Russia Chinese (Simplified) English Filipina Itali Japanese Korean Malay Thai Vietnam

CIP (Pengangkutan dan Insurans Dibayar sesungguhnya (... dinamakan tempat destinasi))
Freight / pengangkutan dan insurans dibayar kepada (... tempat yang dinamakan destinasi)

Istilah "Kargo / pengangkutan dan insurans dibayar kepada" bermakna bahawa penjual menyampaikan barangan kepada pengangkut yang dinamakan. Di samping itu, penjual perlu membayar kos yang berkaitan dengan pengangkutan barang-barang ke destinasi yang dinamakan. Ini bermakna bahawa pembeli menanggung semua risiko dan apa-apa kos tambahan untuk menyampaikan barang-barang sedemikian rupa. Walau bagaimanapun, dalam CIP penjual juga perlu mendapatkan insurans terhadap risiko kerugian atau kerosakan kepada barangan semasa pengangkutan kepada pembeli. Oleh itu, kontrak penjual untuk insurans dan membayar premium insurans. pembeli harus mengambil perhatian bahawa di bawah istilah CIP penjual diperlukan untuk mendapatkan insurans pada penutup minimum.
Jika pembeli ingin mempunyai perlindungan perlindungan yang lebih besar, sama ada dia akan perlu untuk bersetuju dengan penjual atau untuk membuat insurans tambahan sendiri.
"Carrier" ertinya mana-mana orang yang, dalam kontrak pengangkutan, berjanji untuk menyediakan anda sendiri, atau pengangkutan dengan kereta api, jalan raya, udara, laut, laluan air pedalaman atau oleh gabungan mod tersebut.
Dalam hal pengangkutan ke destinasi oleh beberapa pengangkut, risiko akan berlaku pada masa pemindahan barang pengangkut pertama.
Menurut jangka CIP memerlukan penjual untuk membersihkan barangan untuk eksport.
Istilah ini boleh digunakan tanpa mengira mod pengangkutan, termasuk pengangkutan multimodal.

pENJUAL THE

KEWAJIPAN PEMBELI

A.1. PENGHANTARAN BARANG SESUAI DENGAN KONTRAK

B.1. PEMBAYARAN HARGA

Penjual mesti, mengikut kontrak jualan menyediakan barangan dan invois komersial, atau mesej elektronik bersamaan, dan apa-apa keterangan lain pematuhan yang mungkin dikehendaki oleh kontrak jualan.

Pembeli perlu membayar diperuntukkan dalam kontrak pembelian dan harga jualan barang-barang.

A.2. LESEN, SIJIL DAN FORMALITI

B.2. LESEN, SIJIL DAN FORMALITI

Penjual mesti menyediakan sekurang perbelanjaannya sendiri dan risiko mana-mana lesen eksport atau kebenaran rasmi yang lain dan menjalankan, di mana berkenaan, semua formaliti kastam bagi eksport barangan.

Pembeli hendaklah atas perbelanjaannya sendiri dan risiko apa-apa lesen import atau kebenaran rasmi yang lain dan menjalankan, jika berkenaan, semua formaliti kastam untuk import barangan dan transit mereka melalui mana-mana negara.

A.3. KONTRAK KERJA DAN INSURANS

B.3. KONTRAK KERJA DAN INSURANS

a) Kontrak pengangkutan.
Penjual mesti kontrak pada perbelanjaannya sendiri untuk pengangkutan barang ke titik yang dipersetujui di tempat yang dinamakan destinasi melalui laluan biasa dan dengan cara adat. Jika mata tidak bersetuju atau tidak ditentukan oleh amalan, penjual boleh memilih yang paling sesuai untuk dia menunjukkan di tempat yang dinamakan destinasi.
b) Kontrak insurans.
Penjual mesti menyediakan sekurang perbelanjaannya sendiri - seperti yang dipersetujui dalam kontrak jualan - insurans kargo pada syarat-syarat yang pembeli atau mana-mana orang lain yang mempunyai kepentingan boleh insurans, merayu terus kepada syarikat insurans dan menyediakan pembeli dengan polisi insurans atau keterangan lain bagi perlindungan insurans. insurans hendaklah kontrak dengan penaja jamin atau syarikat insurans yang mempunyai reputasi yang baik dan, sekiranya tiada persetujuan yang dinyatakan sebaliknya, insurans perlu dibuat mengikut dengan penutup minimum Institut untuk membangunkan terma komersial / Fasal Institut Kargo / (Persatuan London Underwriters / Institut London Underwriters /) atau mana-mana set sama fasal. Tempoh perlindungan insurans hendaklah mengikut B.4. dan B.5. Atas permintaan dan perbelanjaan pembeli, penjual adalah bertanggungjawab untuk membuat insurans risiko perang, mogok, rusuhan dan kekecohan awam, jika boleh. Insurans hendaklah meliputi, sekurang-kurangnya, yang diperuntukkan dalam harga kontrak jualan ditambah 10% (iaitu 110%) dan harus membuat kesimpulan dalam mata wang kontrak jualan.

a) Kontrak pengangkutan.
Tiada kewajipan.
b) Kontrak insurans.
Tiada kewajipan.

A.4. BEKALAN

B.4. PENERIMAAN PENGHANTARAN

Penjual mesti menyampaikan barangan kepada pengangkut dengan siapa kontrak pengangkutan selaras dengan Perkara A.3, Dan jika beberapa pembawa pertama, untuk pengangkutan ke titik yang dipersetujui di tempat yang dinamakan pada tarikh atau dalam tempoh yang dipersetujui.

Pembeli mesti mengambil penghantaran barangan apabila mereka telah dihantar selaras dengan Perkara A.4. dan menerima mereka daripada pengangkut di tempat yang dinamakan destinasi.

A.5. PEMINDAHAN RISIKO

B.5. PEMINDAHAN RISIKO

Penjual mesti, tertakluk kepada peruntukan B.5. menanggung semua risiko kerugian atau kerosakan kepada barangan sehingga mereka telah dihantar selaras dengan Perkara A.4.

Pembeli perlu menanggung semua kerugian atau kerosakan kepada barangan dari saat risiko telah dihantar selaras dengan Perkara A.4. Pembeli adalah bertanggungjawab untuk - jika dia tidak memberikan notis mengikut Perkara B.7. - menanggung semua risiko kerugian atau kerosakan kepada barangan dari tarikh tamat tarikh yang dipersetujui atau tarikh akhir ditetapkan masa penghantaran. Dengan syarat, bagaimanapun, adalah sesuai sebagai barangan kontrak. Ini bermakna bahawa barang itu mesti dikenal pasti dengan betul, iaitu, jelas mengetepikan atau selainnya dikenalpasti sebagai komoditi, yang merupakan subjek kontrak ini.

A.6. PENGAGIHAN KOS

B.6. PENGAGIHAN KOS

Penjual mesti, tertakluk kepada peruntukan B.6: -. membayar semua kos yang berhubungan dengan barang-barang sehingga mereka telah dihantar selaras dengan Perkara A.4, serta pengangkutan dan semua di bawah Perkara A.3a), termasuk kos. loading barangan dan memunggah di tempat tujuan, yang menurut kontrak pengangkutan untuk penjual dan - membayar kos insurans menyebabkan A.3a artikel mereka), dan - jika berkenaan, kos formaliti kastam perlu bagi eksport serta tugas-tugas lain, cukai, dan lain-lain caj ochie dibayar apabila eksport, dan kos yang berkaitan dengan transit melalui negara ketiga, dalam kes-kes di mana mereka adalah selaras dengan kontrak pengangkutan pada penjual.

Pembeli mesti, tertakluk kepada peruntukan A.3a): - membayar semua kos yang berhubungan dengan barang-barang dari saat penghantaran mengikut Perkara A.4, dan - semua kos dan caj yang berhubungan dengan barang semasa dalam perjalanan masuk. destinasi, kecuali apabila mereka adalah selaras dengan kontrak pengangkutan untuk penjual dan - membayar kos menunaikan barang itu, kecuali apabila mereka adalah selaras dengan kontrak pengangkutan bagi penjual, dan - semua kos tambahan yang ditanggung akibat kegagalan untuk melaksanakan kewajipan tarikh notis yang sesuai mengikut Perkara B.7. sejak pengiraan tarikh yang dipersetujui atau tamat tempoh yang dipersetujui untuk penghantaran. Dengan syarat, bagaimanapun, adalah sesuai sebagai barangan kontrak. Ini bermakna bahawa barang itu mesti dikenal pasti dengan betul, iaitu, jelas mengetepikan atau selainnya dikenalpasti sebagai komoditi, yang merupakan subjek kontrak ini, dan - jika berkenaan, semua duti, cukai dan caj lain serta kos formaliti kastam dibayar apabila import barangan dan, jika perlu, untuk transit melalui mana-mana negara - jika mereka tidak termasuk dalam kos kontrak pengangkutan.

A.7. PEMBERITAHUAN KEPADA PEMBELI

B.7. PEMBERITAHUAN KEPADA PENJUAL

Penjual mesti memberi notis pembeli yang mencukupi bahawa barang-barang telah dihantar selaras dengan Perkara A.4, Serta pembeli kepada apa-apa notis lain yang dikehendaki untuk menunaikan adalah biasanya langkah-langkah yang perlu bagi barang.

Sekiranya pembeli mempunyai hak untuk menentukan masa untuk menghantar barangan dan / atau destinasi, ia betul mesti memberitahu penjual.

A.8. BUKTI PENGHANTARAN, DOKUMEN PENGANGKUTAN ATAU PESAN ELEKTRONIK YANG SAMA

B.8. BUKTI PENGHANTARAN, DOKUMEN PENGANGKUTAN ATAU PESAN ELEKTRONIK YANG SAMA

Penjual mesti memberikan pembeli pada perbelanjaan dokumen pengangkutan yang dokumen atau biasa (contohnya bil of lading dirunding, sebuah laut tidak boleh dirunding surat angkutan, satu dokumen pedalaman perairan, Surat angkutan udara, keretapi invois atau pengangkutan jalan atau satu dokumen pengangkutan multimodal), mengikut Perkara A.3 . Dalam kes penjual dan pembeli telah bersetuju untuk berkomunikasi secara elektronik, dokumen yang disebut di atas boleh digantikan dengan data setara elektronik (EDI).

Pembeli mesti menerima A.8 artikel. dokumen pengangkutan jika ia memenuhi syarat-syarat kontrak jualan.

A.9. SEMAK - PEMBUNGKUSAN - LABEL

B.9. PEMERIKSAAN BARANG

Penjual perlu membayar kos yang memeriksa operasi (seperti memeriksa kualiti, mengukur, berat, mengira) yang diperlukan untuk penghantaran barangan mengikut Perkara A.4. Penjual mesti pada bungkusan perbelanjaan sendiri (kecuali dalam perdagangan tertentu untuk menghantar barang-barang kontrak biasa terpadat) yang diperlukan untuk pengangkutan barang-barang. Pembungkusan hendaklah ditandakan dengan sewajarnya.

Pembeli hendaklah membayar kos apa-apa pemeriksaan pra-penghantaran kecuali apabila pemeriksaan itu diberi mandat oleh pihak berkuasa negara eksport.

A.10. KEWAJIBAN LAIN

B.10. KEWAJIBAN LAIN

Penjual mesti menyebabkan pembeli pada permintaan risiko perbelanjaan yang kedua itu, dan setiap bantuan dalam mendapatkan apa-apa dokumen atau bersamaan mesej elektronik (selain daripada yang disebut dalam A.8) Dikeluarkan atau disebarkan dalam negara penghantaran dan / atau negara asal, mana pembeli mungkin memerlukan untuk import barangan dan, jika perlu, untuk transit melalui mana-mana negara. Penjual mesti memberikan pembeli dengan maklumat yang diperlukan untuk mendapatkan apa-apa insurans tambahan.

Pembeli perlu membayar semua kos dan caj yang ditanggung dalam mendapatkan dokumen atau setaraf mesej elektronik, sebagaimana yang diperuntukkan dalam Perkara A.10, Dan membayar balik kepada penjual yang ditanggung oleh kedua sebagai hasil bantuan kepada pembeli. Pembeli mesti menyediakan penjual dengan maklumat yang diperlukan untuk mendapatkan insurans.