Russia Chinese (Simplified) English Filipina Itali Japanese Korean Malay Thai Vietnam

CPT

Incoterms 2010

PENGANGKUTAN DIBAYAR KEPADA [... dinamakan tempat destinasi]
PENGANGKUTAN DIBAYAR KEPADA [... dinamakan tempat destinasi]

Istilah ini boleh digunakan tanpa mengira mod yang dipilih pengangkutan dan dengan menggunakan lebih daripada satu mod pengangkutan.
"Carriage dibayar kepada" ("Carriage Dibayar Untuk") bermakna bahawa penjual menghantar barangan kepada pengangkut itu atau seseorang lain yang dicalonkan oleh penjual itu di tempat yang dipersetujui (jika tempat seperti yang dipersetujui oleh pihak-pihak), dan bahawa yang kontrak penjual untuk pengangkutan dan untuk menanggung kos pengangkutan, perlu untuk menyampaikan barangan di destinasi yang dipersetujui.
Dalam menggunakan istilah CPT, CIP, CFR atau CIF penjual memenuhi obligasinya untuk menyampaikan apabila ia tangan barang kepada pengangkut, dan bukan apabila barangan sampai ke destinasi mereka.
Istilah ini mempunyai dua mata kritikal, sebagai risiko dan perbelanjaan pergi ke dua tempat yang berbeza. Pihak-pihak yang disyorkan untuk lebih jelas dalam kontrak tempat penghantaran di mana risiko pas kepada pembeli serta tempat yang dinamakan destinasi yang penjual diwajibkan untuk memuktamadkan kontrak pengangkutan.
Apabila menggunakan pelbagai pembawa bagi pengangkutan yang barang di arah satu dipersetujui, dan jika pihak-pihak tidak tidak bersetuju pada titik yang tertentu penghantaran, kelemahan adalah bahawa risiko pas apabila menghantar barangan kepada pengangkut yang pertama di kampung, pilihan yang bergantung sepenuhnya kepada penjual dan yang di luar kawalan pembeli. Dengan niat pihak-pihak lulusnya risiko berlaku pada peringkat yang kemudian (iaitu laut di pelabuhan atau lapangan terbang), mereka perlu untuk menentukan ia dalam kontrak jualan mereka.
Pihak-pihak juga disyorkan untuk menjadi yang paling tepat menentukan titik di tempat yang dipersetujui destinasi, sebagai kos untuk ketika ini adalah penjual. Penjual dinasihatkan untuk menyediakan kontrak pengangkutan, yang tepat mencerminkan pilihan ini. Jika penjual adalah dalam kontrak pengangkutan hendaklah menanggung kos pemunggahan di tempat yang dipersetujui destinasi, penjual tidak berhak untuk menuntut pampasan daripada pembeli kos itu, melainkan jika dipersetujui selainnya oleh pihak-pihak.
CPT memerlukan penjual untuk formaliti kastam untuk eksport, jika ada. Walau bagaimanapun, penjual tidak diwajibkan untuk menjalankan formaliti kastam import, membayar duti import atau melaksanakan formaliti kastam lain untuk import.

pENJUAL THE

KEWAJIPAN PEMBELI

A.1. Kewajipan umum penjual

B.1. Tanggungjawab umum pembeli

Penjual mesti, mengikut kontrak pembelian dan penjualan menyediakan barangan dan invois komersil, invois, serta apa-apa keterangan lain keadaan pematuhan kontrak jualan, yang mungkin dikehendaki oleh kontrak.
Apa-apa dokumen yang disebut dalam perenggan A1-A10 boleh digantikan dengan suatu rekod elektronik bersamaan atau prosedur jika dipersetujui oleh pihak-pihak atau adalah perkara biasa.

Pembeli hendaklah membayar harga barang itu, sebagaimana yang diperuntukkan dalam kontrak jualan.
Apa-apa dokumen yang disebut dalam perenggan B1-B10 mungkin suatu rekod elektronik bersamaan atau prosedur lain, jika dipersetujui oleh pihak-pihak atau adalah perkara biasa.

A.2. Lesen, izin, kawalan keselamatan dan formaliti lain

B.2. Lesen, izin, kawalan keselamatan dan formaliti lain

Jika diperlukan, penjual mesti, atas perbelanjaan dan risiko sendiri, untuk mendapatkan lesen eksport atau lain-lain kebenaran rasmi dan menjalankan segala formaliti kastam perlu bagi eksport barangan dan pengangkutan mereka melalui mana-mana negara sebelum penghantaran barang-barang.

Jika diperlukan, pembeli perlu mendapatkan perbelanjaan sendiri dan risiko, lesen import atau kebenaran rasmi yang lain dan menjalankan segala formaliti kastam untuk import barangan dan pengangkutan mereka melalui mana-mana negara.

A.3. Kontrak pengangkutan dan insurans

B.3. Kontrak pengangkutan dan insurans

a) Kontrak pengangkutan
Penjual mesti kontrak atau mendapatkan tamatnya kontrak pengangkutan barang-barang dari tempat yang dinamakan penghantaran, jika ia ditakrifkan, atau dengan penghantaran ke tempat yang dinamakan destinasi atau, jika dipersetujui, kepada mana-mana titik di tempat seperti ini. Kontrak pengangkutan mestilah dibuat atas terma biasa untuk akaun penjual dan mengadakan peruntukan bagi pengangkutan melalui arah yang diterima umum dan cara biasa. Jika titik tertentu tidak bersetuju atau tidak dapat ditentukan pada asas amalan, penjual boleh memilih item penghantaran atau barang yang di tempat yang dipersetujui destinasi yang paling sesuai dengan tujuan beliau.
b) Kontrak insurans
Penjual tidak bertanggungjawab kepada pembeli di bawah kontrak insurans. Walau bagaimanapun, penjual mesti menyediakan pembeli di atas permintaan beliau, pada risiko dan perbelanjaannya sendiri (dengan kos) maklumat yang perlu bagi pembeli insurans.

a) Kontrak pengangkutan
Pembeli tidak mempunyai kewajipan kepada penjual untuk memuktamadkan kontrak pengangkutan.
b) Kontrak insurans
Pembeli tidak mempunyai kewajipan kepada penjual untuk memuktamadkan kontrak insurans. Walau bagaimanapun, pembeli mesti menyediakan penjual, atas permintaannya, maklumat yang diperlukan untuk tamatnya kontrak insurans.

A.4. Bekalan

B.4. Mengambil penghantaran

Penjual mesti menyampaikan barang-barang dengan memindahkan ia kepada pengangkut dengan siapa kontrak selaras dengan perenggan A3 pada tarikh atau dalam tempoh yang dipersetujui.

Pembeli perlu mengambil penghantaran barangan sebaik sahaja mereka telah dihantar selaras dengan perenggan A4 dan mendapatkan ia daripada pengangkut di tempat yang dinamakan destinasi.

A.5. Pemindahan risiko

B.5. Pemindahan risiko

Penjual hendaklah menanggung semua kerugian atau kerosakan kepada barangan sehingga ia dihantar selaras dengan perenggan A4, kecuali risiko kerugian atau kerosakan dalam hal keadaan yang disebut dalam perenggan B5.

pembeli menanggung semua risiko kerugian atau kerosakan kepada barangan dari saat penghantaran mengikut perenggan A4.
Pada lalai dengan tanggungjawab pembeli untuk menyediakan pemberitahuan mengikut perenggan B7, ia akan menanggung semua risiko kerugian atau kerosakan kepada barangan dari tarikh yang dipersetujui atau tarikh tamat tempoh penghantaran yang dipersetujui, dengan syarat bahawa barang-barang telah jelas secara individu sebagai komoditi, yang merupakan subjek perjanjian.

A.6. Peruntukan kos

B.6. Peruntukan kos

Penjual mesti membayar:
a) semua kos yang berhubungan dengan barang sehingga mereka telah dihantar selaras dengan perenggan A4, kecuali bagi perbelanjaan yang dibayar oleh pembeli sebagaimana yang diperuntukkan dalam perenggan Bb, dan
b) Freight dan A3 lain dalam perenggan a), termasuk kos untuk memunggah barangan dan apa-apa caj yang berkaitan dengan pelepasan barangan di destinasi, ditugaskan kepada penjual di bawah kontrak pengangkutan, dan
c) jika perlu, kos formaliti kastam perlu bagi eksport barangan, serta tugas, cukai dan yuran yang dibayar ke atas eksport, serta kos pengangkutan yang melalui mana-mana negara jika mereka adalah pada pengangkutan yang dikenakan kepada penjual.

Pembeli perlu, tertakluk kepada peruntukan perenggan A3 a), membayar:
a) semua kos yang berhubungan dengan barang atas penghantaran selaras dengan perenggan A4, kecuali, jika berkenaan, kos formaliti kastam perlu bagi eksport barangan, serta cukai, yuran dan caj-caj lain yang kena dibayar atas pengeksportan, sebagaimana yang diperuntukkan dalam A6 perenggan c);
b) semua kos produk berkaitan dan yuran transit sehingga ketibaan mereka di tempat yang dipersetujui destinasi, melainkan kos dan caj tersebut tidak akan ditanggung oleh penjual kepada kontrak pengangkutan;
c) menunaikan, melainkan kos tersebut tidak ditanggung oleh penjual kepada kontrak pengangkutan;
d) apa-apa kos tambahan yang ditanggung akibat kegagalan memberi notis kepada penjual mengikut perenggan B7, dari tarikh yang dipersetujui atau habis tempoh yang dipersetujui untuk penghantaran, dengan syarat bahawa barang-barang telah jelas secara individu sebagai komoditi, yang merupakan subjek kontrak itu;
e) jika berkenaan, kos pembayaran cukai, duti dan caj rasmi yang lain dan juga untuk pelaksanaan formaliti kastam dibayar apabila import barangan dan kos untuk mengangkut melalui mana-mana negara melainkan kos dan caj itu tidak memohon di bawah kontrak pengangkutan kepada penjual.

A.7. Notis Pembeli

B.7. Notis penjual

Penjual mesti memberi notis pembeli bahawa barang-barang telah dihantar selaras dengan A4 perenggan.
Penjual mesti menyediakan notis pembeli pembeli untuk menyediakan kemungkinan mengambil langkah-langkah sedemikian, yang biasanya diperlukan untuk pembeli barangan.

Jika pembeli mempunyai hak untuk menentukan masa untuk penghantaran barangan dan / atau destinasi yang dinamakan atau titik barangan di tempat ini, beliau mesti menjelaskan kepada notis penjual wajarnya.

A.8. Dokumen penghantaran

B.8. Bukti penghantaran

Jika ia adalah adat di atas permintaan pembeli atau penjual, atas perbelanjaannya sendiri, mesti menyediakan pembeli dengan dokumen pengangkutan biasa (), selaras dengan kontrak pengangkutan menyimpulkan A3 menurut.
Dokumen pengangkutan hendaklah menunjukkan barang-barang di bawah kontrak dan bertarikh dalam tempoh yang dipersetujui penghantaran. Jika ia adalah dipersetujui atau diterima secara umum, dokumen itu juga perlu menyediakan pembeli untuk menuntut barang-barang daripada pengangkut di tempat yang dinamakan destinasi dan membenarkan pembeli untuk menjual barangan semasa transit melalui pemindahan pembeli berikutnya atau melalui pemberitahuan kepada pengangkut.
Jika dokumen pengangkutan boleh dirunding dan dikeluarkan dalam beberapa asal, pembeli mesti menjadi satu set lengkap asal.

Pembeli mesti menerima dokumen pengangkutan yang dikeluarkan selaras dengan perenggan A8 jika ia mematuhi kontrak.

A.9. Memeriksa, mengemas, melabel

B.9. Pemeriksaan barang

Penjual mesti membayar semua kos yang berkaitan dengan pemeriksaan (memeriksa kualiti, mengukur, berat, mengira) yang diperlukan untuk penghantaran barangan mengikut perenggan A4, serta kos pemeriksaan barangan sebelum penghantaran, yang ditetapkan oleh pihak berkuasa negara pengeksport.
Penjual mesti pada bungkusan perbelanjaan sendiri barangan, kecuali dalam kes-kes apabila perdagangan tertentu biasanya diambil untuk kapal dinyatakan dalam kontrak barangan didedahkan. Penjual boleh pek barang-barang dalam apa-apa cara sebagaimana yang perlu untuk pengangkutan, kecuali jika pembeli sebelum kontrak tersebut tidak memaklumkan penjual keperluan pembungkusan khusus. Menandakan barangan dibungkus mesti dijalankan dengan sempurna.

Pembeli hendaklah membayar kos bagi pemeriksaan mandatori bagi barangan sebelum penghantaran, kecuali apabila pemeriksaan itu dijalankan dengan perintah pihak berkuasa negara pengeksport.

A.10. Bantuan maklumat dan kos yang berkaitan

B.10. Bantuan maklumat dan kos yang berkaitan

Jika perlu, penjual adalah bertanggungjawab untuk menyediakan pembeli atau untuk membantunya dalam mendapatkan, pada permintaan pembeli, pada risiko dan perbelanjaan, dokumen dan maklumat, termasuk maklumat keselamatan penting, yang mungkin memerlukan pembeli untuk import barangan dan / atau mengangkutnya ke final hati.
Penjual adalah bertanggungjawab untuk membayar pampasan pembeli untuk semua kos dan caj yang ditanggung oleh pembeli dalam mendapatkan atau menyediakan bantuan dalam mendapatkan dokumen dan maklumat sebagaimana yang diperuntukkan dalam perenggan B10.

Pembeli mesti memberitahu penjual tepat pada masanya keperluan yang berkaitan dengan maklumat keselamatan, supaya penjual boleh bertindak mengikut perenggan A10.
Pembeli perlu membayar balik kepada penjual untuk semua kos dan caj untuk menyediakan atau memberikan bantuan dalam mendapatkan dokumen dan maklumat, sebagaimana yang diperuntukkan dalam perenggan A10.
Jika diperlukan, pembeli adalah bertanggungjawab untuk menyediakan penjual atau memudahkan dalam menerima penjual, atas permintaan penjual, pada risiko dan perbelanjaan, dokumen dan maklumat, termasuk maklumat penting keselamatan, yang mungkin memerlukan penjual untuk pengangkutan, eksport barangan dan untuk pengangkutan mereka melalui mana-mana negara.