Russia Chinese (Simplified) English Filipina Itali Japanese Korean Malay Thai Vietnam

CFR

Incoterms 2010

KOS DAN KARGO [... pelabuhan yang dinamakan destinasi]
KOS DAN KARGO [... pelabuhan yang dinamakan destinasi]

Istilah ini akan digunakan hanya untuk laut atau pengangkutan jalan air pedalaman.
"Kos dan Pengangkutan" ("Kos dan Freight") bermakna bahawa penjual menyampaikan barang-barang di atas kapal atau menyediakan barang-barang itu dihantar. Risiko kerugian atau kerosakan kepada barangan pas apabila barang-barang di atas kapal. Penjual mesti menandatangani kontrak dan membayar kos dan pengangkutan diperlukan untuk membawa barang-barang ke pelabuhan yang dinamakan destinasi.
Dalam menggunakan istilah CPT, CIP, CFR atau CIF penjual memenuhi obligasinya untuk menyampaikan apabila ia tangan barang kepada pengangkut, dan bukan apabila barangan sampai ke destinasi mereka.
Istilah ini mempunyai dua mata kritikal, sebagai risiko dan perbelanjaan pergi ke dua tempat yang berbeza. Walaupun kontrak sentiasa ditentukan oleh pelabuhan destinasi, mungkin masih tidak menjadi pelabuhan tertentu penghantaran apabila risiko berpindah kepada pembeli. Jika pelabuhan penghantaran adalah kepentingan khas kepada pembeli, pihak dinasihatkan untuk menentukan ia lebih jelas dalam kontrak.
Pihak-pihak juga digalakkan oleh kemungkinan lebih tepat menentukan titik di pelabuhan yang dinamakan destinasi, kerana kos untuk ketika ini adalah penjual. Penjual disyorkan bahawa kontrak pengangkutan, yang tepat mencerminkan pilihan ini. Jika penjual adalah dalam kontrak pengangkutan menanggung kos pelepasan ke titik yang dipersetujui di pelabuhan destinasi, penjual tidak berhak untuk menuntut pampasan daripada pembeli kos itu, melainkan jika dipersetujui selainnya oleh pihak-pihak.
Penjual mesti menyampaikan barang-barang, atau di atas kapal, atau menyebabkan supaya dihantar dalam apa-apa cara untuk menyediakan barangan di destinasi. Di samping itu, penjual mesti sama ada memasuki kontrak pengangkutan, atau untuk menyediakan kontrak itu. Merujuk kepada kewajipan untuk "menyediakan" di jualan banyak untuk rantaian, yang sering digunakan dalam perdagangan komoditi.
CFR mungkin tidak sesuai apabila barangan kepada pembawa sebelum penempatan di papan, untuk barangan contoh di dalam bekas, yang khas untuk penghantaran ke terminal. Dalam situasi ini, ia adalah dinasihatkan untuk menggunakan istilah CPT.
CFR memerlukan penjual untuk formaliti kastam untuk eksport, jika ada. Walau bagaimanapun, penjual tidak diwajibkan untuk menjalankan formaliti kastam import, membayar duti import atau melaksanakan formaliti kastam lain untuk import.

pENJUAL THE

KEWAJIPAN PEMBELI

A.1. Kewajipan umum penjual

B.1. Tanggungjawab umum pembeli

Penjual mesti, mengikut kontrak pembelian dan penjualan menyediakan barangan dan invois komersil, invois, serta apa-apa keterangan lain keadaan pematuhan kontrak jualan, yang mungkin dikehendaki oleh kontrak.
Apa-apa dokumen yang disebut dalam perenggan A1-A10 boleh digantikan dengan suatu rekod elektronik bersamaan atau prosedur jika dipersetujui oleh pihak-pihak atau adalah perkara biasa.

Pembeli hendaklah membayar harga barang itu, sebagaimana yang diperuntukkan dalam kontrak jualan.
Apa-apa dokumen yang disebut dalam perenggan B1-B10 mungkin suatu rekod elektronik bersamaan atau prosedur lain, jika dipersetujui oleh pihak-pihak atau adalah perkara biasa.

A.2. Lesen, izin, kawalan keselamatan dan formaliti lain

B.2. Lesen, izin, kawalan keselamatan dan formaliti lain

Jika diperlukan, penjual mesti perbelanjaan dan risiko sendiri untuk mendapatkan lesen eksport atau lain-lain kebenaran rasmi dan menjalankan segala formaliti kastam perlu bagi eksport barangan.

Jika diperlukan, pembeli perlu mendapatkan risikonya sendiri dan perbelanjaan, lesen import atau kebenaran rasmi yang lain dan menjalankan semua formaliti kastam untuk import barangan dan pengangkutan melalui mana-mana negara.

A.3. Kontrak pengangkutan dan insurans

B.3. Kontrak pengangkutan dan insurans

a) Kontrak pengangkutan
Penjual mesti kontrak atau mendapatkan kontrak pengangkutan barangan dari titik yang bernama penghantaran, jika ia ditakrifkan, dari tempat penghantaran ke pelabuhan yang dinamakan destinasi, atau, jika dipersetujui, kepada mana-mana titik di pelabuhan itu. Kontrak pengangkutan mestilah dibuat oleh penjual, pada keadaan biasa dan mengadakan peruntukan bagi pengangkutan melalui arahan yang diterima umum kapal jenis biasanya digunakan untuk pengangkutan barang-barang yang dijual.
b) Kontrak insurans
Penjual tidak bertanggungjawab kepada pembeli di bawah kontrak insurans. Walau bagaimanapun, penjual mesti menyediakan pembeli, atas permintaannya, pada risiko dan perbelanjaan (jika ada kos) beliau, maklumat yang diperlukan untuk pembeli insurans.

a) Kontrak pengangkutan
Pembeli tidak mempunyai kewajipan kepada penjual untuk memuktamadkan kontrak pengangkutan.
b) Kontrak insurans
Pembeli tidak mempunyai kewajipan kepada penjual untuk membuat kontrak insurans. Walau bagaimanapun, pembeli mesti menyediakan penjual, atas permintaan, memberikan maklumat yang diperlukan untuk insurans.

A.4. Bekalan

B.4. Mengambil penghantaran

Penjual mesti menyampaikan barang-barang, sama ada dengan meletakkan ia di atas kapal atau dengan menyediakan barang-barang yang dihantar dengan cara itu. Dalam kes ini, dan dalam kes lain, penjual mesti menyampaikan barangan pada tarikh atau dalam tempoh yang dipersetujui dan dalam cara yang khas untuk pelabuhan ini.

Pembeli mesti mengambil penghantaran barangan sebaik sahaja mereka telah dihantar selaras dengan perenggan A4, dan mengambil barang-barang dari pengangkut di pelabuhan yang dinamakan destinasi.

A.5. Pemindahan risiko

B.5. Pemindahan risiko

Penjual hendaklah menanggung semua kerugian atau kerosakan kepada barangan sehingga ia dihantar selaras dengan perenggan A4, kecuali risiko kerugian atau kerosakan dalam hal keadaan yang disebut dalam perenggan B5.

pembeli menanggung semua risiko kerugian atau kerosakan kepada barangan dari saat penghantaran mengikut perenggan A4.
Pada lalai dengan tanggungjawab pembeli untuk menyediakan pemberitahuan mengikut perenggan B7, ia akan menanggung semua risiko kerugian atau kerosakan kepada barangan dari tarikh yang dipersetujui atau tarikh tamat tempoh penghantaran yang dipersetujui, dengan syarat bahawa barang-barang telah jelas secara individu sebagai komoditi, yang merupakan subjek perjanjian.

A.6. Peruntukan kos

B.6. Peruntukan kos

Penjual mesti membayar:
a) semua kos yang berhubungan dengan barang-barang sehingga mereka telah dihantar selaras dengan perenggan A4, kecuali perbelanjaan yang kena dibayar oleh pembeli sebagaimana yang diperuntukkan dalam perenggan B6; dan
b) Freight and lain yang dinyatakan dalam perenggan A3 a), termasuk kos untuk memunggah barang di atas kapal dan apa-apa caj yang berkaitan dengan pemunggahan barang-barang di pelabuhan yang dipersetujui pelepasan yang kontrak pengangkutan yang dikenakan kepada penjual; dan
c) jika perlu, kos formaliti kastam perlu bagi eksport yang barang-barang, serta tugas, cukai dan caj yang kena dibayar atas eksport itu serta kos pengangkutan yang melalui mana-mana negara jika mereka adalah pada pengangkutan yang dikenakan kepada penjual.

Pembeli mesti, tertakluk kepada peruntukan-peruntukan perenggan A3 a), membayar:
a) semua kos yang berhubungan dengan barang atas penyampaian selaras dengan A4 perenggan, kecuali jika ia diperlukan, kos formaliti kastam perlu bagi eksport barangan, serta cukai, yuran dan caj-caj lain yang kena dibayar atas pengeksportan, seperti yang diperuntukkan dalam A6 perenggan c);
b) semua kos produk yang berkaitan dan yuran transit sehingga ketibaan mereka di pelabuhan yang dipersetujui destinasi, melainkan kos dan caj itu tidak memohon di bawah kontrak pengangkutan bagi penjual;
c) pelepasan, termasuk laiter dan caj BEA pelabuhan, melainkan kos tersebut dicajkan kepada penjual di bawah kontrak pengangkutan;
d) apa-apa kos tambahan yang ditanggung akibat kegagalan memberi notis kepada penjual mengikut perenggan B7, dari tarikh yang dipersetujui atau habis tempoh yang dipersetujui untuk penghantaran, dengan syarat bahawa barang-barang telah jelas secara individu sebagai komoditi, yang merupakan subjek kontrak itu;
e) jika perlu, untuk membayar kos, duti, cukai dan lain caj rasmi serta pada pelaksanaan formaliti kastam dibayar apabila import barangan, dan yang kos untuk mengangkut ia melalui mana-mana negara melainkan kos tersebut dan caj tidak tidak terpakai kepada kontrak pengangkutan penjual.

A.7. Notis Pembeli

B.7. Notis penjual

Penjual mesti menyediakan notis pembeli yang betul, membolehkan pembeli untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam supaya dia boleh menjalankan penerimaan barangan.

Jika pembeli berhak untuk menentukan masa untuk penghantaran dan / atau titik penerimaan barang-barang di pelabuhan yang dinamakan destinasi, dia mestilah menjelaskan kepada notis penjual daripadanya.

A.8. Dokumen penghantaran

B.8. Bukti penghantaran

Penjual mesti perbelanjaannya sendiri dengan cara yang tepat pada masanya untuk menyediakan pembeli dengan dokumen pengangkutan biasa ke pelabuhan bersetuju destinasi.
Dokumen pengangkutan sedemikian harus meliputi barang-barang di bawah kontrak dan akan bertarikh dalam tempoh yang dipersetujui penghantaran, untuk memberikan pembeli hak untuk menuntut barang-barang daripada pengangkut di pelabuhan destinasi dan, melainkan jika dipersetujui selainnya, membolehkan pembeli untuk menjual barangan semasa transit melalui pemindahan pembeli berikutnya atau melalui pemberitahuan kepada pengangkut .
Jika dokumen pengangkutan boleh dirunding dan dikeluarkan dalam beberapa asal, pembeli mesti menjadi satu set lengkap asal.

Pembeli mesti menerima dokumen pengangkutan yang dikeluarkan menurut perenggan A8 jika ia sepadan dengan kontrak.

A.9. Memeriksa, mengemas, melabel

B.9. Pemeriksaan barang

Penjual mesti membayar semua kos yang berkaitan dengan pemeriksaan (memeriksa kualiti, mengukur, berat, mengira) yang diperlukan untuk penghantaran barangan mengikut perenggan A4, serta kos pemeriksaan barangan sebelum penghantaran, yang ditetapkan oleh pihak berkuasa negara pengeksport.
Penjual mesti pada bungkusan perbelanjaan sendiri barangan, kecuali dalam kes-kes apabila perdagangan tertentu biasanya diambil untuk kapal dinyatakan dalam kontrak barangan didedahkan. Penjual boleh pek barang-barang dalam apa-apa cara sebagaimana yang perlu untuk pengangkutan, kecuali jika pembeli sebelum kontrak tersebut tidak memaklumkan penjual keperluan pembungkusan khusus. Menandakan barangan dibungkus mesti dijalankan dengan sempurna.

Pembeli hendaklah membayar kos bagi pemeriksaan mandatori bagi barangan sebelum penghantaran, kecuali apabila pemeriksaan itu dijalankan dengan perintah pihak berkuasa negara pengeksport.

A.10. Bantuan maklumat dan kos yang berkaitan

B.10. Bantuan maklumat dan kos yang berkaitan

Jika perlu, penjual adalah bertanggungjawab untuk menyediakan pembeli atau untuk membantunya dalam mendapatkan, pada permintaan pembeli, pada risiko dan perbelanjaan, dokumen dan maklumat, termasuk maklumat keselamatan penting, yang mungkin memerlukan pembeli untuk import barangan dan / atau mengangkutnya ke final hati.
Penjual adalah bertanggungjawab untuk membayar pampasan pembeli untuk semua kos dan caj yang ditanggung oleh pembeli dalam mendapatkan atau membantu dalam mendapatkan dokumen dan maklumat sebagaimana yang diperuntukkan dalam perenggan B10.

Pembeli mesti memberitahu penjual tepat pada masanya keperluan yang berkaitan dengan maklumat keselamatan, supaya penjual boleh bertindak mengikut perenggan A10.
Pembeli perlu membayar balik kepada penjual ditanggung olehnya kos dan caj bagi mengadakan atau memberikan bantuan dalam mendapatkan dokumen dan maklumat sebagaimana yang diperuntukkan dalam perenggan A10.
Jika diperlukan, pembeli adalah bertanggungjawab untuk menyediakan penjual atau memudahkan dalam menerima penjual, atas permintaan penjual, pada risiko dan perbelanjaan, dokumen dan maklumat, termasuk maklumat penting keselamatan, yang mungkin memerlukan penjual untuk pengangkutan, eksport barangan dan untuk pengangkutan mereka melalui mana-mana negara.