Russia Chinese (Simplified) English Filipina Itali Japanese Korean Malay Thai Vietnam

CPT (Dibayar Kepada (Carriage ... dinamakan tempat destinasi))
Freight / Pengangkutan Dibayar Untuk (... tempat yang dinamakan destinasi)

Istilah "Freight / Pengangkutan Dibayar Kepada" ertinya bahawa penjual menyampaikan barangan kepada pembawa yang dinamakan oleh mereka. Di samping itu, penjual mesti membayar kos yang berkaitan dengan pengangkutan barang-barang ke destinasi yang dinamakan. Ini bermakna bahawa pembeli menanggung semua risiko kerugian atau kerosakan kepada barang-barang, dan sebarang kos lain selepas pemindahan barang-barang kepada pengangkut.
"Carrier" ertinya mana-mana orang yang, dalam kontrak pengangkutan, berjanji untuk menyediakan anda sendiri, atau pengangkutan dengan kereta api, jalan raya, udara, laut, laluan air pedalaman atau oleh gabungan mod tersebut.
Dalam hal pengangkutan ke destinasi yang dipersetujui oleh beberapa pengangkut, risiko akan berlaku pada masa pemindahan barang pengangkut pertama.
Istilah CPT memerlukan penjual untuk membersihkan barangan untuk eksport.
Istilah ini boleh digunakan tanpa mengira mod pengangkutan, termasuk pengangkutan multimodal.

pENJUAL THE

KEWAJIPAN PEMBELI

A.1. PENGHANTARAN BARANG MENGIKUT PERJANJIAN YANG

B.1. Pembayaran harga

Penjual mesti, mengikut kontrak jualan menyediakan barangan dan invois komersial, atau mesej elektronik bersamaan, dan apa-apa keterangan lain pematuhan yang mungkin dikehendaki oleh kontrak jualan.

Pembeli perlu membayar diperuntukkan dalam kontrak pembelian dan harga jualan barang-barang.

A.2. Lesen, kebenaran dan formaliti

B.2. Lesen, kebenaran dan formaliti

Penjual mesti menyediakan sekurang perbelanjaannya sendiri dan risiko mana-mana lesen eksport atau kebenaran rasmi yang lain dan menjalankan, di mana berkenaan, semua formaliti kastam bagi eksport barangan.

Pembeli hendaklah atas perbelanjaannya sendiri dan risiko apa-apa lesen import atau kebenaran rasmi yang lain dan menjalankan, jika berkenaan, semua formaliti kastam untuk import barangan dan transit mereka melalui mana-mana negara.

A.3. Kontrak pengangkutan dan insurans

B.3. Kontrak pengangkutan dan insurans

a) Kontrak pengangkutan.
Penjual mesti kontrak pada perbelanjaannya sendiri untuk pengangkutan barang ke titik yang dipersetujui di tempat yang dinamakan destinasi melalui laluan biasa dan dengan cara adat. Jika mata tidak bersetuju atau tidak ditentukan oleh amalan, penjual boleh memilih yang paling sesuai untuk dia menunjukkan di tempat yang dinamakan destinasi
b) Kontrak insurans.
Tiada kewajipan.

a) Kontrak pengangkutan.
Tiada kewajipan.
b) Kontrak insurans.
Tiada kewajipan.

A.4. PENGHANTARAN

B.4. mengambil penghantaran

Penjual mesti menyampaikan barangan kepada pengangkut dengan siapa kontrak pengangkutan, selaras dengan Perkara A.3., Dan jika pertama beberapa pengangkut untuk pengangkutan ke tempat yang dinamakan pada tarikh atau dalam tempoh yang dipersetujui.

Pembeli mesti mengambil penghantaran barangan apabila mereka telah dihantar selaras dengan Perkara A.4. dan menerima mereka daripada pengangkut di tempat yang dinamakan.

A.5. Pemindahan risiko

B.5. Pemindahan risiko

Penjual mesti, tertakluk kepada peruntukan-peruntukan Perkara B.5. menanggung semua risiko kerugian atau kerosakan risiko sehingga ia dihantar selaras dengan Perkara A.4.

Pembeli perlu menanggung semua kerugian atau kerosakan kepada barangan dari saat risiko telah dihantar selaras dengan Perkara A.4. Pembeli adalah bertanggungjawab untuk - jika dia tidak memberikan notis mengikut Perkara B.7. - menanggung semua risiko kerugian atau kerosakan kepada barangan dari tarikh tamat tarikh yang dipersetujui atau tarikh akhir ditetapkan masa penghantaran. Dengan syarat, bagaimanapun, adalah sesuai sebagai barangan kontrak. Ini bermakna bahawa barang itu mesti dikenal pasti dengan betul, iaitu, jelas mengetepikan atau selainnya dikenalpasti sebagai komoditi, yang merupakan subjek kontrak ini.

A.6. Bahagian kos

B.6. Bahagian kos

Penjual mesti, tertakluk kepada peruntukan B.6: -. membayar semua kos yang berhubungan dengan barang-barang sehingga mereka telah dihantar selaras dengan Perkara A.4, serta pengangkutan dan semua di bawah Perkara A.3a), termasuk kos. loading barangan dan memunggah di tempat tujuan, yang menurut kontrak pengangkutan untuk penjual, dan - jika berkenaan, semua kos formaliti kastam perlu bagi eksport dan semua duti, cukai dan caj lain yang kena dibayar kepada eksport, dan kos transit melalui mana-mana negara, dalam kes-kes di mana kos ini mengikut kontrak pengangkutan pada penjual.

pembeli adalah bertanggungjawab mengikut peruntukan Perkara A.3a): - membayar semua kos yang berhubungan dengan barang-barang dari saat penghantaran mengikut Perkara A.4, dan - semua kos yang berhubungan dengan barang-barang semasa dalam perjalanan sehingga ketibaan mereka. di tempat yang dipersetujui destinasi, kecuali apabila mereka adalah selaras dengan kontrak pengangkutan untuk penjual dan - membayar kos menunaikan barang itu, kecuali apabila mereka adalah selaras dengan kontrak pengangkutan bagi penjual, dan - semua kos tambahan yang ditanggung akibat daripada tidak prestasi untuk memberi notis yang sesuai mengikut Perkara B.7. sejak pengiraan tarikh yang dipersetujui atau tamat tempoh yang dipersetujui untuk penghantaran. Dengan syarat, bagaimanapun, adalah sesuai sebagai barangan kontrak. Ini bermakna bahawa barang itu mesti dikenal pasti dengan betul, iaitu, jelas mengetepikan atau selainnya dikenalpasti sebagai komoditi, yang merupakan subjek kontrak ini, dan - jika berkenaan, semua duti, cukai dan caj lain serta kos formaliti kastam dibayar apabila import barangan dan, jika perlu, untuk transit melalui mana-mana negara jika mereka tidak termasuk dalam kos kontrak pengangkutan.

A.7. Notis kepada pembeli

B.7. Notis kepada penjual

Penjual mesti memberi notis pembeli yang mencukupi bahawa barang-barang telah dihantar selaras dengan Perkara A.4, Serta pembeli kepada apa-apa notis lain yang dikehendaki untuk menunaikan adalah biasanya langkah-langkah yang perlu bagi barang.

Sekiranya pembeli mempunyai hak untuk menentukan masa untuk menghantar barangan dan / atau destinasi, ia betul mesti memberitahu penjual.

A.8. Bukti penghantaran, dokumen pengangkutan atau mesej elektronik bersamaan

B.8. Bukti penghantaran, dokumen pengangkutan atau mesej elektronik bersamaan

Penjual mesti memberikan pembeli pada perbelanjaan dokumen pengangkutan yang dokumen atau biasa (contohnya bil of lading dirunding, sebuah laut tidak boleh dirunding surat angkutan, satu dokumen pedalaman perairan, satu udara surat angkutan, bil muatan atau yang pengangkutan keretapi jalan atau satu dokumen pengangkutan multimodal), mengikut Perkara A.3 . Dalam kes penjual dan pembeli telah bersetuju untuk berkomunikasi secara elektronik, dokumen yang disebut di atas boleh digantikan dengan data setara elektronik (EDI).

Pembeli mesti menerima A.8 artikel. dokumen pengangkutan jika ia memenuhi syarat-syarat kontrak jualan.

A.9. Semakan - pembungkusan - menandakan

B.9. Pemeriksaan barang

Penjual perlu membayar kos mereka operasi memeriksa (seperti memeriksa kualiti, mengukur, berat, mengira) yang diperlukan untuk penghantaran barangan selaras dengan Perkara A.4. Menyediakan sekurang pembungkusan perbelanjaan sendiri (kecuali apabila dalam perdagangan tertentu untuk menghantar produk biasa perihal kontrak terpadat) yang diperlukan untuk penghantaran barang. Pembungkusan adalah ditandakan sewajarnya.

Pembeli hendaklah membayar kos apa-apa pemeriksaan pra-penghantaran kecuali apabila pemeriksaan itu diberi mandat oleh pihak berkuasa negara eksport.

A.10. KEWAJIPAN LAIN

B.10. KEWAJIPAN LAIN

Penjual mesti menyebabkan pembeli pada permintaan risiko perbelanjaan yang kedua itu, dan setiap bantuan dalam mendapatkan apa-apa dokumen atau bersamaan mesej elektronik (selain daripada yang disebut dalam A.8) Dikeluarkan atau disebarkan dalam negara penghantaran dan / atau negara asal, dan mana pembeli mungkin memerlukan untuk import barangan dan, jika perlu, untuk transit melalui mana-mana negara. Penjual mesti memberikan pembeli dengan maklumat yang diperlukan untuk mendapatkan insurans.

Pembeli perlu membayar semua kos dan caj yang ditanggung dalam mendapatkan dokumen atau mesej elektronik bersamaan, sebagaimana yang diperuntukkan dalam Perkara A.10., Dan membayar balik kepada penjual yang ditanggung oleh pembeli dalam memberi bantuan beliau.