Russia Chinese (Simplified) English Filipina Itali Japanese Korean Malay Thai Vietnam

FOB (Free On Board (... dinamakan pelabuhan penghantaran))
Free On Board (... dinamakan pelabuhan penghantaran)

Istilah "percuma di Lembaga" bermakna bahawa penjual menyampaikan apabila barang lulus rel kapal di pelabuhan yang dinamakan penghantaran. Ini bermakna bahawa dari sekarang segala kos dan risiko kerugian atau kerosakan kepada barangan perlu ditanggung oleh pembeli. Istilah FOB memerlukan penjual untuk membersihkan barangan untuk eksport. Istilah ini boleh digunakan hanya untuk laut atau jalan air pedalaman. Jika pihak-pihak tidak berniat untuk menghantar barang-barang seluruh kereta api kapal, istilah boleh digunakan FCA.

pENJUAL THE

KEWAJIPAN PEMBELI

A.1. PENGHANTARAN BARANG SESUAI DENGAN KONTRAK

B.1. PEMBAYARAN HARGA

Penjual mesti, mengikut kontrak jualan menyediakan barangan dan invois komersial, atau mesej elektronik bersamaan, dan apa-apa keterangan lain pematuhan yang mungkin dikehendaki oleh kontrak jualan.

Pembeli perlu membayar diperuntukkan dalam kontrak pembelian dan harga jualan barang-barang.

A.2. LESEN, SIJIL DAN FORMALITI

B.2. LESEN, SIJIL DAN FORMALITI

Penjual mesti atas perbelanjaannya sendiri dan risiko mana-mana lesen eksport atau lain-lain kebenaran rasmi dan menjalankan, di mana berkenaan, semua formaliti kastam perlu bagi eksport barangan.

Pembeli hendaklah atas perbelanjaannya sendiri dan risiko apa-apa lesen import atau kebenaran rasmi yang lain dan menjalankan, di mana berkenaan, semua formaliti kastam untuk import barangan dan, jika perlu, untuk transit melalui mana-mana negara.

A.3. KONTRAK KERJA DAN INSURANS

B.3. KONTRAK KERJA DAN INSURANS

a) Kontrak pengangkutan
Tiada kewajipan.
b) Kontrak insurans
Tiada kewajipan.

a) Kontrak pengangkutan
Pembeli hendaklah atas perbelanjaannya sendiri untuk pengangkutan barang-barang dari pelabuhan yang dinamakan penghantaran.
b) Kontrak insurans
Tiada kewajipan.

A.4. BEKALAN

B.4. PENERIMAAN PENGHANTARAN

Penjual mesti menyampaikan barang-barang di atas kapal yang dinamakan oleh pembeli pada tarikh yang dipersetujui atau dalam tempoh yang dipersetujui di pelabuhan yang dinamakan penghantaran mengikut adat pelabuhan.

Pembeli mesti mengambil penghantaran barangan apabila mereka telah dihantar selaras dengan Perkara A.4.

A.5. PEMINDAHAN RISIKO

B.5. PEMINDAHAN RISIKO

Penjual mesti, tertakluk kepada peruntukan-peruntukan Perkara B.5. menanggung semua risiko kerugian atau kerosakan kepada barangan sehingga barangan lulus rel kapal di pelabuhan yang dinamakan penghantaran.

Pembeli perlu menanggung semua kerugian atau kerosakan risiko - dari saat barang-barang lulus rel kapal di pelabuhan yang dinamakan penghantaran, dan - dari tarikh yang dipersetujui atau tamat tempoh yang dipersetujui untuk penghantaran yang timbul sama ada kerana dia gagal memberi notis mengikut Perkara B. 7., atau jika kapal yang dinamakan olehnya telah gagal untuk tiba pada masa, atau tidak mampu untuk mengambil barang-barang pada masa, atau ditutup untuk kargo lebih awal daripada yang ditetapkan di bawah Perkara B.7. masa. Dengan syarat, bagaimanapun, adalah sesuai sebagai barangan kontrak. Ini bermakna bahawa barang itu mesti dikenal pasti dengan betul, iaitu, jelas mengetepikan atau selainnya dikenalpasti sebagai komoditi, yang merupakan subjek kontrak ini.

A.6. PENGAGIHAN KOS

B.6. PENGAGIHAN KOS

Penjual mesti, tertakluk kepada peruntukan-peruntukan Perkara B.6: -. membayar semua kos yang berhubungan dengan barang sehingga barangan lulus rel kapal di pelabuhan penghantaran yang ditetapkan mengikut Perkara A.4. dan - jika berkenaan, semua kos formaliti kastam perlu bagi eksport dan semua duti, cukai dan caj lain yang kena dibayar kepada eksport.

Pembeli adalah bertanggungjawab untuk membayar - semua kos yang berhubungan dengan barang-barang dari saat barang-barang lulus rel kapal di pelabuhan yang dinamakan penghantaran dan - semua kos tambahan yang ditanggung sama ada kerana kapal yang dinamakan olehnya telah gagal untuk tiba pada masa, atau tidak mampu untuk mengambil barang-barang masa, atau ditutup untuk kargo lebih awal daripada yang ditetapkan di bawah Perkara B.7. Setakat ini, atau kerana gagal memberi notis yang sesuai mengikut Perkara B.7. Dengan syarat, bagaimanapun, adalah sesuai sebagai barangan kontrak. Ini bermakna bahawa barang itu mesti dikenal pasti dengan betul, iaitu, jelas mengetepikan atau selainnya dikenalpasti sebagai komoditi, yang merupakan subjek kontrak ini, dan - jika berkenaan, semua duti, cukai dan caj lain serta kos formaliti kastam dibayar apabila import barangan dan, jika perlu, untuk transit melalui mana-mana negara.

A.7. PEMBERITAHUAN KEPADA PEMBELI

B.7. PEMBERITAHUAN KEPADA PENJUAL

Penjual mesti memberikan pembeli notis yang mencukupi bahawa barang-barang telah dihantar selaras dengan Perkara A.4.

Pembeli perlu memberi penjual notis yang cukup mengenai nama kapal, titik memuatkan dan memerlukan masa penghantaran.

A.8. BUKTI PENGHANTARAN, DOKUMEN PENGANGKUTAN ATAU PESAN ELEKTRONIK YANG SAMA

B.8. BUKTI PENGHANTARAN, DOKUMEN PENGANGKUTAN ATAU PESAN ELEKTRONIK YANG SAMA

Penjual mesti menyediakan pembeli perbelanjaannya sendiri dengan bukti biasa penghantaran dokumen pengangkutan mengikut Perkara A.4. Jika keterangan itu, yang dipetik di atas, ia adalah dokumen pengangkutan, penjual harus memberikan pembeli, atas permintaannya, atas perbelanjaannya, risiko dan setiap bantuan dalam mendapatkan dokumen pengangkutan untuk kontrak pengangkutan (contohnya bil niaga muatan, satu surat angkutan laut tidak boleh dirunding, laluan air pedalaman atau pengangkutan yang mod). Jika penjual dan pembeli telah bersetuju untuk berkomunikasi secara elektronik, dokumen yang disebut di atas boleh digantikan dengan pertukaran data elektronik bersamaan (EDI).

Pembeli mesti menerima bukti penghantaran mengikut Perkara A.8.

A.9. SEMAK - PEMBUNGKUSAN - LABEL

B.9. PEMERIKSAAN BARANG

penjual perlu membayar kos mereka memeriksa operasi (seperti memeriksa kualiti, mengukur, berat, mengira) yang diperlukan untuk penghantaran barangan mengikut Perkara A.4. Penjual mesti menyediakan sekurang perbelanjaannya sendiri yang berkaitan dengan pembungkusan, diperlukan untuk pengangkutan barang-barang (melainkan jika ia adalah biasa untuk menghantar barangan pakej kontrak untuk perdagangan tertentu). Yang terakhir ini dijalankan setakat mana hal keadaan yang berhubungan dengan pengangkutan (contohnya kaedah, destinasi) dimaklumkan kepada penjual sebelum kontrak jualan. Pembungkusan perlu ditandakan dengan sewajarnya.

Pembeli hendaklah membayar kos apa-apa pemeriksaan pra-penghantaran kecuali apabila pemeriksaan itu diberi mandat oleh pihak berkuasa negara eksport.

A.10. KEWAJIBAN LAIN

B.10. KEWAJIBAN LAIN

Penjual mesti menyediakan pembeli pada permintaan perbelanjaan yang kedua itu, risiko dan setiap bantuan dalam mendapatkan apa-apa dokumen atau mesej elektronik bersamaan (selain daripada yang disebut dalam A.8 artikel.) Dikeluarkan atau disebarkan di negara penghantaran dan / atau negara asal, mana pembeli mungkin memerlukan untuk import barangan dan, jika perlu, untuk transit melalui mana-mana negara. Penjual mesti menyediakan pembeli, atas permintaannya dengan maklumat yang diperlukan untuk mendapatkan insurans.

Pembeli perlu membayar semua kos dan caj yang ditanggung dalam mendapatkan dokumen atau mesej elektronik bersamaan, sebagaimana yang diperuntukkan dalam Perkara A.10., Dan membayar balik kepada penjual yang ditanggung oleh pembeli dalam memberi bantuan beliau.

 

Dalam beberapa kes mukadimah mengesyorkan penggunaan atau tidak menggunakan istilah tertentu. Ini adalah penting dengan mengambil kira pilihan antara FCA dan FOB.

Malangnya, peniaga terus menggunakan FOB apabila ia benar-benar keluar dari tempat, dalam kes ini, menyebabkan penjual menanggung risiko selepas penyerahan barang kepada pengangkut yang dinamakan oleh pembeli. FOB hanya digunakan di mana barang-barang yang dimaksudkan untuk penghantaran "melalui landasan kereta api kapal" atau, dalam kes yang teruk, ke kapal, dan tidak apabila barang itu diserahkan kepada pengangkut bagi kemasukan seterusnya ke dalam kapal, sebagai contoh disimpan di dalam bekas atau dimuatkan pada lori atau kereta dalam "ro-ro" pengangkutan yang dipanggil.

Oleh itu, dalam mukadimah amaran FOB kuat telah dibuat bahawa istilah tidak boleh digunakan apabila pihak-pihak tidak berniat untuk menghantar barang-barang seluruh kereta api kapal.

Ia berlaku bahawa pihak-pihak dengan terma penggunaan kesilapan bertujuan untuk pengangkutan barangan melalui laut juga apabila satu lagi mod pengangkutan. Ini boleh meletakkan penjual dalam kedudukan di mana dia tidak dapat memenuhi obligasinya untuk mengemukakan dokumen yang berkaitan kepada pembeli (sebagai contoh, bil muatan, surat angkutan laut atau bersamaan elektronik).