penjual notis yang mencukupi nama pengangkut itu atau orang lain yang disebut dalam Perkara A.4., Dan, di mana sesuai, nyatakan yang kaedah pengangkutan, dan yang tarikh atau tempoh untuk menyampaikan barang-barang kepadanya dan, jika perlu, titik di tempat di mana barang-barang yang perlu dihantar kepada pembawa atau orang lain.

A.8. BUKTI PENGHANTARAN, DOKUMEN PENGANGKUTAN ATAU PESAN ELEKTRONIK YANG SAMA

B.8. BUKTI PENGHANTARAN, DOKUMEN PENGANGKUTAN ATAU PESAN ELEKTRONIK YANG SAMA

Penjual mesti menyediakan pembeli perbelanjaannya sendiri dengan bukti biasa penghantaran dokumen pengangkutan mengikut Perkara A.4. Jika ini yang dinyatakan di atas adalah dokumen pengangkutan, penjual harus memberikan pembeli, atas permintaannya, atas perbelanjaannya, risiko dan setiap bantuan dalam mendapatkan dokumen pengangkutan (contohnya bil niaga muatan, surat angkutan laut tidak boleh dirunding, laluan air pedalaman , bil udara, kereta api bil atau motor atau pengangkutan yang mod). Jika penjual dan pembeli telah bersetuju untuk berkomunikasi secara elektronik, dokumen yang disebut di atas boleh digantikan dengan pertukaran data elektronik bersamaan (EDI).

Pembeli mesti menerima bukti penghantaran mengikut Perkara A.8.

A.9. SEMAK - PEMBUNGKUSAN - LABEL

B.9. PEMERIKSAAN BARANG

penjual perlu membayar kos mereka memeriksa operasi (seperti memeriksa kualiti, mengukur, berat, mengira) yang diperlukan untuk penghantaran barangan mengikut Perkara A.4. Penjual mesti menyediakan sekurang perbelanjaannya sendiri yang berkaitan dengan pembungkusan, diperlukan untuk pengangkutan barang-barang (melainkan jika ia adalah biasa untuk menghantar barangan pakej kontrak untuk perdagangan tertentu). Yang terakhir ini dijalankan setakat mana hal keadaan yang berhubungan dengan pengangkutan (contohnya kaedah, destinasi) dimaklumkan kepada penjual sebelum kontrak jualan. Pembungkusan perlu ditandakan dengan sewajarnya.

Pembeli hendaklah membayar kos apa-apa pemeriksaan pra-penghantaran kecuali apabila pemeriksaan itu diberi mandat oleh pihak berkuasa negara eksport.

A.10. KEWAJIBAN LAIN

B.10. KEWAJIBAN LAIN

Penjual mesti menyebabkan pembeli pada permintaan risiko perbelanjaan yang kedua itu, dan setiap bantuan dalam mendapatkan apa-apa dokumen atau bersamaan mesej elektronik (selain daripada yang disebut dalam A.8) Dikeluarkan atau disebarkan dalam negara penghantaran dan / atau negara asal, mana pembeli mungkin memerlukan untuk import barangan dan, jika perlu, untuk transit melalui mana-mana negara. Penjual mesti memberikan pembeli, atas permintaan, dengan maklumat yang diperlukan untuk mendapatkan insurans.

Pembeli perlu membayar semua kos dan caj yang ditanggung dalam mendapatkan dokumen atau setaraf mesej elektronik, sebagaimana yang diperuntukkan dalam Perkara A.10, Dan membayar balik penjual yang ditanggung oleh kedua sebagai hasil bantuan kepada pembeli kontrak pengangkutan di bawah Perkara A. 3. Pembeli perlu memberi arahan penjual sesuai apabila bantuan yang diperlukan kepada penjual dalam kontrak pengangkutan selaras dengan Perkara A.3a).