Russia Chinese (Simplified) English Filipina Itali Japanese Korean Malay Thai Vietnam

CIF

Incoterms 2010

INSURANCE KOS DAN FREIGHT [... dinamakan pelabuhan destinasi]
Kos, Insurans dan Pengangkutan [... dinamakan pelabuhan destinasi]

Istilah ini akan digunakan hanya untuk laut atau pengangkutan jalan air pedalaman.
"Kos, Insurans dan Pengangkutan" ( "Kos, Insurans dan Pengangkutan") bermakna bahawa penjual menyampaikan barang-barang di atas kapal tersebut atau menyediakan barangan yang dihantar dalam apa-apa cara. Risiko kerugian atau kerosakan kepada barangan pas apabila barang itu adalah di atas kapal. Penjual mesti menandatangani kontrak dan membayar kos dan fret yang perlu untuk membawa barang-barang ke pelabuhan yang dinamakan destinasi.
Penjual juga kontrak insurans yang meliputi risiko kerugian atau kerosakan kepada barangan semasa pengangkutan. Pembeli harus mengambil perhatian bahawa di bawah penjual CIF adalah bertanggungjawab untuk menyediakan insurans perlindungan minimum sahaja. Jika pembeli ingin mempunyai perlindungan yang lebih melalui insurans, dia mesti memuat jelas menyelaraskan dengan penjual atau untuk menjalankan atas perbelanjaan sendiri insurans tambahan itu.
Apabila menggunakan CPT istilah, CIP, CFR atau CIF penjual memenuhi obligasinya untuk menyampaikan apabila tangan barang kepada pengangkut yang dinyatakan dengan cara kegemaran jangka, tetapi tidak apabila barang sampai ke destinasi mereka.
Istilah ini mempunyai dua mata kritikal, kerana risiko dan perbelanjaan pergi ke dua tempat yang berbeza. Walaupun kontrak sentiasa ditentukan oleh pelabuhan destinasi tidak boleh ditentukan pelabuhan penghantaran apabila risiko pas kepada pembeli. Jika pelabuhan penghantaran adalah kepentingan tertentu kepada pembeli, pihak-pihak digalakkan untuk mengetahui dengan jelas dalam kontrak.
Pihak-pihak juga digalakkan oleh kemungkinan lebih tepat menentukan titik di pelabuhan yang dinamakan destinasi, kerana kos untuk ketika ini adalah penjual. Penjual disyorkan bahawa kontrak pengangkutan, yang tepat mencerminkan pilihan ini. Jika penjual adalah dalam kontrak pengangkutan menanggung kos pelepasan ke titik yang dipersetujui di pelabuhan destinasi, penjual tidak berhak untuk menuntut pampasan daripada pembeli kos itu, melainkan jika dipersetujui selainnya oleh pihak-pihak.
Penjual mesti menyampaikan barang-barang sama ada di atas kapal, atau memastikan bahawa barang-barang yang dihantar dalam apa-apa cara di destinasi. Di samping itu, penjual adalah bertanggungjawab untuk membuat apa-apa kontrak pengangkutan atau untuk memastikan perjanjian itu. Menunjuk kepada kewajipan untuk "memberi" mengambil kira pelbagai rantaian jualan, yang kerap digunakan dalam perdagangan komoditi.
CIF mungkin tidak sesuai apabila barang itu diserahkan kepada pengangkut sebelum penempatannya di atas kapal, untuk barangan contoh di dalam bekas khas untuk penghantaran ke terminal. Dalam keadaan seperti ini, ia adalah dinasihatkan untuk menggunakan CIP istilah.
CIF memerlukan penjual untuk melaksanakan formaliti kastam untuk eksport, jika berkenaan. Walau bagaimanapun, penjual tidak diwajibkan untuk menjalankan formaliti kastam untuk import, membayar duti import atau melaksanakan formaliti kastam lain untuk import.

pENJUAL THE

KEWAJIPAN PEMBELI

A.1. Kewajipan umum penjual

B.1. Tanggungjawab umum pembeli

Penjual mesti, mengikut kontrak jualan menyediakan barangan dan kaunter invois komersil, serta apa-apa keterangan lain akan syarat pematuhan kontrak jualan, yang mungkin dikehendaki oleh kontrak.
Apa-apa dokumen yang disebut dalam perenggan A1-A10 boleh digantikan dengan suatu rekod elektronik bersamaan atau prosedur jika dipersetujui oleh pihak-pihak atau adalah perkara biasa.

Pembeli hendaklah membayar harga barang itu, sebagaimana yang diperuntukkan dalam kontrak jualan.
Apa-apa dokumen yang disebut dalam perenggan B1-B10 mungkin suatu rekod elektronik bersamaan atau prosedur lain, jika dipersetujui oleh pihak-pihak atau adalah perkara biasa.

A.2. Lesen, izin, kawalan keselamatan dan formaliti lain

B.2. Lesen, izin, kawalan keselamatan dan formaliti lain

Jika diperlukan, penjual mesti perbelanjaan dan risiko sendiri untuk mendapatkan lesen eksport atau lain-lain kebenaran rasmi dan menjalankan segala formaliti kastam perlu bagi eksport barangan.

Jika diperlukan, pembeli perlu mendapatkan risikonya sendiri dan perbelanjaan, lesen import atau kebenaran rasmi yang lain dan menjalankan semua formaliti kastam untuk import barangan dan pengangkutan melalui mana-mana negara.

A.3. Kontrak pengangkutan dan insurans

B.3. Kontrak pengangkutan dan insurans

a) Kontrak pengangkutan
Penjual mesti kontrak atau mendapatkan kesimpulan pengangkutan barang-barang dari satu titik yang dinamakan penghantaran kontrak itu, jika ia ditentukan pada masa penghantaran ke pelabuhan yang dinamakan destinasi atau, jika dipersetujui, kepada mana-mana titik dalam pelabuhan. Kontrak pengangkutan mestilah dibuat oleh penjual, kepada keadaan biasa dan menyediakan untuk dibawa atas arahan yang diterima umum daripada kapal dari jenis yang biasanya digunakan untuk pengangkutan barang-barang yang dijual.
b) Kontrak insurans
Penjual mesti di sendiri insurans kargo perbelanjaan carry beliau, menyamai sekurang-kurangnya perlindungan minimum, seperti yang dikehendaki oleh perenggan istilah "C" Institutskaya insurans kargo (Institute Cargo Fasal) (LMA / IUA) atau syarat-syarat lain yang serupa. Kontrak insurans mesti membuat kesimpulan dengan penanggung insurans atau syarikat insurans yang mempunyai reputasi yang baik, dan memberi kepada pembeli atau mana-mana orang yang mempunyai kepentingan boleh insurans dalam barang-barang, hak untuk menuntut secara langsung terhadap syarikat insurans.
Oleh pembeli, penjual wajib, dengan syarat bahawa pembeli maklumat yang diperlukan oleh penjual untuk menjalankan apa-apa perbelanjaan insurans tambahan pembeli, yang mungkin untuk mendapatkan, sebagai contoh, sebagaimana yang diperuntukkan dalam perenggan "A" atau "B" terma Institutskaya insurans kargo (LMA / IUA) atau syarat-syarat lain yang serupa, dan / atau salutan segi Institutsky yang sepadan bagi tindakan ketenteraan, dan / atau terma universiti mogok (LMA / IUA), atau syarat-syarat lain yang serupa.
Insurans hendaklah meliputi, sekurang-kurangnya, yang diperuntukkan dalam harga kontrak jualan ditambah 10% (iaitu 110%) dan dijalankan dalam mata wang kontrak jualan.
Insurans perlu menyediakan barang-barang yang terdiri daripada penghantaran item, sebagaimana yang diperuntukkan dalam perenggan A4 dan A5 dan, sekurang-kurangnya untuk pelabuhan yang dinamakan destinasi.
Penjual mesti menyediakan pembeli dengan polisi insurans atau keterangan lain bagi perlindungan insurans.
Di samping itu, penjual mesti menyediakan pembeli, atas permintaan pembeli, risiko dan perbelanjaan (jika apa-apa perbelanjaan) maklumat yang mungkin diperlukan untuk pembeli untuk menyediakan keselamatan tambahan.

a) Kontrak pengangkutan
Pembeli tidak mempunyai kewajipan kepada penjual untuk memuktamadkan kontrak pengangkutan.
b) Kontrak insurans
Pembeli tidak mempunyai kewajipan kepada penjual untuk memuktamadkan kontrak insurans. Walau bagaimanapun, pembeli mesti menyediakan penjual, atas permintaannya, maklumat yang perlu untuk menyediakan insurans tambahan yang diperlukan oleh pembeli, sebagaimana yang diperuntukkan dalam perenggan A3 b).

A.4. Bekalan

B.4. Mengambil penghantaran

Penjual mesti menyampaikan barang-barang sama ada dengan meletakkan ia di atas kapal atau melalui penyediaan barang yang telah diserahkan dengan cara ini. Dalam ini dan dalam kes lain, penjual mesti menghantar barangan pada tarikh atau dalam tempoh yang dipersetujui dan mengikut cara yang yang biasa untuk pelabuhan ini.

Pembeli mesti mengambil penghantaran barangan sebaik sahaja mereka telah dihantar selaras dengan perenggan A4, dan mengambil barang-barang dari pengangkut di pelabuhan yang dinamakan destinasi.

A.5. Pemindahan risiko

B.5. Pemindahan risiko

Penjual hendaklah menanggung semua kerugian atau kerosakan kepada barangan sehingga ia dihantar selaras dengan perenggan A4, kecuali risiko kerugian atau kerosakan dalam hal keadaan yang disebut dalam perenggan B5.

pembeli menanggung semua risiko kerugian atau kerosakan kepada barangan dari saat penghantaran mengikut perenggan A4.
Pada lalai dengan tanggungjawab pembeli untuk menyediakan pemberitahuan mengikut perenggan B7, ia akan menanggung semua risiko kerugian atau kerosakan kepada barangan dari tarikh yang dipersetujui atau tarikh tamat tempoh penghantaran yang dipersetujui, dengan syarat bahawa barang-barang telah jelas secara individu sebagai komoditi, yang merupakan subjek perjanjian.

A.6. Peruntukan kos

B.6. Peruntukan kos

Penjual mesti membayar:
a) semua kos yang berhubungan dengan barang-barang sehingga mereka telah dihantar selaras dengan perenggan A4, kecuali perbelanjaan yang kena dibayar oleh pembeli sebagaimana yang diperuntukkan dalam perenggan B6; dan
b) Freight and lain yang dinyatakan dalam perenggan A3 a), termasuk kos untuk memunggah barang di atas kapal dan apa-apa caj yang berkaitan dengan pemunggahan barang-barang di pelabuhan yang dipersetujui pelepasan yang kontrak pengangkutan yang dikenakan kepada penjual; dan
c) kos insurans yang disebut dalam perenggan A3 b);
d) jika perlu, kos formaliti kastam perlu bagi eksport barangan, serta semua duti, cukai dan caj yang kena dibayar atas eksport, serta kos pengangkutan melalui mana-mana negara jika mereka berada di bawah syarat-syarat kontrak pengangkutan yang dikenakan kepada penjual.

Pembeli mesti, tertakluk kepada peruntukan-peruntukan perenggan A3 a), membayar:
a) semua kos berkaitan produk sejak ia diserahkan mengikut perenggan A4, kecuali, jika berkenaan, kos formaliti kastam perlu bagi eksport barangan, serta cukai, duti dan caj lain yang kena dibayar untuk eksport sebagaimana yang diperuntukkan dalam A6 d) fasal;
b) semua kos produk yang berkaitan dan yuran transit sehingga ketibaan mereka di pelabuhan yang dipersetujui destinasi, melainkan kos dan caj itu tidak memohon di bawah kontrak pengangkutan bagi penjual;
c) pelepasan, termasuk tongkang dan pelabuhan caj, melainkan kos dan caj yang tidak tergolong kepada penjual di bawah kontrak pengangkutan;
d) apa-apa kos tambahan yang ditanggung akibat kegagalan memberi notis kepada penjual mengikut perenggan B7, dari tarikh yang dipersetujui atau habis tempoh yang dipersetujui untuk penghantaran, dengan syarat bahawa barang-barang telah jelas secara individu sebagai komoditi, yang merupakan subjek kontrak itu;
e) jika berkenaan, kos pembayaran cukai, duti dan caj rasmi yang lain dan juga untuk pelaksanaan formaliti kastam dibayar apabila import barangan dan kos untuk mengangkut melalui mana-mana negara melainkan kos dan caj itu tidak memohon di bawah kontrak pengangkutan kepada penjual.
f) kos insurans tambahan yang disediakan atas permintaan pembeli, seperti yang diperuntukkan di dalam perenggan A3 b) dan B3 b).

A.7. Notis Pembeli

B.7. Notis penjual

Penjual mesti menyediakan notis pembeli yang betul, membolehkan pembeli untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam supaya dia boleh menjalankan penerimaan barangan.

Jika pembeli berhak untuk menentukan masa untuk penghantaran dan / atau titik penerimaan barang-barang di pelabuhan yang dinamakan destinasi, dia mestilah menjelaskan kepada notis penjual daripadanya.

A.8. Dokumen penghantaran

B.8. Bukti penghantaran

Penjual mesti perbelanjaannya sendiri dengan cara yang tepat pada masanya untuk menyediakan pembeli dengan dokumen pengangkutan biasa ke pelabuhan bersetuju destinasi.
Apa-apa dokumen pengangkutan hendaklah meliputi barang di bawah kontrak dan diberi tarikh dalam tempoh yang dipersetujui penghantaran, menyediakan pembeli keperluan beban yang betul daripada pengangkut di pelabuhan destinasi dan, melainkan jika dipersetujui selainnya, membolehkan pembeli untuk menjual barangan dalam masa transit dengan menghantar dokumen itu kepada pembeli berikutnya atau melalui pemberitahuan kepada pengangkut . Jika dokumen pengangkutan boleh dirunding dan dikeluarkan dalam beberapa asal, pembeli mesti mengandungi satu set lengkap dokumen asal.

Pembeli mesti menerima dokumen pengangkutan yang dikeluarkan menurut perenggan A8 jika ia sepadan dengan kontrak.

A.9. Memeriksa, mengemas, melabel

B.9. Pemeriksaan barang

Penjual mesti membayar semua kos yang berkaitan dengan pemeriksaan (memeriksa kualiti, mengukur, berat, mengira) yang diperlukan untuk penghantaran barangan mengikut perenggan A4, serta kos pemeriksaan barangan sebelum penghantaran, yang ditetapkan oleh pihak berkuasa negara pengeksport.
Penjual mesti pada bungkusan perbelanjaan sendiri barangan, kecuali dalam kes-kes apabila perdagangan tertentu biasanya diambil untuk kapal dinyatakan dalam kontrak barangan didedahkan. Penjual boleh pek barang-barang dalam apa-apa cara sebagaimana yang perlu untuk pengangkutan, kecuali jika pembeli sebelum kontrak tersebut tidak memaklumkan penjual keperluan pembungkusan khusus. Menandakan barangan dibungkus mesti dijalankan dengan sempurna.

Pembeli hendaklah membayar kos bagi pemeriksaan mandatori bagi barangan sebelum penghantaran, kecuali apabila pemeriksaan itu dijalankan dengan perintah pihak berkuasa negara pengeksport.

A.10. Bantuan maklumat dan kos yang berkaitan

B.10. Bantuan maklumat dan kos yang berkaitan

Jika perlu, penjual adalah bertanggungjawab untuk menyediakan pembeli atau untuk membantunya dalam mendapatkan, pada permintaan pembeli, pada risiko dan perbelanjaan, dokumen dan maklumat, termasuk maklumat keselamatan penting, yang mungkin memerlukan pembeli untuk import barangan dan / atau mengangkutnya ke final hati.
Penjual adalah bertanggungjawab untuk membayar pampasan pembeli untuk semua kos dan caj yang ditanggung oleh pembeli dalam mendapatkan atau menyediakan bantuan dalam mendapatkan dokumen dan maklumat sebagaimana yang diperuntukkan dalam perenggan B10.

Pembeli mesti memberitahu penjual tepat pada masanya keperluan yang berkaitan dengan maklumat keselamatan, supaya penjual boleh bertindak mengikut perenggan A10.
Pembeli perlu membayar balik kepada penjual ditanggung olehnya kos dan caj bagi mengadakan atau memberikan bantuan dalam mendapatkan dokumen dan maklumat sebagaimana yang diperuntukkan dalam perenggan A10.
Jika diperlukan, pembeli adalah bertanggungjawab untuk menyediakan penjual atau memudahkan dalam menerima penjual, atas permintaan penjual, pada risiko dan perbelanjaan, dokumen dan maklumat, termasuk maklumat penting keselamatan, yang mungkin memerlukan penjual untuk pengangkutan, eksport barangan dan untuk pengangkutan mereka melalui mana-mana negara.