Russia Chinese (Simplified) English Filipina Itali Japanese Korean Malay Thai Vietnam

CIP

Incoterms 2010

PENGANGKUTAN DAN INSURANS DIBAYAR KEPADA [... dinamakan tempat destinasi]
KOS DAN INSURANS DIBAYAR KEPADA [... dinamakan tempat destinasi]

Istilah ini boleh digunakan tanpa mengira mod yang dipilih pengangkutan dan dengan menggunakan lebih daripada satu mod pengangkutan.
"Pengangkutan dan Insurans Dibayar" ("Kos dan Insurans Dibayar") bermakna bahawa penjual menghantar barangan kepada pengangkut itu atau seseorang lain yang dicalonkan oleh penjual itu di tempat yang dipersetujui (jika tempat seperti yang dipersetujui oleh pihak-pihak), dan bahawa yang kontrak penjual untuk pengangkutan dan menanggung kos pengangkutan yang diperlukan untuk membawa barang-barang ke destinasi yang telah dipersetujui.
Kontrak penjual juga untuk insurans meliputi risiko kerugian atau kerosakan kepada barang-barang dalam transit. Pembeli harus mengambil perhatian bahawa di bawah CIP penjual diwajibkan untuk menyediakan insurans hanya pada penutup minimum. Jika diingini, pembeli mempunyai perlindungan yang lebih melalui insurans, dia mesti sama ada secara nyata mendamaikan ini dengan penjual atau menjalankan pada insurans perbelanjaan sendiri tambahan.
Dalam menggunakan istilah CPT, CIP, CFR atau CIF penjual memenuhi obligasinya untuk menyampaikan apabila ia tangan barang kepada pengangkut, dan bukan apabila barangan sampai ke destinasi mereka.
Istilah ini mempunyai dua mata kritikal, sebagai risiko dan perbelanjaan pergi ke dua tempat yang berbeza. Pihak-pihak yang disyorkan akan paling tepat ditakrifkan dalam kontrak tempat penghantaran di mana risiko pas kepada pembeli serta tempat yang dinamakan destinasi yang penjual diwajibkan untuk memuktamadkan kontrak pengangkutan.
Apabila menggunakan pelbagai pembawa bagi pengangkutan yang barang di arah satu dipersetujui, dan jika pihak-pihak tidak tidak bersetuju pada titik yang tertentu penghantaran, kelemahan adalah bahawa risiko pas apabila menghantar barangan kepada pengangkut yang pertama di kampung, pilihan yang bergantung sepenuhnya kepada penjual dan yang di luar kawalan pembeli. Dengan niat pihak-pihak lulusnya risiko berlaku pada peringkat yang kemudian (iaitu laut di pelabuhan atau lapangan terbang), mereka perlu menentukan ia dalam kontrak jualan.
Pihak-pihak juga disyorkan untuk menjadi yang paling tepat menentukan titik di tempat yang dipersetujui destinasi, sebagai kos untuk ketika ini adalah penjual. Penjual dinasihatkan untuk menyediakan kontrak pengangkutan, yang tepat mencerminkan pilihan ini. Jika penjual adalah dalam kontrak pengangkutan hendaklah menanggung kos pemunggahan di tempat yang dipersetujui destinasi, penjual tidak berhak untuk menuntut pampasan daripada pembeli kos itu, melainkan jika dipersetujui selainnya oleh pihak-pihak.
CIP memerlukan penjual untuk formaliti kastam untuk eksport, jika ada. Walau bagaimanapun, penjual tidak diwajibkan untuk menjalankan formaliti kastam import, membayar duti import atau melaksanakan formaliti kastam lain untuk import.

pENJUAL THE

KEWAJIPAN PEMBELI

A.1. Kewajipan umum penjual

B.1. Tanggungjawab umum pembeli

Penjual mesti, mengikut kontrak pembelian dan penjualan menyediakan barangan dan invois komersil, invois, serta apa-apa keterangan lain keadaan pematuhan kontrak jualan, yang mungkin dikehendaki oleh kontrak.
Apa-apa dokumen yang disebut dalam perenggan A1-A10 boleh digantikan dengan suatu rekod elektronik bersamaan atau prosedur jika dipersetujui oleh pihak-pihak atau adalah perkara biasa.

Pembeli hendaklah membayar harga barang itu, sebagaimana yang diperuntukkan dalam kontrak jualan.
Apa-apa dokumen yang disebut dalam perenggan B1-B10 mungkin suatu rekod elektronik bersamaan atau prosedur lain, jika dipersetujui oleh pihak-pihak atau adalah perkara biasa.

A.2. Lesen, izin, kawalan keselamatan dan formaliti lain

B.2. Lesen, izin, kawalan keselamatan dan formaliti lain

Jika diperlukan, penjual mesti, atas perbelanjaannya sendiri dan risiko, lesen eksport atau kebenaran rasmi yang lain dan menjalankan semua formaliti kastam perlu bagi eksport barangan dan pengangkutan melalui mana-mana negara.

Jika diperlukan, pembeli perlu mendapatkan sekurang-perbelanjaan dan import risiko lesen sendiri atau lain-lain kebenaran rasmi dan menjalankan segala formaliti kastam untuk import barangan dan pengangkutan melalui mana-mana negara.

A.3. Kontrak pengangkutan dan insurans

B.3. Kontrak pengangkutan dan insurans

a) Kontrak pengangkutan
Penjual mesti kontrak atau mendapatkan kontrak pengangkutan barangan dari titik yang bernama penghantaran, jika ia ditakrifkan, atau tempat penghantaran ke tempat yang dinamakan destinasi, atau, jika dipersetujui, kepada mana-mana titik di tempat seperti ini.
Kontrak pengangkutan mestilah dibuat atas terma yang biasa untuk akaun penjual dan mengadakan peruntukan bagi pengangkutan melalui arahan yang diterima umum dan cara biasa. Jika titik tertentu tidak bersetuju atau boleh ditentukan, berdasarkan amalan, penjual boleh memilih titik penghantaran atau di tempat yang telah dipersetujui satu destinasi yang paling sesuai dengan tujuan beliau.
b) Kontrak insurans
Penjual mesti memberikan pada perbelanjaan insurans kargo sendiri pembawa, menurut liputan sekurang-kurangnya minimum, seperti yang dikehendaki oleh perenggan "C" Institutskaya syarat insurans kargo (Fasal Kargo) (LMA / IUA) atau lain-lain keadaan yang sama. Kontrak insurans hendaklah diakhiri dengan penanggung insurans atau syarikat insurans mempunyai reputasi yang baik, dan memberi kepada pembeli atau mana-mana orang yang mempunyai kepentingan insurans dalam barang-barang, hak untuk menuntut langsung terhadap penanggung insurans.
Pada permintaan pembeli yang penjual mesti, tertakluk kepada menyediakan pembeli dengan maklumat yang diperlukan oleh penjual itu, perbelanjaan pembeli untuk menjalankan insurans itu tambahan, yang mungkin akan diperolehi contohnya sebagaimana yang diperuntukkan oleh perenggan "A" atau "B" Institutskaya segi kargo insurans (LMA / IUA) atau mana-mana orang lain keadaan yang sama, dan / atau liputan sebagai segi Institutsky tindakan ketenteraan, dan / atau syarat Institutsky (LMA / IUA) pada mogok atau lain-lain keadaan yang sama.
Insurans hendaklah meliputi sekurang-kurangnya disediakan dalam harga kontrak jualan ditambah% 10 (iaitu 110%) dan dalam mata wang kontrak jualan.
Insurans hendaklah menyediakan barang-barang, dari sudut penyampaian, seperti yang diperuntukkan dalam perenggan A4 dan A5 dan, sekurang-kurangnya ke destinasi yang bernama.
Penjual mesti menyediakan pembeli dengan polisi insurans atau keterangan lain bagi perlindungan insurans.
Penjual mesti memberikan pembeli pada permintaan pembeli, berisiko dan maklumat perbelanjaan yang mungkin memerlukan pembeli untuk menyediakan insurans tambahan.

a) Kontrak pengangkutan
Pembeli tidak mempunyai kewajipan kepada penjual untuk memuktamadkan kontrak pengangkutan.
b) Kontrak insurans
Pembeli tidak mempunyai kewajipan kepada penjual untuk membuat kontrak insurans. Walau bagaimanapun, pembeli mesti menyediakan penjual, permintaan, berdasarkan maklumat yang perlu bagi insurans tambahan yang diperlukan oleh pembeli, sebagaimana yang diperuntukkan dalam perenggan A3 b).

A.4. Bekalan

B.4. Mengambil penghantaran

Penjual mesti menyampaikan barang-barang dengan memindahkan ia kepada pengangkut dengan siapa kontrak selaras dengan perenggan A3 pada tarikh atau dalam tempoh yang dipersetujui.

Pembeli perlu mengambil penghantaran barangan sebaik sahaja mereka telah dihantar selaras dengan perenggan A4 dan mendapatkan ia daripada pengangkut di tempat yang dinamakan destinasi.

A.5. Pemindahan risiko

B.5. Pemindahan risiko

Penjual hendaklah menanggung semua kerugian atau kerosakan kepada barangan sehingga ia dihantar selaras dengan perenggan A4, kecuali risiko kerugian atau kerosakan dalam hal keadaan yang disebut dalam perenggan B5.

pembeli menanggung semua risiko kerugian atau kerosakan kepada barangan dari saat penghantaran mengikut perenggan A4.
Pada lalai dengan tanggungjawab pembeli untuk menyediakan pemberitahuan mengikut perenggan B7, ia akan menanggung semua risiko kerugian atau kerosakan kepada barangan dari tarikh yang dipersetujui atau tarikh tamat tempoh penghantaran yang dipersetujui, dengan syarat bahawa barang-barang telah jelas secara individu sebagai komoditi, yang merupakan subjek perjanjian.

A.6. Peruntukan kos

B.6. Peruntukan kos

Penjual mesti membayar:
a) semua kos yang berhubungan dengan barang-barang sehingga mereka telah dihantar selaras dengan perenggan A4, kecuali perbelanjaan yang kena dibayar oleh pembeli sebagaimana yang diperuntukkan dalam perenggan B6; dan
b) A3 Freight dan lain-lain dalam perenggan a), termasuk kos untuk memunggah barang dan apa-apa caj berkaitan dengan pelepasan barangan di destinasi, dalam kontrak pengangkutan yang dikenakan ke atas penjual, dan
c) kos insurans yang disebut dalam perenggan A3 b);
d) jika perlu, kos formaliti kastam perlu bagi eksport yang barang-barang, serta tugas, cukai dan caj yang kena dibayar atas eksport itu serta kos pengangkutan yang melalui mana-mana negara jika mereka adalah pada pengangkutan yang dikenakan kepada penjual.

Pembeli mesti, tertakluk kepada peruntukan-peruntukan perenggan A3 a)
untuk membayar:
a) semua kos berkaitan produk sejak ia diserahkan mengikut perenggan A4, kecuali, jika berkenaan, kos formaliti kastam perlu bagi eksport barangan, serta cukai, duti dan caj lain yang kena dibayar untuk eksport sebagaimana yang diperuntukkan dalam A6 d) fasal;
b) semua kos produk berkaitan dan yuran dalam transit sehingga ketibaan mereka di tempat yang dipersetujui destinasi, melainkan kos dan caj tersebut tidak terpakai kepada kontrak pengangkutan bagi penjual;
c) menunaikan, melainkan kos tersebut dikenakan bayaran kepada penjual di bawah kontrak pengangkutan;
d) apa-apa kos tambahan yang ditanggung akibat kegagalan memberi notis kepada penjual mengikut perenggan B7, dari tarikh yang dipersetujui atau habis tempoh yang dipersetujui untuk penghantaran, dengan syarat bahawa barang-barang telah jelas secara individu sebagai komoditi, yang merupakan subjek kontrak itu;
e) jika perlu, untuk membayar kos, duti, cukai dan lain caj rasmi serta pada pelaksanaan formaliti kastam dibayar apabila import barangan, dan yang kos untuk mengangkut ia melalui mana-mana negara melainkan kos tersebut dan caj tidak tidak terpakai kepada kontrak pengangkutan penjual.
f) kos insurans tambahan disediakan di atas permintaan pembeli, sebagaimana yang diperuntukkan dalam perenggan A3 dan BZ.

A.7. Notis Pembeli

B.7. Notis penjual

Penjual mesti memberi notis pembeli bahawa barang-barang telah dihantar selaras dengan A4 perenggan.
Penjual mesti menyediakan notis pembeli pembeli untuk menyediakan kemungkinan mengambil langkah-langkah sedemikian, yang biasanya diperlukan untuk pembeli barangan.

Jika pembeli mempunyai hak untuk menentukan masa untuk penghantaran barangan dan / atau destinasi yang dinamakan atau titik barangan di tempat ini, beliau mesti menjelaskan kepada notis penjual wajarnya.

A.8. Dokumen penghantaran

B.8. Bukti penghantaran

Jika ia adalah adat atau pada permintaan pembeli, penjual, atas perbelanjaannya sendiri, mesti menyediakan pembeli dengan dokumen pengangkutan biasa () selaras dengan kontrak pengangkutan menyimpulkan A3 menurut.
Dokumen Pengangkutan mesti meliputi barangan kontrak dan bertarikh dalam tempoh yang dipersetujui penghantaran. Jika ia adalah dipersetujui atau diterima secara umum, dokumen itu juga perlu menyediakan pembeli untuk menuntut barang-barang daripada pengangkut di tempat yang dinamakan destinasi dan membenarkan pembeli untuk menjual barangan semasa transit melalui pemindahan pembeli berikutnya atau melalui pemberitahuan kepada pengangkut.
Jika dokumen pengangkutan boleh dirunding dan dikeluarkan dalam beberapa asal, pembeli mesti menjadi satu set lengkap asal.

Pembeli mesti menerima dokumen pengangkutan yang dikeluarkan selaras dengan perenggan A8 jika ia mematuhi kontrak.

A.9. Memeriksa, mengemas, melabel

B.9. Pemeriksaan barang

Penjual mesti membayar semua kos yang berkaitan dengan pemeriksaan (memeriksa kualiti, mengukur, berat, mengira) yang diperlukan untuk penghantaran barangan mengikut perenggan A4, serta kos pemeriksaan barangan sebelum penghantaran, yang ditetapkan oleh pihak berkuasa negara pengeksport.
Penjual mesti pada bungkusan perbelanjaan sendiri barangan, kecuali dalam kes-kes apabila perdagangan tertentu biasanya diambil untuk kapal dinyatakan dalam kontrak barangan didedahkan. Penjual boleh pek barang-barang dalam apa-apa cara sebagaimana yang perlu untuk pengangkutan, kecuali jika pembeli sebelum kontrak tersebut tidak memaklumkan penjual keperluan pembungkusan khusus. Menandakan barangan dibungkus mesti dijalankan dengan sempurna.

Pembeli hendaklah membayar kos bagi pemeriksaan mandatori bagi barangan sebelum penghantaran, kecuali apabila pemeriksaan itu dijalankan dengan perintah pihak berkuasa negara pengeksport.

A.10. Bantuan maklumat dan kos yang berkaitan

B.10. Bantuan maklumat dan kos yang berkaitan

Jika perlu, penjual adalah bertanggungjawab untuk menyediakan pembeli atau untuk membantunya dalam mendapatkan, pada permintaan pembeli, pada risiko dan perbelanjaan, dokumen dan maklumat, termasuk maklumat keselamatan penting, yang mungkin memerlukan pembeli untuk import barangan dan / atau mengangkutnya ke final hati.
Penjual adalah bertanggungjawab untuk membayar pampasan pembeli untuk semua kos dan caj yang ditanggung oleh pembeli dalam mendapatkan atau membantu dalam mendapatkan dokumen dan maklumat sebagaimana yang diperuntukkan dalam perenggan B10.

Pembeli mesti memberitahu penjual tepat pada masanya keperluan yang berkaitan dengan maklumat keselamatan, supaya penjual boleh bertindak mengikut perenggan A10.
Pembeli perlu membayar balik kepada penjual ditanggung olehnya kos dan caj bagi mengadakan atau memberikan bantuan dalam mendapatkan dokumen dan maklumat sebagaimana yang diperuntukkan dalam perenggan A10.
Jika diperlukan, pembeli adalah bertanggungjawab untuk menyediakan penjual atau memudahkan dalam menerima penjual, atas permintaan penjual, pada risiko dan perbelanjaan, dokumen dan maklumat, termasuk maklumat penting keselamatan, yang mungkin memerlukan penjual untuk pengangkutan, eksport barangan dan untuk pengangkutan mereka melalui mana-mana negara.