Russia Chinese (Simplified) English Filipina Itali Japanese Korean Malay Thai Vietnam

DAP

Incoterms 2010

DISERAH DI TEMPAT [... dinamakan tempat destinasi]
PENGHANTARAN ke destinasi [... dinamakan tempat destinasi]

Istilah ini boleh digunakan tanpa mengira mod yang dipilih pengangkutan dan dengan menggunakan lebih daripada satu mod pengangkutan.
"Yang disampaikan di Place" ("penghantaran di destinasi") bermakna bahawa penjual menyampaikan apabila barang-barang yang diletakkan di pelupusan pembeli pada cara tiba pengangkutan bersedia untuk memunggah di destinasi yang dipersetujui. Penjual hendaklah menanggung semua risiko yang dikaitkan dengan penghantaran barang ke tempat yang bernama.
Pihak digalakkan paling tepat menentukan titik di tempat yang dipersetujui destinasi, sebagai risiko ke tahap ini adalah penjual. Penjual dinasihatkan untuk menyediakan kontrak pengangkutan, yang tepat mencerminkan pilihan ini. Jika penjual adalah dalam kontrak pengangkutan hendaklah menanggung kos pemunggahan di tempat yang dipersetujui destinasi, penjual tidak berhak untuk menuntut pampasan daripada pembeli kos itu, melainkan jika dipersetujui selainnya oleh pihak-pihak.
DAP memerlukan penjual untuk formaliti kastam untuk eksport, jika ada. Walau bagaimanapun, penjual tidak diwajibkan untuk menjalankan formaliti kastam import, membayar duti import atau melaksanakan formaliti kastam lain untuk import. Dengan niat pihak-pihak untuk meletakkan penjual formaliti kastam untuk import, membayar apa-apa duti import atau melaksanakan apa-apa formaliti kastam untuk import, ia adalah sesuai untuk menggunakan DDP panjang.

pENJUAL THE

KEWAJIPAN PEMBELI

A.1. Kewajipan umum penjual

B.1. Tanggungjawab umum pembeli

Penjual mesti, mengikut kontrak pembelian dan penjualan menyediakan barangan dan invois komersil, invois, serta apa-apa keterangan lain keadaan pematuhan kontrak jualan, yang mungkin dikehendaki oleh kontrak.
Apa-apa dokumen yang disebut dalam perenggan A1-A10 boleh digantikan dengan suatu rekod elektronik bersamaan atau prosedur jika dipersetujui oleh pihak-pihak atau adalah perkara biasa.

Pembeli hendaklah membayar harga barang itu, sebagaimana yang diperuntukkan dalam kontrak jualan.
Apa-apa dokumen yang disebut dalam perenggan B1-B10 boleh digantikan dengan suatu rekod elektronik bersamaan atau prosedur jika dipersetujui oleh pihak-pihak atau adalah perkara biasa.

A.2. Lesen, izin, kawalan keselamatan dan formaliti lain

B.2. Lesen, izin, kawalan keselamatan dan formaliti lain

Jika diperlukan, penjual mesti, atas perbelanjaan dan risiko sendiri, untuk mendapatkan lesen eksport atau lain-lain kebenaran rasmi dan menjalankan segala formaliti kastam perlu bagi eksport barangan dan pengangkutan mereka melalui mana-mana negara sebelum penghantaran barang-barang.

Jika perlu, pembeli perlu mendapatkan pada risiko dan perbelanjaan sendiri, lesen import atau kebenaran rasmi yang lain dan menjalankan segala formaliti kastam untuk import barangan.

A.3. Kontrak pengangkutan dan insurans

B.3. Kontrak pengangkutan dan insurans

a) Kontrak pengangkutan
Penjual mesti memberikan pada perbelanjaannya sendiri untuk pengangkutan barang-barang ke destinasi yang dinamakan atau titik yang dipersetujui, jika ada, di tempat yang dinamakan destinasi. Jika titik tertentu tidak bersetuju atau boleh ditentukan, berdasarkan amalan, penjual boleh memilih yang paling sesuai untuk item tujuan beliau di tempat yang dinamakan destinasi.
b) Kontrak insurans
Penjual tidak bertanggungjawab kepada pembeli di bawah kontrak insurans. Walau bagaimanapun, penjual mesti menyediakan pembeli, atas permintaannya, pada risiko dan perbelanjaannya sendiri (dengan kos) maklumat pelanggan yang diperlukan untuk mendapatkan insurans.

a) Kontrak pengangkutan
Pembeli tidak mempunyai kewajipan kepada penjual untuk memuktamadkan kontrak pengangkutan.
b) Kontrak insurans
Pembeli tidak mempunyai kewajipan kepada penjual untuk memuktamadkan kontrak insurans. Walau bagaimanapun, pembeli mesti menyediakan penjual, atas permintaannya, maklumat yang diperlukan untuk tamatnya kontrak insurans.

A.4. Bekalan

B.4. Mengambil penghantaran

Penjual mesti menyampaikan barangan dengan meletakkan mereka pada pelupusan pembeli pada cara tiba pengangkutan bersedia untuk memunggah pada titik dipersetujui, jika ada, di tempat yang dinamakan destinasi pada tarikh atau tempoh.

Pembeli mesti mengambil penghantaran barangan apabila mereka telah dihantar selaras dengan perenggan A4.

A.5. Pemindahan risiko

B.5. Pemindahan risiko

Penjual hendaklah menanggung semua kerugian atau kerosakan kepada barangan sehingga ia dihantar selaras dengan perenggan A4, kecuali risiko kerugian atau kerosakan dalam hal keadaan yang disebut dalam perenggan B5.

pembeli menanggung semua risiko kerugian atau kerosakan kepada barangan dari saat penghantaran mengikut perenggan A4.
Jika:
a) pembeli tidak memenuhi tugasnya mengikut perenggan B2, ia menanggung semua kerugian atau kerosakan risiko yang berkaitan; atau
b) pembeli tidak memenuhi tanggungjawab beliau untuk memberi notis mengikut B7 perenggan, dia menanggung semua risiko kerugian atau kerosakan kepada barangan dari tarikh yang dipersetujui atau tarikh di mana penghantaran yang dipersetujui telah luput tempoh,
dengan syarat bahawa barang-barang telah jelas secara individu sebagai komoditi, yang merupakan subjek kontrak itu.

A.6. Peruntukan kos

B.6. Peruntukan kos

Penjual mesti membayar:
a) Selain daripada kos yang dinyatakan dalam Klausa A3 a), semua kos yang berhubungan dengan barang sehingga masa mereka telah dihantar selaras dengan perenggan A4, selain daripada perbelanjaan yang kena dibayar oleh pembeli sebagaimana yang diperuntukkan dalam perenggan B6;
b) apa-apa kos memunggah di destinasi, termasuk kontrak pengangkutan bagi penjual; dan
c) jika diperlukan, kos formaliti kastam dibayar apabila eksport, pembayaran semua duti, cukai dan caj lain yang dikenakan ke atas eksport barangan, serta kos pengangkutan melalui mana-mana negara sebelum penghantaran, sebagaimana yang diperuntukkan dalam perenggan A4.

Pembeli perlu membayar:
a) semua kos yang berhubungan dengan barang-barang semasa penghantaran, sebagaimana yang diperuntukkan dalam perenggan A4;
b) semua kos pemunggahan yang diperlukan untuk membuat barang-barang dari cara tiba pengangkutan di tempat yang dinamakan destinasi, melainkan jika kontrak pengangkutan, kos tersebut tidak ditanggung oleh penjual;
c) apa-apa kos tambahan yang ditanggung oleh Penjual akibat kemungkiran oleh pembeli obligasi di bawah B2 perenggan atau kegagalan untuk memberitahu selaras dengan perenggan B7, dengan syarat bahawa barang itu telah jelas individu sebagai komoditi, yang merupakan subjek kontrak itu.
d) jika perlu, kos formaliti kastam, dan pembayaran cukai, duti dan caj-caj lain yang kena dibayar ke atas pengimportan barang.

A.7. Notis Pembeli

B.7. Notis penjual

Penjual mesti menyediakan notis pembeli yang betul, membolehkan pembeli untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam supaya dia boleh menjalankan penerimaan barangan.

Kerana pembeli mempunyai hak untuk menetapkan tarikh dalam tempoh yang dipersetujui dan / atau titik mengambil penghantaran di tempat yang dinamakan destinasi, dia mestilah menjelaskan kepada notis penjual daripadanya.

A.8. Dokumen penghantaran

B.8. Bukti penghantaran

Penjual mesti perbelanjaannya sendiri menyediakan pembeli dengan dokumen yang membolehkan pembeli untuk mengambil barang itu, sebagaimana yang diperuntukkan dalam perenggan A4 / B4.

Pembeli mesti mengambil penghantaran dokumen yang dikeluarkan mengikut perenggan A8.

A.9. Memeriksa, mengemas, melabel

B.9. Pemeriksaan barang

Penjual mesti membayar semua kos yang berkaitan dengan pemeriksaan (memeriksa kualiti, mengukur, berat, mengira) yang diperlukan untuk penghantaran barangan mengikut perenggan A4, serta kos pemeriksaan barangan sebelum penghantaran, yang ditetapkan oleh pihak berkuasa negara pengeksport.
Penjual mesti pada bungkusan perbelanjaan sendiri barangan, kecuali dalam kes-kes apabila perdagangan tertentu biasanya diambil untuk kapal dinyatakan dalam kontrak barangan didedahkan. Penjual boleh pek barang-barang dalam apa-apa cara sebagaimana yang perlu untuk pengangkutan, kecuali jika pembeli sebelum kontrak tersebut tidak memaklumkan penjual keperluan pembungkusan khusus. Menandakan barangan dibungkus mesti dijalankan dengan sempurna.

Pembeli hendaklah membayar kos bagi pemeriksaan mandatori bagi barangan sebelum penghantaran, kecuali apabila pemeriksaan itu dijalankan dengan perintah pihak berkuasa negara pengeksport.

A.10. Bantuan maklumat dan kos yang berkaitan

B.10. Bantuan maklumat dan kos yang berkaitan

Jika perlu, penjual adalah bertanggungjawab untuk menyediakan pembeli atau untuk membantunya dalam mendapatkan, pada permintaan pembeli, pada risiko dan perbelanjaan, dokumen dan maklumat, termasuk maklumat keselamatan penting, yang mungkin memerlukan pembeli untuk import barangan dan / atau mengangkutnya ke final hati.
Penjual adalah bertanggungjawab untuk membayar pampasan pembeli untuk semua kos dan caj yang ditanggung oleh pembeli dalam mendapatkan atau menyediakan bantuan dalam mendapatkan dokumen dan maklumat sebagaimana yang diperuntukkan dalam perenggan B10.

Pembeli mesti memberitahu penjual tepat pada masanya keperluan yang berkaitan dengan maklumat keselamatan, supaya penjual boleh bertindak mengikut perenggan A10.
Pembeli perlu membayar balik kepada penjual ditanggung olehnya kos dan caj bagi mengadakan atau memberikan bantuan dalam mendapatkan dokumen dan maklumat sebagaimana yang diperuntukkan dalam perenggan A10.
Jika diperlukan, pembeli adalah bertanggungjawab untuk menyediakan penjual atau memudahkan dalam menerima penjual, atas permintaan penjual, pada risiko dan perbelanjaan, dokumen dan maklumat, termasuk maklumat penting keselamatan, yang mungkin memerlukan penjual untuk pengangkutan, eksport barangan dan untuk pengangkutan mereka melalui mana-mana negara.