Russia Chinese (Simplified) English Filipina Itali Japanese Korean Malay Thai Vietnam

DDP

Incoterms 2010

DUTI DISERAH DIBAYAR [... dinamakan tempat destinasi]
Kewajipan Dihantar Dibayar [... dinamakan tempat destinasi]

Istilah ini boleh digunakan tanpa mengira mod yang dipilih pengangkutan dan dengan menggunakan lebih daripada satu mod pengangkutan.
"Kewajipan Dihantar Dibayar" ("Kewajipan Dihantar Dibayar") bermakna bahawa penjual menyampaikan apabila pembeli dengan syarat barang-barang yang dibersihkan daripada duti kastam untuk import, cara tiba pengangkutan bersedia untuk memunggah di tempat yang dinamakan destinasi. Penjual menanggung semua kos dan risiko yang terlibat dalam membawa barang-barang ke destinasi, dan hendaklah menjalankan formaliti kastam perlu bukan hanya untuk eksport tetapi juga untuk import, membayar apa-apa caj yang dikenakan ke atas eksport dan import, dan menjalankan semua formaliti kastam.
DDP bagi obligasi maksimum penjual.
Pihak digalakkan paling tepat menentukan titik di tempat yang dipersetujui destinasi, sebagai kos dan risiko sehingga ke tahap ini adalah penjual. Penjual dinasihatkan untuk menyediakan kontrak pengangkutan, yang tepat mencerminkan pilihan ini. Jika penjual adalah dalam kontrak pengangkutan hendaklah menanggung kos pemunggahan di tempat yang dipersetujui destinasi, penjual tidak berhak untuk menuntut pampasan daripada pembeli kos itu, melainkan jika dipersetujui selainnya oleh pihak-pihak.
Pihak tidak menggunakan DDP, jika penjual tidak dapat secara langsung atau tidak langsung kepada penguatkuasaan formaliti kastam untuk import (import pelepasan).
Jika dikehendaki, pihak menyerahhakkan kepada pembeli risiko dan kos formaliti kastam untuk import istilah perlu digunakan DAP.
VAT atau apa-apa cukai lain yang kena dibayar kepada import, hendaklah dilindungi oleh penjual, melainkan jika dipersetujui selainnya dalam cara yang jelas dalam kontrak jualan.

pENJUAL THE

KEWAJIPAN PEMBELI

A.1. Kewajipan umum penjual

B.1. Tanggungjawab umum pembeli

Penjual mesti, mengikut kontrak pembelian dan penjualan menyediakan barangan dan invois komersil, invois, serta apa-apa keterangan lain keadaan pematuhan kontrak jualan, yang mungkin dikehendaki oleh kontrak.
Apa-apa dokumen yang disebut dalam perenggan A1-A10 boleh digantikan dengan suatu rekod elektronik bersamaan atau prosedur jika dipersetujui oleh pihak-pihak atau adalah perkara biasa.

Pembeli hendaklah membayar harga barang itu, sebagaimana yang diperuntukkan dalam kontrak jualan.
Apa-apa dokumen yang disebut dalam perenggan B1-B10 boleh digantikan dengan suatu rekod elektronik bersamaan atau prosedur jika dipersetujui oleh pihak-pihak atau adalah perkara biasa.

A.2. Lesen, izin, kawalan keselamatan dan formaliti lain

B.2. Lesen, izin, kawalan keselamatan dan formaliti lain

Jika diperlukan, penjual mesti atas perbelanjaannya sendiri dan risiko untuk mendapatkan eksport dan lesen import atau kebenaran rasmi yang lain dan menjalankan semua formaliti kastam perlu bagi eksport barangan, pengangkutan melalui mana-mana negara dan untuk pengimportan barangan.

Jika perlu, pembeli mesti menyediakan penjual, di atas permintaan beliau, pada risiko dan perbelanjaannya sendiri, bantuan dalam mendapatkan lesen import atau kebenaran rasmi yang lain untuk pengimportan barangan.

A.3. Kontrak pengangkutan dan insurans

B.3. Kontrak pengangkutan dan insurans

a) Kontrak pengangkutan
Penjual mesti memberikan pada perbelanjaannya sendiri untuk pengangkutan barang-barang ke destinasi yang dinamakan atau titik yang dipersetujui (jika ada) pada destinasi yang dipersetujui. Jika titik tertentu tidak bersetuju atau boleh ditentukan, berdasarkan amalan, penjual boleh memilih yang paling sesuai untuk fasal tujuan di destinasi yang dipersetujui.
b) Kontrak insurans
Penjual tidak bertanggungjawab kepada pembeli di bawah kontrak insurans. Walau bagaimanapun, penjual mesti menyediakan pembeli, atas permintaannya, pada risiko dan perbelanjaan (jika ada kos) beliau, maklumat yang diperlukan untuk pembeli insurans.

a) Kontrak pengangkutan
Pembeli tidak mempunyai kewajipan kepada penjual untuk memuktamadkan kontrak pengangkutan.
b) Kontrak insurans
Pembeli tidak mempunyai kewajipan kepada penjual untuk memuktamadkan kontrak insurans. Walau bagaimanapun, pembeli mesti menyediakan penjual, atas permintaannya, maklumat yang diperlukan untuk tamatnya kontrak insurans.

A.4. Bekalan

B.4. Mengambil penghantaran

Penjual mesti menyampaikan barangan dengan meletakkan mereka pada pelupusan pembeli pada cara tiba pengangkutan bersedia untuk memunggah pada titik dipersetujui, jika ada, di tempat yang dinamakan destinasi pada tarikh atau tempoh.

Pembeli mesti mengambil penghantaran barangan apabila mereka telah dihantar selaras dengan perenggan A4.

A.5. Pemindahan risiko

B.5. Pemindahan risiko

Penjual hendaklah menanggung semua kerugian atau kerosakan kepada barangan sehingga ia dihantar selaras dengan perenggan A4, kecuali risiko kerugian atau kerosakan dalam hal keadaan yang disebut dalam perenggan B5.

Pembeli menganggap semua risiko kerugian atau kerosakan kepada barang-barang
kerana ia telah dihantar selaras dengan A4 perenggan.
Jika:
a) pembeli gagal untuk memenuhi tanggungjawabnya selaras dengan B2 perenggan, ia menanggung semua risiko yang berkaitan dengan kehilangan atau kerosakan barangan, atau
b) pembeli tidak memberi notis mengikut perenggan B7, ia akan menanggung semua risiko kerugian atau kerosakan kepada barangan dari tarikh yang dipersetujui atau tarikh di mana tempoh penghantaran yang dipersetujui telah tamat,
dengan syarat bahawa barang-barang telah jelas secara individu sebagai komoditi, yang merupakan subjek kontrak itu.

A.6. Peruntukan kos

B.6. Peruntukan kos

Penjual mesti membayar untuk:
a) Selain daripada kos yang dinyatakan dalam Klausa A3 a), semua kos yang berhubungan dengan barang sehingga masa mereka telah dihantar selaras dengan perenggan A4, selain daripada perbelanjaan yang kena dibayar oleh pembeli sebagaimana yang diperuntukkan dalam perenggan B6;
b) apa-apa caj untuk memunggah di destinasi, yang berkaitan dengan kontrak pengangkutan bagi penjual;
c) jika perlu, kos formaliti kastam yang diperlukan untuk eksport dan import, membayar semua tugas, cukai dan caj yang dikenakan ke atas eksport dan import barangan, serta kos mengangkut barang melalui mana-mana negara sebelum penghantaran, sebagai yang diperuntukkan dalam A4 perenggan.

Pembeli perlu membayar:
a) semua kos yang berhubungan dengan barang-barang semasa penghantaran, seperti yang diperuntukkan dalam perenggan A4;
b) semua kos pemunggahan yang diperlukan untuk membuat barang-barang dari cara tiba pengangkutan di tempat yang dinamakan destinasi, melainkan jika kontrak pengangkutan, kos tersebut tidak ditanggung oleh penjual;
c) apa-apa kos tambahan akibat dari kegagalan untuk melaksanakan tugasnya selaras dengan B2 perenggan atau kegagalan untuk memberikan notis selaras dengan perenggan B7, dengan syarat bahawa barang itu telah jelas individu sebagai komoditi, yang merupakan subjek kontrak itu.

A.7. Notis Pembeli

B.7. Notis penjual

Penjual mesti menyediakan notis pembeli yang betul, membolehkan pembeli untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam supaya dia boleh menjalankan penerimaan barangan.

Kerana penjual mempunyai hak untuk menetapkan tarikh dalam tempoh yang dipersetujui dan / atau titik mengambil penghantaran di tempat yang dinamakan destinasi, dia mesti menjelaskan kepada notis penjual wajarnya.

A.8. Dokumen penghantaran

B.8. Bukti penghantaran

Penjual mesti perbelanjaannya sendiri menyediakan pembeli dengan dokumen yang membolehkan pembeli untuk mengambil barang itu, sebagaimana yang diperuntukkan dalam perenggan A4 / B4.

Pembeli mesti menerima bukti penghantaran, dikeluarkan selaras dengan A8 perenggan.

A.9. Memeriksa, mengemas, melabel

B.9. Pemeriksaan barang

Penjual menanggung kos memeriksa mereka (memeriksa kualiti, mengukur, berat, mengira) yang adalah perlu bagi penghantaran barangan dalam mengikut A4 perenggan, serta kos pemeriksaan pra-penghantaran barang-barang yang ditetapkan oleh pihak berkuasa negara eksport dan import.
Penjual mesti pada bungkusan perbelanjaan sendiri barangan, kecuali dalam kes-kes apabila perdagangan tertentu biasanya diambil untuk kapal dinyatakan dalam kontrak barangan didedahkan. Penjual boleh pek barang-barang dalam apa-apa cara sebagaimana yang perlu untuk pengangkutan, kecuali jika pembeli sebelum kontrak tersebut tidak memaklumkan penjual keperluan pembungkusan khusus. Menandakan barangan dibungkus mesti dijalankan dengan sempurna.

Pembeli tidak diperlukan untuk membayar balik perbelanjaan yang ditanggung oleh penjual untuk pemeriksaan mandatori bagi barangan sebelum penghantaran, yang dijalankan dengan perintah pihak berkuasa negara eksport dan import.

A.10. Bantuan maklumat dan kos yang berkaitan

B.10. Bantuan maklumat dan kos yang berkaitan

Jika diperlukan, penjual hendaklah akan diwajibkan untuk menyediakan kepada pembeli atau untuk membantu beliau dalam mendapatkan, pada permintaan pembeli, pada risiko dan perbelanjaan, dokumen itu dan maklumat, termasuk maklumat keselamatan penting yang mungkin akan dikehendaki bagi pengangkutan yang barangan kepada pembeli yang ke destinasi akhir (jika diperlukan ) - dari tempat yang dinamakan destinasi.
Penjual adalah bertanggungjawab untuk membayar pampasan pembeli untuk semua kos dan caj yang ditanggung oleh pembeli dalam mendapatkan atau menyediakan bantuan dalam mendapatkan dokumen dan maklumat sebagaimana yang diperuntukkan dalam perenggan B10.

Pembeli mesti memberitahu penjual tepat pada masanya keperluan yang berkaitan dengan maklumat keselamatan, supaya penjual boleh bertindak mengikut perenggan A10.
Pembeli perlu membayar balik kepada penjual ditanggung olehnya kos dan caj bagi mengadakan atau memberikan bantuan dalam mendapatkan dokumen dan maklumat sebagaimana yang diperuntukkan dalam perenggan A10.
Jika diperlukan, pembeli hendaklah akan diwajibkan untuk menyediakan penjual atau memudahkan penghantaran penjual, pada permintaan penjual, pada risiko dan perbelanjaan, apa-apa dokumen dan maklumat, termasuk maklumat keselamatan penting, yang mungkin memerlukan penjual untuk pengangkutan, import dan eksport barangan dan bagi mereka pengangkutan melalui mana-mana negara.

 

Comments   

 
0 #2 Ayman 04.06.2013 20: 25
sangat bagus
quote
 
 
0 #1 Ayman 04.06.2013 20: 24
ok
quote